" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Oromo # 1

 


DHUGUMA BISHAANII FI HAFUURATTII LAMMAFFAA DHALATTEETTAA?

 • ISBN : 8983146338
 • Pagine : 396
 • Riguardo a questo libro
 • Indice
 

Yaadachiisa

Kitaabni kun, yeroo keenya ammaa keessatti "Wangeela bishaanii fi hafuura" Macaafa Qqulququlluu irratti hunda'uun barsiisuun isa jalqabaa ti.

Ibsa

Ijoon dhimma mata duree kanaas, "lammata bishaanii fi hafuurattii dhalachuu" dha. Innis dhimma kana irratti isa jalqabaa ta'uu isaa ti. Jecha biraadhaan, kitaabni kun lammata dhalachuun maal akka ta'ee fi akkammitti bishaanii fi hafuurattii akka dhalatamu, akkaataa Macaafa qulqulluu keessatti keewametti nutti hima. Bishaanichi kan inni bakka bu'uu, cuuphaa Yesuus Yordaanossitti yommu ta'uu, Macaafni Qulqulluunis Yesuus Yohaannis Cuuphaatiin gaafa cuuphame sanatti, cubbuun keenya hundumtuu akka Isatti darbe nutti hima. Yohaannis, sanyii Luba Aaron yommuu ta'uu, kan inni bakka bu'ees saba hundaa ti. Aaron harka isaa mataa korbeesssa re'ee irra kaa'uudhaan cubbuu Israa'elootaa hundumaa waggaa waggaatti gaafa Guyyaa Araarri buufamutti, gara tuntunichaatti dabarsa ture. Innis gaaddiduu wanta gaarii dhufuuf jiruu ture. Cuuphaan Yesuusis, harka irraa ka'uusanaan kan walfakkaatuudha. Yesuus akkaataadhuma harka irra kaawuutiin, Yordaanositti cuuphame. Akka kanatti cubbuun biyya lafaa hundumtuu karaa cuuphamuu Isaatiin kaafame. Akkasumas, gatii cubbuusanaatiif aarsaa ta'e. Haa ta'u iyyuu malee kirstaanotini baayyeen maliif akka Yesuus Yohaannisiin Yordaanositti cuuphamee, hin beekani. Cuuphaan Yesuus, jecha ijoo kitaaba kanaa yommuu ta'u, akkasumas garee wangeela bishaanii fi hafuuraa keessatti isa baayyee barbaachisaadha. Cuuphaa fi fannoo Yesuusitti yoo amanne qofatu lammata dhalachuu dandeenya.

Maxxansiisaa irraa

Lubni Paul C. Jong wangeela bishaanii fi hafuuraa lalabuudhaan gara waggaa digdamaa olii ta'eera. Akkasumas, kitaabilee kiristaanaa ga-gaarii ta'an gara mata duree 50-oliin kan barreessan yommuu ta'u, mata duree gurguddoo ta'an gara afaan bal'inaan jiran 50-oliitti hiikamaniiru. Ergaan isaanis humna kan qabuu fi hojii hafuuraati waan ta'eef, dubbistootni kitaaba isaanii baayyeen lammata dhalachuun hafuura qulqulluu fudhatu. Yeroo keenya keessattis, wangeela bishaaniitiif hafuuraa akkaataa Macaafa Qulqulluu irraatti barsiissuudhaan isa jalqabaati.


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Oromo 1
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.