" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Cebuano edisi # 18

 


Ang Gugma sa Dios Gipadayag pinaagi kang Jesus, Ang Bugtong Anak ( I )

Mga Pagpanudlo diha sa Ebanghelyo ni Juan (I)

 • ISBN : 8983145609
 • Halaman : 424
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Hubit

Ang Gugma sa Dios Gipadayag Pinaagi kang Jesus, Ang Bugtong Anak (I)

Batbat

Ang Gugma sa Dios Gipadayag Pinaagi kang Kristo Jesus


Nahasulat kini, "Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak sa Dios nga pinangga kaayo sa Amahan nga maoy nagpaila Kaniya" (Juan 1:18).
Unsa ka hingpit ang pagpadayag ni Jesus sa gugma sa Dios alang kanato! Unsa ka hingpit ang pagpahilikay ni Jesus kanato! Unsa ka hingpit sa Kamatuoran sa kaluwasan ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu! Wala gayud kita magmahay sa pagdawat sa atong kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Jesus, nga mianhi pinaagi sa tubig ug dugo (1 Juan 5:6).
Ako maglaum nga ang tanan kaninyo mosalig kang Kristo Jesus kinsa nagpadayag sa gugma sa Dios, magbantay sa pagtuo sa Iyang gugma diha sa inyong mga kasingkasing, ug magkinabuhi matag adlaw alang sa kaayohan sa pagpakatap niana nga gugma. Ako maglaum nga ang tanan kaninyo makabaton sa panalangin sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagpakighibalag sa Dios pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Gikan sa Tagmantala

Ang Bibliyanhong Kalig-onan Nga si Jesus Midala sa Tanang Kasal-anan Niining Kalibutana


Sa dihang si Jesus midawat sa bautismo, Siya mimando kang Juan Bautista sa pagbautismo Kaniya, nga nagaingon, "Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung." (Mateo 3:15). Ang atong Ginoo mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo ug nagpapas niadtong tanang kasal-anan pinaagi sa pagdala kanila ngadto sa Krus. Ang atong Ginoo nagtuman sa tibuok pagkamatarung pinaagi sa pagdala sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo. Kini maoy hinungdan ngano nga si Juan Bautista nagsulti sa pagkasunod nga adlaw human sa pagbautismo


 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Cebuano 18
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.