" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Shona # 5

 


ISHE Vedu Avo Vakave Kururama kwaMwari ( I )

- Kururama kwaMwari uko Kunoratidzwa muna VaRoma

 • ISBN : 8983148721
 • Pagine : 424
 • Riguardo a questo libro
 • Indice
 

Musumo

Kururama kwaMwari uko Kunoratidzwa muna VaRoma

Tsananangudzo

Evhangeri yemvura noMweya ndiyo kururama kwaMwari!

Mashoko ari mubhuku rino achava nokugutsa nyota yemoyo wako. Nhasi uno vaKristu vanoramba vachirarama apo vasingazivi mhinduro yezvokwadi kuzvivi zvomene izvo zvavari kupara zuva nezuva. Ko unoziva kuti kururama kwaMwari chii here? Ndinovimba kuti uchava nokuzvibvunza mubvunzo uyu ugova nokutenda mukururama kwaMwari, uko kunoratidzwa mubhuku rino.
Kururama kwaMwari kwakava neevhangeri yemvura noMweya. Asivo, senhaka yakakosha, kwakava nokuramba kwakavanzarikwa kubva kumeso evateveri vechitendero kwenguva refu. Semhedzisiro, vanhu vazhinji vakabva vava nokuvimba pamwe nokuzvikudza nokuda kwekururama kwavo pauzima, pachinzvimbo chokudavira mukururama kwaMwari. Naizvozvo, dzidziso dzechiKristu dzisina kana nematuro ose dzakatanga kuva daviro dzepamusoro mukati memoyo yevatendi, kuita sokuti dzidziso idzi dzakanga dziine kururama kwaMwari.
Dzidziso yeMutondwe, Yokururamiswa, neyoKuwedzera Kuitwa-mutsvene ndidzo dzidziso dzechiKristu hombe, idzo dzakava nokuunza kusanzwisisa pamwe neshayisano mukati memoyo yevatendi. Asi zvino, vaKristu vazhini vanofanira kuziva Mwari patsva, vanofanira kudzidza pamusoro pokururama kwavo uye vagoramba vari mukutenda kwakasimbiswa.
"Ishe vedu avo vakava kururama kwaMwari" richava nokupa moyo yenyu kunzwisisa kukuru pamwe nokuitungamirira kurugare. Munyori anoda kuti uve nokuwana chiropafadzo chokuva nokuziva kururama kwaMwari. Dai waro maropafadzo aMwari ava newe!


KUBVA KUMUNYORI

Munyori webhuku rino ndiye muvambi wesangano reNew Life Mission, uye ari kuparidzira mashoko emvura noMweya, ayo ane kururama kwaMwari, kunyika dzose. Mabasa (ezvinyorwa) zvake, ayo parizvino akashandurirwa mumitauro makumi matatu nemishanu, akave nokugoverwa kunyika dzinopfuura zana namakumi mashanu. Vanhu vose vakaburikidza pasi rose vanogona kugamuchira chiropafadzo chikuru chokuwana kururama kwaMwari kuburikidza neshoko raMwari, iro raanoparidzira pamwe nevashandiri vake. Ungatadza neiko kugamuchira kuregererwa kwezvivi zvako ugova nokugadzirira hupenyu husingaperi kuburikidza nokudavira kumashoko aMwari kuburikidza nedzidziso dzebhuku rino?


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Shona 5
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.