" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
  Edizione 1 della versione Oromo dell' e-Book gratuito

 


DHUGUMA BISHAANII FI HAFUURATTII LAMMAFFAA DHALATTEETTAA?

 

Qabiyyee

Qabiyyee

Kutaa Tokkoffaa-Lallaba
 1. Fayyuudhaaf dursinee waa'ee cubbuu keenyaa beekuu qabna (Maarqos 7:8-9, 20-23)

 2. Ilmaan Namootaa Cubbamoota Ta'anii Dhalataniiru (Maarqos 7:20-23)

 3. Wantoota akka seeraatti yoo hojjenne, nu fayyisuu ni danda'uu? (Luqaas 10:25-30)

 4. Fayyina Barabaraa (Yohannis 8:1-12)

 5. Cuuphamuu Yesuusii fi Araara Cubbuu (Maatewos 3:13-17)

 6. Yesuus Kiristoos Bishaan, Dhiigaa fi Hafuuraan Dhufe (1 Yohannis 5:1-12)

 7. Cuuphamuun Yesuus Fakkeenya Fayyina Cubbamootaa ti (1 Pheexiros 3:20-22)

 8. Wangeela Araara Irraa Hafaa (Yohannis 13:1-17)

Kutaa Lammaffaa-Dabalata
 1. Dhuga ba'umsa Fayyinaa

 2. Ibsa Dabalataa

 3. Gaaffii fi Deebii


 

 
Free Christian eBooks
    Lista degli e-Book
    Edizione Oromo 1
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Che cos'č un' e-Book?
   
 • Riguardo all' e-Book
 •  
 • Come leggere un' e-Book
 •  
 • Le domande pių comuni
 •  
 • Aiuto al download
 •     I lettori dell' e-Book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 5.0

 •    
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.