" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Shona # 2

 


NGATIDZOKEI KUVHANGERI REMVURA NEMWEYA

 • ISBN : 8983140860
 • Pagine : 380
 • Riguardo a questo libro
 • Indice
 

Musumo

Bhuku rino iri, richakutungamirirai mose kuti mudzoke kunyika ine makomborero nezvishamiso zvevhangeri remvura nemweya uye nokushandira upenyu hwenyu.

Tsananangudzo

Ndine chokwadi kuti mavambo echokwadi ndiwo anoratidza udzamu nokukosha kwemabhuku asiri emanyepo. Mabhuku edu ndiwo emavambo echokwadi chaiwo. Ndiwo mabhuku ekutanga panguva yedu yokuburitsa zvakavanzika pakubhabhatidzwa kwaJesu naJohane mubhabhatidzi. Hapana vaKirisito vaive naJesu. Vapositora vaingorangarira nokucherechedza zuva rechitanhatu mumwedzi wandira sezuva rakabhabhatidzwa Jesu munaJorodhani naJohane mubhabhatidzi. Sei vaive vachinyanya mukutenda kwavo? Mabhuku edu anopa mhinduro yechokwadi kumubvunzo uyu. Uye mhinduro iyi nndiyo dingindira guru mutsika dzechikirisito dzevapositora. Chinangwa chikuru chezvinyorwa zvedu ndezve zvakavanzika zvekubhabhatidzwa kwaJesu uyezve nezvevhangeri remvura nemweya (Johane 3:5). Hazvisi zvakatarisana nedivi rechikirisito chimwechete bedzi, asi kuti makirisito ose. Zvinyorwa zvedu zvinotaura chikamu zana kubva muzana nezviri mubhaibheri uye zvakaringana, asi zvino kwezva vakirisito vazhinji kuti vanzwe uye nokuda kuti vazive vhangeri remvura nemweya. Shoko rebhuku rino, rinova chinhu chokugadzirisa zvikanganiso kuvatsvaki vechokwadi chiri mubhaibheri.

KUBVA KUMUNYORI

Mufundisi Paul C Jong vave nemakore anosvika makumi maviri vachiparidza vhangeri
remvura nemweya pasi rose vakanyora zvekare mabhuku anokosha echikirisito
akawanda chose mumarudzi anoti chi Russia, chi China nechiJapani shoko ravo rine
simba guru uye utsvene zvokuti vaverengi vazhinji vemabhuku avo vanonzwa kusimudzirwa uye vanokwanisa kurasa mutoro wezvitadzo zvavo zvose. Chokwadi, mabhuku avo anotungamirira vanhu vose mukuzvarwa patsva. Iri ndiro bhuku rekutanga pakuparidza kwedu vhangeri remvura nemweya tichitevedza zviri pamutemo zvichienderana nezviri mumagwaro ezvinyorwa zveshoko raMwari.


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Shona 2
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.