" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Tagalog edisi # 27

 


ANG SINASABI NG DIYOS SA ATIN SA PAMAMAGITAN NG LIHAM SA EFESO

- Mga Sermon sa Efeso (I)

 • ISBN : 8983148187
 • Halaman : 500
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Anotasyon

Ang Iglesia ng Diyos, Ang Katawan ni Cristo (I): Mga Sermon sa Efeso

Paglalarawan

Alam Ba Ninyo Kung Ano ang Iglesia ng Diyos?

Sa pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, dapat palagiang bukas ang inyong espiritual na mga mata. Kung inyong nakamtan ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng tunay na pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, inyo sa gayong wastong makikilala ang Iglesia ng Diyos; kung hindi, wala kayong kakayahang malaman kung ano ang mga huwad na iglesia. Ngayon, itinatag ng Diyos ang Kanyang Iglesia sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Ang Iglesia ng Diyos ay ang pagtitipon niyaong mga naligtas sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Samakatuwid, kung ang inyong puso ngayon ay taglay ang pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, kayo sa gayon ay mamumuhay sa tunay na buhay pananampalataya. Ang gayong buhay pananampalataya ay posible lamang sa Iglesia ng Diyos. Dagdag nito, ang gayong pananampalataya lamang ang magbibigay katangian sa atin na mabuhay magpakailan man sa Kaharian ng Panginoon. Sa pamamagitan nitong pananampalataya, dapat nating tanggapin ang pag-ibig ng kaligtasan at lahat ng espiritual na mga pagpapala ng Langit mula sa Diyos Ama, kay Jesu-Cristo, at sa Banal na Espiritu. Binibigay ko ang aking buong pasasalamat sa Diyos.

Mula sa tagapaglathala

Upang tayo ay maging kabilang sa Langit, dapat tayong manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Upang tayo ay muling isilang, dapat nating malaman at manalig na tayo ay iniligtas ni Jesu-Cristo mula sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagpasan sa mga ito na minsanan sa bautismong Kanyang tinanggap sa Ilog ng Jordan, para sa kabayaran ng mga kasalanang ito, na siyang kamatayan, Siya'y pinako sa Krus, nagbubo ng Kanyang dugo at namatay sa Krus, at Siya'y muling nabuhay. Ngayon, dapat tayong manalig sa Katotohanang ito ng tubig at ng Espiritu sa ating puso.Upang kayo at ako ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos, dapat tayong manalig kay Jesu-Cristo bilang ating Tagapagligtas, na Siyang naparito sa lupa sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ang tiyak na Katotohanan. Tayo ay mayroon pa bang ibang gagawin ngayon, upang mapatawad sa lahat ng ating kasalanan at isilang na muli? Inaakala ba ninyo, tulad ng maraming Kristiyano sa mga araw na ito, na ang inyong sariling mga panalangin ng pagsisisi o pag-aayuno, o ang gayong mga bagay tulad ng mga kawanggawa, mga abuloy sa iglesia, gawaing misyonaryo, paghahandog, at pagiging martir kahit papaano ay makatutulong na hugasan ang inyong mga kasalanan? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay malulugod kung tayo ay maghahandog sa Kanya ng maraming materyal na mga bagay? Malinaw na sinabi ng Diyos sa atin na hindi ito ang pangyayari. Ang ating Diyos ay ang Panginoon ng santinakpan na lumikha sa buong kalawakan at lahat ng bagay nito. Sinabi ng Diyos, "Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagka't ang sanglibutan ay akin, at ang buong narito " (Mga Awit 50:12). Ang Diyos ba ay kailangan ang mabubuting mga gawa o ginto mula sa atin? Sa atin na hindi pa napapalaya sa kasalanan, nais ng Diyos ang pananampalataya na magtutulot sa atin na mahugasan sa ating mga kasalanan. Ibibigay ba ng Diyos sa atin ang kaloob na Banal na Espiritu, dahil lamang tayo ay naghahandog sa Kanya ng mga panalanging pagsisisi o pagsasalita ng ibang wika? Ang nais ng Diyos sa atin ay ang pagkamit sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng pananalig na si Jesu-Cristo na Anak ng Diyos ay binuatismuhan ni Juan, nagbubo ng Kanyang dugo sa Krus, nabuhay na muli, at sa gayon naging ating Tagapagligtas. Ang atin ngayong dapat malaman na ang Diyos ay hanap-hanap yaong sumasamba sa Kanya na may pananalig kay Jesu-Cristo bilang kanilang Tagapagligtas. