" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Tagalog edisi # 6

 


Ang ating Panginoon na Naging Katuwiran ng Diyos (II)

- Ang Katuwiran ng Diyos na nahayag sa Roma

 • ISBN : 8983142952
 • Halaman : 507
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Anotasyon

Ang ebanghelyo ng tubig at ng Espirito ay ang katuwiran ng Diyos.

Paglalarawan

Ang katuwiran ng Diyos ay nanganganinag at ito'y kaiba sa katuwiran ng mga tao. Ang katuwiran ng Diyos ay nahayag sa ebanghelyo ng tubig at ng Espirito, na natupad sa pamamagitan ng bautismo ni Juan kay Jesus at Kanyang dugo sa Krus. Dapat tayong magbalik sa pananalig sa katuwiran ng Diyos bago maging huli ang lahat.
Alam mo ba kung bakit si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista? Kung hindi binautismuhan ni Juan si Jesus, ang ating mga kasalanan ay di-malilipat sa Kanya. Si Juan Bautista ang dakila sa lahat ng tao, at ang bautismo niya kay Jesus ay ganap na kailangang-kailangan sa Diyos upang isalin ang ating mga kasalanan mula sa atin at tungo kay Jesus.
Si Jesus ay binautismuhan upang pasanin lahat ng kasalanan ng mundo sa Kanyang balikat, at nagbubo sa Krus upang bayaran ang kanilang buong utang. Lahat ng mga ito ay ganap na binago ang aking dating unawa kung ano ang isilang na muli, nang nalalaman ko lang ang dugo sa Krus. Ngayon ang Diyos ay nagturo sa iyo kung ano ang Kanyang katuwiran upang ating lubos na malaman at manalig sa Kanyang katuwiran. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang ito.

Mula sa tagapaglathala

Ang mga salita sa aklat na ito ang mag-aalis ng uhaw sa iyong puso. Ang mga Kristiyano ngayon ay patuloy na namumuhay nang hindi nalalaman ang totoong kalunasan sa mga kasalanang kanilang nagagawa araw-araw. Alam mo ba kung ano ang katuwiran ng Diyos? Nawa'y itanong mo sa iyong sarili ang katanungang ito at maniwala sa katuwiran ng Diyos, na inihayag sa aklat na ito.
Ang katuwiran ng Diyos ay nakapaloob sa ebanghelyo ng tubig at ng Espirito. Subali't, tulad ng mahalagang kayamanan, nanatiling nakatago mula sa mga mata ng mga relihiyong tagasunod nang mahabang panahon. Sanhi nito, maraming tao ang nagtitiwala at nagmamalaki ng sarili nilang katuwiran sa halip na manalig sa katuwiran ng Diyos. Samakatuwid, ang doktrina ng mga Kristiyano na walang kabuluhan ay namayaning mga paniniwala sa mga puso ng mananampalataya, animo'y ang mga doktrinang ito'y naglalaman ng katuwiran ng Diyos.
Ang mga Doktrina ng Pagtatalaga, Pagwawalang-sala, at Unti-unting Pagbabanal ay ang mga Pangunahing doktrina ng Kristiyano, na nagdulot ng kalituhan at kahungkagan sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya. Subali't ngayon, maraming mga Kristiyano ang siya mang bagong lapit sa Diyos, ay natutunan ang Kanyang katuwiran at patuloy sa tiyak na pananampalataya.
"Ang ating Panginoon na naging katuwiran ng Diyos" ay magdudulot sa iyong kaluluwa ng isang malaking pagkaunawa at maghahatid sa kapayapaan. Nais ng may akda na makamit mo ang pagpapala ng pag-aalam sa katuwiran ng Diyos. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapasaiyo!


 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Tagalog 6
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.