" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Tumbuka edisi 2

 


KUWERERA KU UTHENGA WA MAJI NA MZIMU

 • Format e-book : MS Reader
 • Download sampai sekarang : 4
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

ZABUKU ILI

Ili buku limirongozgenge imwe mose
kuwerera ku caru ca uthenga wa kutumbikika wa maji na Mzimu ndiposo na kusintha
umoyo winu.

KULONGOSOLA

Nkugomezga kuti ciyambi ndico cikuyowoya za phindu la ma buku agha ya kuciska.
Mabuku yithu nja phindu na unenesko. Ni mabuku yakwamba mu nyengo zithu kuvumbura
cisisi ca ubapatizo wa Yesu kwa Yohane Mubapatizi. Kukaυevye Krisimisi
pa virimika makhumi khumi yaυiri mu Ekileziya la kwamba. Ŵakristu
υa ekileziya la kwamba pamoza na υasambiri υa Yesu υaka
kumbukanga waka January 6 kuυa Zuυa la Ubapatizo wa Yesu mu Yordani
kwa Yohane Mubapatizi. Ncifukwa uli υakadidimizgangapo comene pa ubapatizo
wa Yesu mu vipulikano vyaυo? Mabuku yithu ya kupereka zgoro lakwenerera
ku fumbo. Ndipo zgoro ni mfungulo yam u Mwambo wa Cikristu ca Ŵapostoli.
Cisambizgo ceneco pa mitu ni cisisi ca ubapatizo wa Yesu ndiposo uthenga wa
maji na Mzimu (Yohane 3:5). Ncintu ca kumpepete kwa Cikristu cara kweni ndiwo
mtima kwa kujipereka kwa Ŵakristu. Mitu yithu nja kukwanira 100% mu Baibolo
na ku υantu υose, kweni ya kwaskenge υakristu υa kujipereka
ku umanyi weneco wa Uthenga wa maji na Mzimu.

KUFUMA KU MULEMBI

Paul Jong wali kupharazga uthenga wa maji na Mzimu mu caru cose pa virimika
makhumi yaυiri. Wali kulembaso mabuku yanandi nandi ya wemi ya Cikristu
mu viyowoyero vinandi nga ndi Russian, Chineese na Japanese. Ivangeli lake nda
nkongono ndiposo la mzimu mwakuti υa υazgi υanandi υa mabuku
yake υakuciskiwa ndipo υa kuyepuskiwa ku zakwananga zaυo. Mabuku
yake nadi nadi yarongozgenge υantu υose kubabikaso. Ili ni buku lakwamba
mu nyengo yithu pa kupharazga uthenga wa maji na Mzimu kwa kulingana na Baibolo.


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Tumbuka 2
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.