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, sa madaling salita, ang Diyos Ama ay naparito sa atin upang iligtas tayo mula sa mga kasalanan nitong sanlibutan. Sinasabi sa gayon ng Diyos sa atin ngayon na manalig na si Jesu-Cristo ay pinasan ang mga kasalanan ng sanlibutan na minsan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo, pinako at nagbubo ng Kanyang dugo sa kamatayan upang bayaran ang ating mga kasalanan alang-alang sa atin, at nabuhay na muli. Ang ating Panginoon, na nagbigay sa atin ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ay ang tunay na Panginoon, na Siyang higit na may kakayahang iligtas tayo sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit Pinako si Jesus? Ang dugo na binubo ni Jesus sa Krus ay mabisa para sa ating kaligtasan dahil kailangan Niyang kunin ang mga kasalanan ng sanlibutan na minsan sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista sa Ilog ng Jordan. Lahat ng relihiyoso nitong daigdig ay hindi nalalamang tinanggap ni Jesus ang mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista, kamatayan sa Krus, at nabuhay na muli, lahat upang minsanang alisin ang mga kasalanan nitong sanlibutan sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. Ngayon, ang sinumang naghahangad na kamtan ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan ay dapat malaman ng husto ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, sa ilalim ng anim na pangunahing elemento ng katotohanan: "Sino, kailan, saan, ano, paano, at bakit." Ang Salita ng Diyos ay ang Katotohanan. Ang Salita ng Diyos ay hindi isang haka-haka. Ang Katotohanan ng Diyos ay ang Salita ng Katotohanan na angkop kahit pa ito ay suriin sa ilalim ng anim na pangunahing elemento ng katotohanan sa pananaw ng tao. Yaong hindi pa rin nakamit ang kapatawaran sa kasalanan ng kanilang puso ay dapat ngayong malaman ang dahilan bakit binautismuhan si Jesus at nagbubo ng Kanyang dugo, at maniwala sa katotohanang ito.Alam ba ninyo kung bakit kayo isinilang dito sa lupa? Alam ba ninyo ang dahilan at layon kung saan nilikha ng Diyos ang sangkatauhan? Tayo ay pinili ng Diyos kay Cristo kahit bago ang pasimula ng sanlibutan, at upang tayo ay gawing Kanyang mga anak, nilikha Niya ang sangkatauhan sa ika-anim na araw ng Kanyang paglikha sa langit at lupa. Sa pagtulot sa atin na isilang dito sa lupa, nilayon ng Diyos na tulutan tayo na kamtan ang walang hanggang buhay bilang Kanyang walang hanggang mga anak-sa madaling salita, nais ng Diyos na tayo ay maging Kanyang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapala ng muling pagsilang sa atin na nananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Iyan kung bakit binigay ng Diyos sa atin ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, upang tayong mga tao ay isilang na muli ayon sa Kanyang pagnanais.Bakit naparito si Jesu-Cristo sa lupa? Upang tayo ay maligtas sa mga kasalanan ng sanlibutan, at tayo ay gawing Kanyang mga anak, kaya sinugo ng Diyos si Jesus na Kanyang bugtong na Anak dito sa lupa, at nang naparito si Jesus sa lupa, Siya'y binautismuhan ni Juan at nagbubo ng Kanyang dugo sa Krus, sa gayon iniligtas ang mga makasalanan mula sa kasalanan. Dapat tayong manalig ng ating puso sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Kung tunay na kinuha ni Jesu-Cristo lahat ng kasalanan nitong sanlibutan sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista, dapat sa gayon tayong manalig sa katotohanang ito ng ating buong puso. Sa pamamagitan nitong bautismong tinanggap ni Jesu-Cristo, kinuha Niya lahat ng kasalanan sa ating buong buhay, at Siya'y napako sa Krus. Sa pagtanggap ni Jesus ng bautismo ni Juan, pinasan ang mga kasalanan ng sangkatauhan at hinugasan ang mga ito ng minsanan. Sa pamamagitan nga ng bautismo ni Jesus at pagpako sa Krus, binayaran ni Jesu-Cristo ang ating mga kasalanan. Tayo sa gayon ay dapat magpasalamat dahil sa bautismo ni Jesu-Cristo, dahil sa Kanyang pagkabuhay na muli, at maging sa Kanyang pangalawang pagbabalik.Hindi dapat isipin ng isang tao na ang kanyang muling pagsilang mula sa kasalanan ay nakasalalay sa kanyang sariling mabubuting mga gawa. Upang tayo ay maligtas sa mga kasalanan ng sanlibutan, at upang tayo ay maging mga anak ng Diyos sa wangis ng Kanyang anyo, si Jesus, na Siyang tunay na Diyos, tinanggap mula kay Juan Bautista ang bautismo kung saan Kanyang tinanggap ang mga kasalanan ng sanlibutan; upang tiisin ang hatol ng kasalanan, Siya'y napako at nagbubo ng Kanyang dugo sa Krus; at nabuhay na muli, pinahintulot Niya tayo na isilang na muli bilang mga anak ng Diyos.Kahit pa sa mga mabababang anyo ng buhay dito sa lupa, maraming nilalang ang isinilang ng dalawang ulit. Halos lahat ng kulisap ay sumibol bilang ganap na anyo sa pamamagitan ng proseso ng muling pagsilang tinatawag na "metamorphosis." Tunay na ito ay bagay na angkop lamang, sa gayon, na tayong mga tao ay mababago upang maging ganap na tao kabilang sa Langit ayon sa layon ng Diyos, kung tayo lamang ay isisilang na muli sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Yamang tayo ay inilagay sa ilalim ng Kanyang Kautusan at sa kasalanan panumandali, nais ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Upang tayo ay maging mamamayan ng Diyos, si Jesu-Cristo mismo ay naparito sa lupa at nagkatawang-tao bilang Tagapagligtas ng mga makasalanan; sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista sa Ilog ng Jordan, pinasan Niya lahat ng kasalanan ng sangkatauhan; at dinala lahat ng mga ito sa Krus at hinatulan upang pagbayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng Kanyang dugo sa halip na tayong mga makasalanan.Sa katunayang si Jesus ay binautismuhan upang kunin ang ating mga kasalanan ay ang Katotohanang nararapat na maghuhugas sa puso niyaong mga nananalig sa Katotohanang ito mula sa lahat ng kanilang kasalanan. Dapat nating malaman na si Jesus ang Manlilikha at ang Tagapagligtas, at iniligtas Niya tayo sa pamamagitan ng bautismo ni Juan at pagtitiis sa hatol ng kasalanan sa Krus. Iniligtas ni Jesus ang mga mananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa lahat nilang kasalanan.Si Jesus ay hindi pinako na hindi muna nakakamit ang bautismo kung saan Kanyang pinasan ang ating mga kasalanan. Upang tulutan tayo na isilang na muli mula sa mga kasalanan ng sanlibutan, Siya'y binautismuhan ni Juan Bautista, pinako, muling nabuhay, at sa gayon natupad ang ating kaligtasan. Samakatuwid, ang ating pagsilang na muli sa tubig at sa Espiritu ay naging posible sa pamamagitan ng pananalig sa Katotohanang ang ating Panginoon ay binautismuhan ni Juan Bautista, namatay sa Krus, muling nabuhay, at sa gayon natupad ang ating tunay na kaligtasan, lahat upang tayo ay isilang na muli. Ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, hinugasan lahat ng kasalanan sa ating puso at kaluluwa at tayo ay ginawang bago, upang tayo ay hindi na mangangailangan pa upang maging mga anak ng Diyos.Tulad niyaon, ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ay ang Katotohanan na magsisilang na muli sa atin. