" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 30

 

Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong
- Ang Ebanghelyo ni Mateo (IV)

 

Mga Nilalaman

Panimula


KABANATA 21
Ang mga Manggagawa ng Gagamitin ng Diyos (Mateo 21:1-11)
Karangalan ang Gamitin sa Gawain ng Panginoon (Mateo 21:1-11)
Sasabihin Ninyo, "Kinakailangan sila ng Panginoon" (Mateo 21:1-14)
Unang Ibigin ang Diyos Higit sa Lahat (Mateo 21:12-32)
Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Gawain ni Juan Bautista at ang Ebanghelyo ng Pagtuturbos para sa Ating mga Kasalanan (Mateo 21:32)
Ang Sariling Kaisipan ng Tao ang Sumasalungat sa Diyos (Mateo 21:44)
Mga Pilosopong Ministro na Salungat sa Ebanghelyo Ni Jesus (Mateo 21:44)

KABANATA 22
Yaon Lamang may Suot na Kasuotan ng Tubig at ng Dugo ang Maaaring Dumalo sa Pista ng Langit (Mateo 22:1-14)
Ang Talinhaga ng Handaan sa Kasalan (Mateo 22:1-14)
Ilagay ang Kasuotan ng Pagpapatawad sa mga Kasalanan (Mateo 22:1-14)

KABANATA 23
Mapagkunwari at mga Tagaakay na Bulag (Mateo 23:1-33)

KABANATA 24
Magkaroon Ngayon ng Pananampalataya na Maghahanda Para sa Pangalawang Pagdating ng Panginoon (Mateo 24:1-8)
Maghanda para sa mga Huling Panahon (Mateo 24:3-14)
Tayo'y Maging Tapat na Manggagawa Hanggang sa Wakas (Mateo 24:3-14) 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 30
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.