" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Tagalog edisi # 6

 


Ang ating Panginoon na Naging Katuwiran ng Diyos (II)

- Ang Katuwiran ng Diyos na nahayag sa Roma

 

Mga Nilalaman

Paunang Salita

Kabanata 7
 • Panimula sa Kabanata 7

 • Ang Buod ng Pananalig ni Pablo: Makipag-isa kay Cristo matapos Mamatay sa Kasalanan (Roma 7:1-4)

 • Ang Dahilan kung Bakit Maaari tayong Magpuri sa Panginoon (Roma 7:5-13)

 • Ang ating Laman na Naglilingkod Lamang sa Laman (Roma 7:14-25)

 • Naglilingkod ang Laman sa Kautusan ng Kasalanan (Roma 7:24-25)

 • Purihin ang Panginoon, ang Tagapagligtas ng mga Makasalanan (Roma 7:14-8:2)


Kabanata 8
 • Panimula sa Kabanata 8

 • Ang Katuwiran ng Diyos, ang katuparan ng makatwirang kahilingan ng Kautusan (Roma 8:1-4)

 • Sino ang isang Kristiyano? (Roma 8:9-11)

 • Ang Kaisipang Laman ay Kamatayan, nguni't ang Kaisipan sa Espiritu ay Buhay at Kapayapaan (Romans 8:4-11)

 • Mamuhay sa katuwiran ng Diyos (Roma 8:12-16)

 • Ang mga Magmamana Ng Kaharian ng Diyos (Roma 8:16-27)

 • Ang Pangalawang Pagbabalik ng Panginoon at ang Milenyong Paghahari (Roma 8:18-25)

 • Ang Banal na Espiritung tumutulong sa mga Matuwid (Roma 8:26-28)

 • Lahat ng mga Bagay ay Nagkakalakip na Gumagawa sa Ikabubuti (Roma 8:28-30)

 • Mga Maling Doktrina (Roma 8:29-30)

 • Ang Walang Hanggang Pagmamahal (Roma 8:31-34)

 • Sinong Mangangahas na Manindigan Laban sa Atin? (Roma 8:31-34)

 • Sinong Makapaghihiwalay sa Matuwid mula sa Pag-ibig ni Cristo? (Roma 8:35-39)


Kabanata 9
 • Panimula sa Kabanata 9

 • Dapat nating Malaman na ang Pagtatalaga ay Layon ng Katuwiran ng Diyos (Roma 9:9-33)

 • Mali ba para sa Diyos na mahalin si Jacob? (Roma 9:30-33)


Kabanata 10
 • Panimula sa Kabanata 10

 • Ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig (Roma 10:16-21)


Kabanata 11
 • Maliligtas ba ang Israel?


Kabanata 12
 • Magbago ng iyong pag-iisip sa harapan ng Diyos


Kabanata 13
 • Mamuhay para sa katuwiran ng Diyos


Kabanata 14
 • Huwag hatulan ang isa't isa


Kabanata 15
 • Ating palaganapin ang Salita sa buong Mundo


Kabanata 16
 • Mangag-batian kayo sa isa't isa 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Tagalog 6
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.