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa Kaharian ng Dios. " (Juan 3:5). Ibig sabihin ng talatang ito na yamang si Jesus ay namatay sa Krus upang bayaran ang kasalanan dahil Siya'y binautismuhan ni Juan Bautista, at yamang tinulot Niya tayo na isilang na muli sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Pinagpala ng Diyos lahat niyaong nananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu upang tulutang isilang na muli.Sa Pamamagitan ng Anong Pananampalataya Tayo ay Makapapasok sa Kaharian ng Diyos? Paano malalaman kung kayo ay naligtas sa mga kasalanan ng sanlibutan, o kung kayo ay mahahatulan dahil sa inyong mga kasalanan? Ito ay malalaman kung kayo ay nananalig o hindi sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu sa inyong puso. Ang katanungan kung ang ating puso ay may kasalanan o hindi ay nakasalalay sa kung tayo ay nananalig o hindi sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu na pinahintulot ng Panginoon sa atin, at batay sa pananampalatayang ito, ang ibang tao ay nananatili bilang mga makasalanan, habang ang iba ay naging walang kasalanan. Kung gayon, yaong taglay pa rin ang kasalanan sa kanilang puso ay dapat manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, at yaong nananalig na sa ebanghelyong ito ay taglay ang pananagutang ipangaral ito sa lahat dito sa lupa. Yamang ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ay ang ganap na Katotohanan na nagliligtas sa mga mananampalataya mula sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan, para sa mga di-mananampalataya, ang siyang tiyak na katibayang nagsasaad na lahat ng gayong mga di-mananampalataya ay patungo sa kapahamakan dahil sa kanilang mga kasalanan.Tulad nito, nakasalalay kung wasto o hindi ang ating pagkilala kay Jesus bilang ating Tagapagligtas at nananalig sa Kanya ng gayon, ganap na magkasalungat na resulta ang nalalaman. Sa madaling salita, kung tayo ay naging mamamayan o hindi ng Diyos ay batay sa kung tayo ay tunay na nananalig kay Jesu-Cristo, na Siyang naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, bilang ating Tagapagligtas. Kung ating nakikilala si Jesus at wastong nananalig sa Kanya bilang Tagapagligtas na naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, sa gayon tayo ay magiging walang kasalanan; kung hindi, ang ating mga kasalanan ay mananatili sa ating puso, at kung gayon tayo ay mahahatulan dahil sa lahat ng kasalanang ito. Ang mga kasalanan na nasa puso ng mga tao ngayon ay bunga ng hindi pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa atin, at walang iba kundi ito ang binubuo ng tunay na dahilan bakit sila ay papasan ng nakatatakot na paghahatol. Iyan kung bakit sinabi ng Panginoon na ang sinumang mananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ay hindi mahahatulan dahil sa kasalanan. Yaong hindi nananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu hanggang sa huli, sa kabilang dako, ay mananatiling makasalanan magpakailan man.Sinabi ng Biblia, " At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom " (Hebreo 9:27). Minsang isinilang dito sa lupa, tayong lahat ay itinakdang minsang mamamatay. Ang katanungan kung tayo ay mahahatulan o hindi pagkatapos dahil sa ating mga kasalanan ay mabibigyang kasagutan sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating sarili upang malaman kung tayo ay nananalig o hindi sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. Nakasalalay kung kayo ay nahugasan o hindi sa mga kasalanan ng inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ang ilan sa inyo ay makikita ang inyong sarili bilang