" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Cebuano edisi 3

 


Ang Dili Pakyas nga Paagi nga Kamo Makadawat sa Balaang Espiritu

 • Format e-book : MS Reader
 • Download sampai sekarang : 22
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Hubit

Usa ka Hingpit nga Talamdan mahitungod sa Pagpasulod sa Balaang Espiritu.

Batbat

Sa Kristyanismo karon, ang labing kanunay hisgutan nga isyu mao ang "kaluwasan gikan sa sala" ug "ang pagpasulod sa Balaang Espiritu." Hinuon, dyutay lamang ang katawhan nga adunay tukmang kahibalo niining duha ka mga idiya, taliwala sa kamatuoran nga kini maoy duha ka labing mahinungdanong panghunahuna diha sa Kristyanismo. Ang labing dautan mao, nga kita dili makakaplag bisan unsang bibliyanhong sinulat nga nagtudlo kanato sa tin-aw mahitungod sa mga hilisgutan sa ibabaw. Adunay daghang Kristohanon nga mga magsusulat nga nagmaya sa mga gasa sa Balaang Espiritu o mibatbat sa pagkinabuhing tugob sa Espiritu. Apan bisan kinsa kanila wala gayud mangahas sa pagtubag sa sukaranan nga pangutana, "Unsaon sa usa ka magtutuo sa labing siguro nga pagdawat sa Balaang Espiritu?" Ngano man? Ang makapakugang nga kamatuoran mao nga sila dili makasulat mahitungod niini sa sangkad gayud tungod kay sila walay igong kahibalo niini. Ingon sa gisinggit ni Profeta Oseas, "Ang Akong katawhan malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo," karong mga adlawa, dili dyutayng Kristohanon ang nayudyod ngadto sa relihiyosong pagkapanatiko, sa pagdahom nga makadawat sila sa Balaang Espiritu. Sila misalig nga sila makadawat sa Balaang Espiritu pinaagi sa pagsalimoang ug kulisiw. Apan dili sa pagdugang-dugang sa pag-ingon nga ang ilang gitawag nga pagtuo mipakunhod sa Kristyanismo ngadto sa mabaw nga Shamanismo, ug ang maong pagkapanatiko nagagikan kang Satanas.
Ang tagsulat Rev. Paul C. Jong nangahas sa pagsangyaw sa kamatuoran. Siya mitubag sa mahinungdanon nga mga hilisgutan sa sangkad, nga kasagaran sa mga espirituhanong mga magsusulat milikay niini sa taas nga panahon. Iya unang gitin-aw ang kahulugan sa "pagpakatawo pag-usab" ug "pagpasulod sa Balaang Espiritu," ug misaysay sa dili kalikayan nga kalambigitan tali sa duha ka mga kinauyokan nga mga mitna. Unya iyang gisubay ang kinatibuk-ang kutay sa batbat mahitungod sa Balaang Espiritu, gikan sa "unsaon pag-ila sa mga espiritu" ngadto sa "dalan ngadto sa pagkinabuhing tugob sa Espiritu." Alang sa dugang kasayoran, ang tagsulat motambag kaninyo sa pagsusi sa mga sulod niini nga libro nga nabutang niini nga pahina sa web.


Gikan sa Tagmantala

Kon ikaw mopiho sa pagbasa sa usa lamang ka libro gawas sa Bibliya, sa usa ka tuig ingon nga Kristohanon, ako sa hugtanon mo sugyot niining usa ka libro alang kanimo. Ako nakasiguro nga kining maong libro maoy labing una alang ni bisan kinsang Kristohanon nga magbabasa. Ang bugnaw ug tin-aw nga pagbatbat niini sa pagpasulod sa Balaang Espiritu sa bug-os bibliyanhon. Nakamantala sa mga sinulat ni Rev. Jong sa katuigan sa ngalan sa "Paul C. Jong's Christian Book Series," ako nahimong labing napanalanginan labaw kay ni bisan kinsa tungod kay ako maoy labing unang nakabasa niining mga libroha. Ang iyang pagpanundlo niini nga mga ulohan labing tataw, haom, makadaug sa kalag, ug tungob sa pagtuo. Siya alagad sa Dios nga nangahas sa pagsangyaw sa kamatuoran batok sa naglabi nga bakak nga mga profeta sa Kristyanismo karon. Kami mapasigarbuhon sa tanan niyang mga ulohan, ug andam nga momantala sa nagsunod niyang mga sinulat.


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Cebuano 3
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.