" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Tagalog # 12

 


Unang Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong:

Ang Ebanghelyo ni Mateo (I)

 • ISBN : 8983145625
 • Pagine : 408
 • Riguardo a questo libro
 • Indice
 

Anotasyon

Unang Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong: Ang Ebanghelyo ni Mateo (I)

Paglalarawan

Sinasabi ni Apostol Mateo sa atin na ang Salita ni Jesus ay pinahayag sa bawat isa sa mundong ito, sapagkat kanyang nakita si Jesus bilang Hari ng mga Hari. Ang mga Kristiyano ngayon sa buong mundo, yaong mga kasisilang lang na muli sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu na aming ipinalalawig, ay sadyang nananabik sa tinapay ng buhay. Ngunit hindi madali para sa kanila na makipisan sa amin sa tunay na ebanghelyo, dahil sila ngang lahat ay malalayo sa amin.
Kung gayon, upang katagpuin ang mga espiritual na pangangailangan ng mamamayan ni Jesu-Cristo, na Hari ng mga Hari, ang mga sermon sa aklat na ito ay inihanda bilang isang bagong tinapay ng buhay para sa upang makamtan nila ang espiritual na paglago. Pinapahayag ng may-akda na yaong mga nagkamit ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa Salita ni Jesu-Cristo, ang Hari ng mga Hari, ay dapat kanin ang Kanyang dalisay na Salita upang maipagtanggol ang kanilang pananampalataya at katigan ang kanilang espiritual na pamumuhay.
Ang aklat na ito ay magdudulot ng tunay na espiritual na tinapay ng buhay sa inyong lahat na naging dugong-bughaw na mamamayan ng Hari sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia at mga lingkod, patuloy na ipagkakaloob ng Diyos sa inyo itong tinapay ng buhay. Nawa ang mga pagpapala ng Diyos ay mapasa-inyong lahat na mga isinilang na muli sa tubig at sa Espiritu, mga nagnanais na kamtan ang tunay na espiritual na pakikipisan sa amin kay Jesu-Cristo.

Mula sa tagapaglathala

Dapat din nating taglayin ang pananampalatayang nakamit ng mga Apostol at manalig katulad nila, dahil ang kanilang pananampalataya at mga paniniwala ay nagmula sa Banal na Espiritu. Nanalig ang mga Apostol kay Jesu-Cristo, sa Kanyang Aman, at sa Banal na Espiritu bilang kanilang Diyos.
Inihayag ni Apostol Pablo na siya'y namatay kasama si Cristo at nabuhay na kasama Siya. Siya'y naging isang instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig na siya'y nabautismo kay Jesu-Cristo (Galacia 3:27). Sa ebanghelyo ng Diyos ay makikita ang bautismong tinanggap ni Jesus, ang dugo na Kanyang binubo sa Krus, at ang kaloob ng Banal na Espiritu na Kanyang ginawad sa kaninumang nananalig sa ebanghelyong ito.
Umaasa kami na ang bawat isa sa mundo ay manalig nitong orihinal na ebanghelyo, at mamuhay na ganap sa Diyos, dahil ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya (Hebreo 10:38). Ito ang dahilan kung bakit ang may-akda ay nagsimulang sulatin itong mga serye ukol sa espiritual na paglago. Nakatitiyak kami na ang seryeng ito ay magpapatatag sa inyong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo, at aakay sa inyo upang sumunod sa Panginoon bilang Kanyang mga alagad.


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Tagalog 12
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.