mga anak ng Diyos, at ang iba ay makikita pa rin ang kanilang sarili bilang mga anak ng kagalitan. Tulad niyaon, sa mga hindi nananalig kay Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas, na Siyang naparito sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ang kanilang puso ay palaging puno ng kasalanan. Ang gayong tao ay gumawa na ng buong paghahanda upang mahatulan, dahil sila ay hindi nananalig sa pangalan ng bugtong na Anak ng Diyos na Siyang ganap na nagligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Kung sila'y patuloy na hindi magsisisi, hindi nila matatakasan ang paghahatol ng Diyos. Kayo ba? May mga kasalanan pa rin ba sa inyong puso? Kung gayon, nagsusumamo ako sa inyo na manumbalik ang inyong puso sa Diyos, at magbalik sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu.Bagaman hinugasan na ng Panginoon ang ating mga kasalanan na minsan, ang tao, sa kanilang bahagi, hindi malinaw ang pananalig kay Jesus bilang kanilang Tagapagligtas na hindi man lamang nalalaman ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, at ito kung bakit ang kanilang pananampalataya ay sa walang kabuluhan. Nang ang ating Panginoon ay naparito sa lupa, agad Niyang tinanggap lahat ng kasalanan ng mga tao dito sa lupa sa pamamagitan ng pagbautismo, pagbubo ng Kanyang dugo at kamatayan sa Krus, pagkabuhay na muli, at sa gayon inalis lahat ng ating kasalanan na minsanan. Sa kabila nito, gayon pa man, labis na maraming Kristiyano dito sa lupa ang hindi nalalaman ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, at samakatuwid sila'y nananatiling walang kakayahang tunay na malugod sa pag-ibig ng Diyos.Sila ngayong nananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ay hindi maaaring sabihin na ang Panginoon ay bigo sa pag-alis sa lahat ng kasamaan nitong sanlibutan. Salungat nito, hinahayag nating pinasan ng Panginoon lahat ng ating kasalanan na minsanan sa pamamagitan ng bautismo ni Juan, at Kanyang hinugasan lahat ng ating kasalanan na minsan sa pamamagitan ng pagtitiis sa kahatulan ng mga kasalanang ito sa Krus. Bagaman ang mga kasamaan nitong sanlibutan ay walang humpay na dumadaloy, ang taong mananampalataya ay nananalig na ang Panginoon ay inalis lahat ng kasalanan nitong sanlibutan na minsan sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, at kung gayon sila ay hindi na namumuhay bilang mga alipin sa kasalanan, bagkus sila ngayon ay namumuhay bilang mga manggagawa na nagpapagal para sa gawain ng katuwiran. Tayong lahat ay dapat manalig sa Panginoon na nagsuot sa atin ng katuwiran ng Diyos, at sa ebanghelyo ng katuwiran na Kanyang tinupad. Tulad niyaon, kailangan nating malaman dito na ang sanhi ng kasamaan at pagiging sekular ng ngayong iglesia ay sa kanyang paghahangad ng walang kabuluhang pananampalataya na itinaguyod sa mga huwad na ebanghelyo at maling mga doktrina. Lubos na makikilala na sa gayong mga maling paniniwala, ang iglesia ay hindi maaaring linisin ang mga kasamaan nitong sanlibutan. Ang pagiging mangmang sa Katotohanan, na ang Diyos ay tinubos tayo mula sa mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ay siyang pagkapit sa maling pananampalataya. Ngayon, gayon pa man, makikita pa rin natin ang di-mabilang na mga legalismo palibot sa atin na madaling makapagbibigay ng mga pagdadahilan, sa halip na magsisi mula sa kanilang maling pananampalataya. Ang makamundong iglesia ay nananatiling walang kakayahang magkaloob ng anumang kalutasan upang mapagtagumpayan ang suliranin ng kasalanan ng ngayong mga Kristiyano, marami sa kanila ang nalulugod sa gayong mga maling paniniwala, at nagpasailalim ng kanilang sarili, sa pagsabing, "Ang lahat ay inaanod ng mga kasalanan nitong sanlibutan." Ito