" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Oromo edition # 2

 


Gara Wangeela Bishaanii fi Hafuuraatti deebi'i

 

Qabiyyee


 1. Hiikkaa Wangeela Lammaffaa Dhalachuu isa Jalqabaa <Yohannis 3:1-6>

 2. Barsiisa Sobaa fi Dogoggorsa Waldaa Kiristaanaa <Isaayaas 28:13-14>

 3. Dhaqna Qabaa Hafuuraa Isa Dhugaa <Seera Ba’uu 12:43-49>

 4. Karaa Sirrii Ta’een Attamitti Akka Cubbuu Himatan <1 Yohannis 1:9>

 5. Kufaatii Yaaxina filannoo duraandursaa fi Akkaataa Filannoo Waaqayyoo <Roomaa 8:28-30>

 6. Jijjiiramuu Toora Lubummaa <Ibroota 7:1-28>

 7. Cuuphamuun Yesuus Hojii Fayyinaaf Murteessaa dha <Maatewos 3:13-17>

 8. Fedha Abbaa Amantiidhaan Haa Raawwannu <Maatewos 7:21-23> 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Oromo edition 2
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.