" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 27

 


ANG SINASABI NG DIYOS SA ATIN SA PAMAMAGITAN NG LIHAM SA EFESO

- Mga Sermon sa Efeso (I)

 

Mga Nilalaman

Panimula


Mga Salitang Pagpapayo Mula sa May-akda
Paano Nagkaroon ng mga Anak ng Diyos? (Efeso 1:1-23)
Sino Ang Espiritual sa Paningin ng Diyos? (Efeso 1:1-14)
Ano ang Iglesia ng Diyos? (Efeso 1:23)
Ang Katuwiran ni Jesu-Cristo ang Pumupuspos ng Lahat sa Lahat (Efeso 1:20-23)
Tunay ba na Tayo'y Iniligtas ng Diyos sa Kanyang Biyaya? (Efeso 2:1-5)
Si Jesus ang Ating Kapayapaan (Efeso 2:14-22)
Winasak ni Jesus ang Pader ng Kasalanan na Naghihiwalay sa Atin sa Diyos (Efeso 2:11-22)
Tayo ba'y Nabubuhay na may Pasasalamat sa Pagtitiwala sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu? (Efeso 2:1-7)
Walang Humpay na Inyong Isagawa ang Espiritual na Gawain (Efeso 3:1-21)
Ang Pag-ibig ni Cristo Ay Nasa Puso ng Bawa't Hinirang (Efeso 3:14-21)
Mamuhay Kayo sa Pananampalataya sa pamamagitan ng Iisang Pananampalataya at Iisang Layunin (Efeso 4:1-6)
Ating Isinuot ang Biyaya ni Cristo (Efeso 4:1-16)
Anong Pagpapala Kung Ating Susuportahan ang Ministeryo ng Ebanghelyo! (Efeso 5:1-17)
Ang Kaugnayan sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang Iglesia (Efeso 5:22-33)
Ang Paglilingkod sa Panginoon Ang Daan upang Mapuspos ng Banal na Espiritu (Efeso 5:18-21)
Paglingkuran ang Isa't-isa Tulad ng Inyong Paglilingkod kay Cristo (Efeso 6:1-9) 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 27
 
  • About this book
  •  
  • Table of Contents
  •     About free book service
        How to request free books?
        FAQ
    View
    Basket
     
    Partner's Zone

    register as a coworker
    Bookmark
       
    Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.