kung bakit ang ngayong mapanuri at mapaghinala na kabataan, lantad sa kasalanan, ang lumilisan sa iglesia ng maramihan, at iyan kung bakit ang iglesia ay paparami ang mga matitigas ang puso at henerasyon na makitid ang kaisipan ang lumilisan. Alalahanin na tanging ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu malulutas ng iglesia ang suliranin ng sanlibutang uumapaw sa kasalanan. Sa puso niyaong nananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu at kabilang sa Iglesia ng Diyos, naroon ang pananampalataya na magtutulot sa kanila na magtagumpay sa sanlibutan (1 Juan 5:4-5). Kung may kasalanan sa inyong puso, ito ay nangangahulugan lamang na ang suliranin ay nakasalalay sa ebanghelyo na inyong pinapanaligan. Yaong nasa loob ng Iglesia ng Diyos ay walang kasalanan sa kanilang puso, dahil sila ay nananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Tanging sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ay naroon ang Salita ng kaligtasan na magtutulot sa atin na kamtan ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Kung hanggang ngayon ang inyong pananampalataya ay bigo na alisin ang mga kasalanan sa inyong puso, kung gayon dapat ninyong malaman na ang suliranin ay naroon sa ebanghelyo na inyong pinapanaligan, at sa huli, dapat kayong magbalik sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. Ang inyong suliranin sa pananampalataya ay nakasalalay sa katotohanang kayo ay naniniwala sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, o kayo ay hindi nananalig. Ang sanhi ng inyong suliranin sa pananampalataya ay hindi nakasalalay sa Panginoon, hindi nakasalalay sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu na binigay ng Panginoon sa atin. Sa halip, ang inyong suliranin sa pananampalataya ay nakasalalay sa inyong kabiguang malaman at wastong manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, at sa katunayang ang inyong puso samakatuwid ay nananatiling makasalanan. Sino ang mangangahas na tukuyin ang mga suliranin sa ebanghelyo na pinapanaligan ng karamihang mga Kristiyano? Nguni't ang dahilan bakit nasasabi ko na itong ebanghelyo ay huwad at isang kamalian dahil ang inyong mga kasalanan ay hindi maaaring alisin sa pamamagitan ng ebanghelyo ng dugo at sa Krus lamang na wala ang bautismo ni Jesus, ito ay hindi rin siyang maghahatid sa inyo sa kaligtasan. Ito kung bakit maaaring kong sabihin na ang paglalagay ng inyong pananampalataya sa huwad na ebanghelyong ito ay isang pagkakamali. Sa aling ebanghelyo, tayo dapat manalig ngayon? Ang ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu ay atin ngayong dapat makikilala, malaman, at paniwalaan din. Sa mga nagsasabi ngayon na sila'y maaaring maligtas sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa mahalagang dugo ni Jesus na nabubo sa Krus, taglay ko ang sumusunod na mga salita: "Maaari ka lamang maligtas kung ikaw ay mananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu." Yaong mga nananalig na sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Maling pananampalataya ang manalig na tayo ay naligtas mula sa masamang kapanahunang ito sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa Panginoon na nagbubo ng dugo sa Krus, inaalis ang katotohanan ng bautismo kung saan kinuha ni Jesus ang mga kasalanan ng sanlibutang ito. Hindi ganito kung paano ang Panginoon ay naging ating Tagapagligtas. May malaking kaibhan sa pagitan ng ebanghelyo ng Krus lamang na inyong nalalaman ngayon, at ang ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu na pinagkaloob ng Panginoon sa ating lahat. Sa pamamagitan ng paglalagay ng ating pananampalataya sa dugo lamang sa Krus, hindi tayo mapapalaya sa ating araw-araw na mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ang lahat ay mapapalaya sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Sa huli, ang lahat ay dapat malaman na ang mga kasalanan sa kanilang puso ay ang suliraning nagbubunga mula sa kanilang kabiguan na malaman at manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Tulad nito, lahat ng suliranin na pumipinsala sa ngayong sekular na iglesia ay nagmula sa katotohanang ito ay naniniwala sa huwad na ebanghelyo, kahit ito ay mangmang sa ebanghelyo ng Katotohanang ng tubig at ng Espiritu, nguni't hindi man lamang nababatid ito.Samakatuwid, yaong nagsasabi na sila'y naligtas sa pamamagitan lamang ng pananalig sa dugo sa Krus ngayon ay dapat makilala ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu at agad na panaligan ito. Maliban na kanilang gawin ito, hindi sila mapapalaya sa lahat ng kasamaan nitong sanlibutan, at sila'y itatakda na palaging mamumuhay na nakalibing sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng bautismo na Kanyang tinanggap mula kay Juan at sa dugo na Kanyang binubo sa Krus, iniligtas tayo ng Panginoon na minsanan sa lahat ng ating mga kasalanan. Iniligtas Niya tayo ng higit na sapat mula sa lahat ng kasamaan na ating nagawa dito sa lupa, at sa ating magagawa hanggang sa katapusan ng daigdig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, tayong lahat ay iniligtas ng ating Panginoon.Samakatuwid, yaong taglay pa rin ang kasalanan sa kanilang puso ay dapat malaman na ang ating Panginoon ay tinubos lahat ng ating kasalanan na minsanan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo at dugo, at dapat nilang panaligan ito. Kaya sinasabi ko sa kanila na kamtan ang pananampalataya na inilagak sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Taglay natin ang tungkuling ipangaral ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa lahat na nabubuhay sa panahong ito. Dahil ang lahat na narito sa lupa ay taglay din ang karapatang malaman ang Katotohanang ito.Nitong mga araw, ang iglesia ay bigo na wastong tupdin ang tungkulin nito bilang "liwanag at asin" sa sanlibutang ito na umaapaw sa kasalanan hindi dahil ang sanlibutan ay labis ang kasamaan, nguni't dahil labis na marami sa kanila ang naniniwala sa kalahating ebanghelyo, inaalis ang katotohanan ng bautismong tinanggap ni Jesus mula kay Juan. Ang mga iglesia ng daigdig ay dapat malaman ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang pagkakaligaw. Ngayon, malibang taglay natin ang pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, hindi tayo mapapalaya sa lahat ng kasalanan ng sanlibutang ito. Ngayon, ang paniniwala lamang sa dugo sa Krus sa halip na manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ay siyang pagkapit sa maling pananampalataya. Ang legalismo at mapagpaimbabaw na pananampalatayang taglay ng maraming mga Kristiyano ngayon na siyang naghatid lamang sa kanila na gawin ang kanilang mga iglesia na isang pook ng pagtitipon lamang, katulad ng mga karaniwang pagtitipon dito sa daigdig. Ngayon, dapat kayong manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu na pinangangaral sa Iglesia ng Diyos, sa gayon magiging espiritual na mga mamamayan na kabilang sa Langit. Umaasa ako at dumadalangin na kayo at ako ay manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ngayon, upang tayong lahat ay maabot ang tunay na pagliligtas, kamtan ang buhay na walang hanggan, at makamit ang luwalhati ng Diyos. At umaasa ako at dumadalangin na tayong lahat ay maging tunay na mga mangangaral, inaalay ang ating sarili sa pagpapalawig ng ebanghelyo.Alleluiah!


 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Tagalog 27
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.