" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Cebuano edisi # 1

 


Ikaw ba tinud-anay nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu?

 • ISBN : 898314100X
 • Halaman : 445
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Hubit

Kini maoy unang libro sa atong kapanahonan nga mowali 'sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu' sa higpit nga pagsubay sumala sa Kasulatan.

Batbat

Ang dugukan nga hilisgutan niini nga uluhan mao ang "pagpakatawo pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu." Kini adunay orihinalidad sa iyang hilisgutan. Sa laing pagkasulti, kini nga libro sa tin-aw nagasulti kanato unsa ang natawo pag-usab ug unsaon sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu sa higpit nga pagsubay sa Bibliya. Ang tubig nagsimbulo sa bautismo ni Jesus didto sa Jordan ug ang Bibliya nagaingon nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Batutista. Si Juan mao ang representante sa katawhan ug kaliwat ni Aaron ang Labawng sacerdote. Si Aaron mitapion sa iyang mga kamot sa ulo sa dinakdakan nga kanding ug misalibay sa tanang tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Kadto maoy landong sa mga maayong butang sa umalabot. Ang bautismo ni Jesus maoy hulad sa pagtapion sa mga kamot. Si Jesus gibautismohan sa paagi nga gitapin-an sa mga kamot. Busa Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo ug gilansang sa krus aron sa pagbayad sa mga kasal-anan. Ang kasagaran sa mga Kristohanon wala masayod ngano nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan. Ang bautismo ni Jesus maoy uyok nga pulong niini nga libro, ug ang labing mahinungdanon nga bahin sa Ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Matawo lamang kita pag-usab pinaagi sa pagsalig sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang Krus.

Gikan sa Tagmantala

Si Rev. Paul C. Jong nagawali sa ebanghelyo sa tubig ug sa espiritu sa tibuok kalibutan sa kapin kawhaan na ka mga tuig. Siya usab nakasulat sa kapin sa 50 ka mga uluhan sa bililhong Kristohanon nga mga libro, ug ang nag-unang mga uluhan gihubad ngadto sa kapin 50 ka mga mayoriyang pinulongan. Ang iyang mga mensahe masangputon ug espirituhanon nga kasagaran sa mga mobasa sa iyang mga libro sa pagkatinuod matawo pag-usab ug makadawat sa Balaang Espiritu. Kami nakasiguro nga kini maoy unang libro sa atong kapanahonan nga mowali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa higpit nga pagsubay sumala sa kasulatan.


 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Cebuano 1
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.