" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Madi edisi 6

 


OPI amadri Recodi Anda Rubanga dri 'i ri 'i ( II )

- Anda anda Rubanga dri rite'de di Roma ga ri 'i

 • Format e-book : MS Reader
 • Download sampai sekarang : 12
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Idoka

Ofu loso eyidri Endri tro rii anda anda Rubanga dri ri `i.

Lejo rusidi ri'a ehwi'i

Anda anda Rubanga dri rii kendre tau oviru anda anda `ba dri ri tro ku. Anda anda Rubanga dri ri itederu ofu loso eyidri vua Endri dri ri `ia, di`a lejo eko batisimu Yesu `a esule Yoana dri ri si vua ana ari kuruce dri ri si. Anyiba odaki dri a`i ta jodi Rubanga `a anda anda ni dri ri iga koca `e re oro rere ni kuku. Ini ra Yesu `a batisimu esujo Yoana Batisita dri rii ote ya? Kesu Yoana kohwe Yesu ni batisimu ku, enzi amadri rii draa dinisa obaru ana ru ga kuru. Yoana ni Batisimu hwedi rii lokudru ma`di retu rere ri `i, lokudru ovi batisimu ana hwele Yesu ni ri dri rii ta anda Rubanga `a lele anini enzi amadri rii cidru bajo Yesu `a dri ga ri `i.
Yesu esu batisimu rii enzi cidru vudri ri ni rubajo ana olokodri ga, ari driaru ri ora kuruce dri musara cidru ama enzi si ri uhwejo. Ta `aidii cidru eco ma urata ovi oti endri si ri idri rii ra, a`dusi esu ati ati ani tete ana ari kuruce dri rii `au. Draale Rubanga ini nyini ana anda anda ni ra `ausini anyetro cidru a`diki ehwi ani eri ra vua `ausini adiki ana anda anda ni igeni `au. Manzo Opi ni tutu disi okposi.Enga Jo madi lejo di sidi ri dri

Lini bugu di `ia ri ka lovu eji nya asi ande di to ri ni ra. Kristo 'ba amgbu o`du di si ri `bati kolu ki oniki ciri enzi aia idele o`du cidru si ria rebe'jo rii ku. Ini anda Rubanga dri adu ya ni ote ya? Ara nyi nyini nyangasi lazi di zi ra, `ausini nyengwidru anda anda Rubanga dri retede di bugu di `ia di iga. Anda anda Rubanga dri ri odri olure ofu loso eyidri vua Endri dri ri tro kare alu ga. Ondi kendre, limi loso ri ani, ozuru mi amba dini dri ndreka ri `bati dri iga para. Diani di oba, `ba amgbu karecu vua kaki bi ba anda anda `aidri `aiangasi ri si anda anda Rubanga dri rii igenika `au ni ako.Lini lidri dravu ridri rii, Engwika anda vua ru ayuka enzi a nidri rii lini nzanza Kristo 'ba dri dri luci ejidi awiako tro Endri 'ba Opi ni aika ra ridri ia ri 'i. Ki draale, kole gba Kristo `ba cidru koni Rubanga ni ote, koniki anda anda driaru rii ote `ausini kacikidru a`i anda dri ri si.
"Opi amadri recodi anda Rubanga dri `i ri `i" ni di ka anya dri se lejo ehwi anda dri ri erire ga ra vua keya koba anyolu egbwe si. A`dusi ma`di lejo di sidi ri ole nyesu tutu nya anda anda Rubanga dri ri nika ote si. Tutu Rubanga dri kolu anyi cidru tro!


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Madi 6
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.