" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Tagalog # 12

 


Unang Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong:

Ang Ebanghelyo ni Mateo (I)

 

Mga Nilalaman

Panimula

KABANATA 1
Ang Lahi ni Jesu-Cristo (Mateo 1:1-6)
Tayo'y Magpasalamat sa Ating Panginoong Jesus na Naparito upang Tayo'y Maligtas (Mateo 1:18-25)
Si Jesus na Pinagdalang-tao ng Banal na Espiritu (Mateo 1:18-25)

KABANATA 2
Saan Natin Maayos na Matatagpuan ang Panginoon? (Mateo 2:1-12)

KABANATA 3
Palawigin ang Tunay na Ebanghelyo at ang Matuwid na Gawa ni Jesus (Mateo 3:1-17)
Si Jesus na Naparito Upang Alisin ang Iyong mga Kasalanan (Mateo 3:13-17)

KABANATA 4
Ang Pagpapala ng Takot sa Diyos at Paglilingkod sa Diyos (Mateo 4:1-11)

KABANATA 5
Ang Sermon sa Bundok (Mateo 5:1-16)

KABANATA 6
Ang Aral ng Panginoon sa Panalangin (1) (Mateo 6:1-15)
Ang Aral ng Panginoon sa Panalangin (2) (Mateo 6:5-15)
Mamuhay ang Inyong mga Puso sa Panginoon (Mateo 6:21-23)
Huwag Mabalisa sa Iyong Buhay, Bagkus ay Magtiwala Lang sa Diyos (Mateo 6:25-34)
Sapagka't ang Araw ng Bukas ay Mababalisa sa Kanyang Sarili (Mateo 6:34)

KABANATA 7
Sa Pananalig sa Kapangyarihan ng Ebanghelyo, Tayo'y Dapat Pumasok sa Makipot na Pintuan (Mateo 7:13-14)
Anong Ating Gagawin Kung Tayo'y Pinabayaan ng Panginoon sa Huling Araw? (Mateo 7:21-23)
Ang Pananampalataya na Makagagawa ng Kalooban ng Diyos Ama (Mateo 7:20-27)
Tayo'y Makapapasok Lang sa Langit Kung Ating Nalalaman ang Kalooban ng Ama at Sumampalataya (Mateo 7:21-27)
Mag-ingat sa mga Bulaang Propeta na ang Tanging Habol ay ang Inyong Salapi (Mateo 7:13-27)

KABANATA 8
Ang Pagpapagaling sa Espiritual na mga Ketongin (Mateo 8:1-4)
"Sabihin Mo Lamang ang Salita" (Mateo 8:5-10)
Sumunod Muna sa Panginoon (Mateo 8:18-22)


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Tagalog 12
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.