" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Oromo edition # 9

 


DUNKAANA: Fakkeenya Ibsa Gad Fagoo Yesuus Kiristoos ( I )

 

Qabiyyee
Ariirrata
 1. Fayyinni Cubbamootaa Dunkaana Keessaan Mul'ate (Seera Ba'uu 27:9-21)

 2. Gooftaa Keenya Isa Nuuf Dhiphate (Isaayaas 52:13-53:9)

 3. Yaa'iwwee Waaqa Jiraataa (Seera Ba'uu 34:1-8)

 4. Waaqayyo Maaliif Akka Musee Gaara Siinaa Gubbaatti Waame (Seera Ba'uu 19:1-6)

 5. Akkaata Israa'elonni Dunkaana Keessatti Gara Aarsaa Dhi'essuu dhufan: Seenaa Ka'umsaa (Seera Uumamaa 15:1-21)

 6. Abdii Waaqayyo Kakuu Dhaqna Qabaa Keessaan Dhaabe Amma Iyyuu Nuuf Ni Hojjeta (Seera Uumamaa 17:1-14)

 7. Meeshaalee Ijaarsa Dunkaana Isa Bu'uura Amantii Kaa'e (Seera Ba'uu 25:1-9)

 8. Halluu Balbala Oobdii Dunkaanaa (Seera Ba'uu 27:9-19)

 9. Amantii Iddoo Aarsaa Gubamu Keessaan Mul'ifame (Seera Ba'uu 27:1-8)

 10. Amantii Qodaa Dhiqannaa Keessaan Mul'ifame (Seera Ba'uu 30:17-21)

 11. Dhuga ba'umsa Fayyinaa


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Oromo edition 9
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.