" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 8

 


Ang Katuigan ba sa Anti-kristo, Pagkasinakit sa mga Balaan, Tugob
nga Kalipay ug ang Gingharian sa Kalibohan Nagsingabot? (II)

- Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag

 

MGA SULOD


Pangunang Pulong

KAPITULO 1

Pasiuna sa Kapitulo 8

Ang mga Trumpeta nga Magsangyaw sa Pito ka mga Hampak (Pinadayag 8:1-13)

Ang mga Hampak ba sa Pito ka mgaTrumpeta Tinitik


KAPITULO 9

Ang Hampak gikan sa Bung-aw sa Kahiladman (Pinadayag 9:1-21)

Pagbaton og Madayganon nga Pagtuo sa Katapusang mga Panahon


KAPITULO 10

Nahibalo ba Ikaw kon Kanus-a ang Panahon sa Tugob nga Kalipay? (Pinadayag 10:1-11)

Nahibalo ba Ikaw Kanus-a ang Tugob nga Kalipay sa mga Santos Mahitabo?


KAPITULO 11

Kinsa ang Duha ka mga Kahoyng Oliba ug ang Duha ka mga Profeta? (Pinadayag 11:1-19)

Ang Kaluwasan sa Katawhan sa Israel


KAPITULO 12

Iglesia sa Dios nga Pagadagmalan Pag-ayo sa Umalabut (Pinadayag 12:1-17)

Gaksa ang Imong Pagkasinakit uban sa Madayganon nga Pagtuo


KAPITULO 13

Ang Pagtumaw sa Antikristo (Pinadayag 13:1-18)

Ang Pagpakita sa Antikristo


KAPITULO 14

Ang Pagdayeg sa Nangabanhaw ug Nangatugob sa Kalipay nga mga Sinakit (Pinadayag 14:1-20)

Unsaon sa mga Santos Pagsumbalik sa Pagpakita sa Antikristo?


KAPITULO 15

Ang mga Santos Kinsa Nagdayeg sa Kahibulongan nga mga Buhat sa Ginoo sa Kahanginan (Pinadayag 15:1-8)

Ang Punto sa Pagkabahin sa Dayon nga Paingnan


KAPITULO 16

Ang Sinugdanan sa mga Hampak sa Pito ka mga Panaksan (Pinadayag 16:1-21)

Ang Imo Nalang Pagabuhaton sa Dili pa Ibubo ang Pito ka mga Panaksan mao…


KAPITULO 17

Ang Paghukom sa Bigaon Kinsa Nagalingkod sa Daghang Katubigan (Pinadayag 17:1-18)

Ipunting ang Atong Pagtagad Diha sa Iyang Kabubut-on


KAPITULO 18

Ang Kalibutan sa Babilonia Nagun-ob (Pinadayag 18:1-24)

"Gomowa Kaniya, Akong Katawhan, Tingalig Makadawat Kamo sa Iyang mga Hampak"


KAPITULO 19

Ang Gingharian nga Harian sa Makagagahum sa Tanan (Pinadayag 19:1-21)

Ang Matarung Lamang ang Makahulat diha sa Paglaum nga si Kristo Mobalik


KAPITULO 20

Ang Dragon Bilanggoon didto sa Bung-aw sa Kahiladman (Pinadayag 20:1-15)

Unsaon Nato Paglabang gikan sa Kamatayon ngadto sa Kinabuhi?


KAPITULO 21

Ang Balaang Syudad nga Mokanaug gikan sa Langit (Pinadayag 21:1-27)

Kita Kinahanglan Magbaton sa Matang sa Pagtuo nga Giuyonan sa Dios


KAPITULO 22

Bag-ong Langit ug Yuta, Diin ang Tubig sa Kinabuhi Nagaagay (Pinadayag 22:1-21)

Pagmalipayon ug Maglig-on diha sa Paglaum sa Himaya


Pakapin

Mga Pangutana ug Mga Tubag


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 8
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.