" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Oromo # 1

 


DHUGUMA BISHAANII FI HAFUURATTII LAMMAFFAA DHALATTEETTAA?

 

Qabiyyee

Qabiyyee

Kutaa Tokkoffaa-Lallaba
 1. Fayyuudhaaf dursinee waa'ee cubbuu keenyaa beekuu qabna (Maarqos 7:8-9, 20-23)

 2. Ilmaan Namootaa Cubbamoota Ta'anii Dhalataniiru (Maarqos 7:20-23)

 3. Wantoota akka seeraatti yoo hojjenne, nu fayyisuu ni danda'uu? (Luqaas 10:25-30)

 4. Fayyina Barabaraa (Yohannis 8:1-12)

 5. Cuuphamuu Yesuusii fi Araara Cubbuu (Maatewos 3:13-17)

 6. Yesuus Kiristoos Bishaan, Dhiigaa fi Hafuuraan Dhufe (1 Yohannis 5:1-12)

 7. Cuuphamuun Yesuus Fakkeenya Fayyina Cubbamootaa ti (1 Pheexiros 3:20-22)

 8. Wangeela Araara Irraa Hafaa (Yohannis 13:1-17)

Kutaa Lammaffaa-Dabalata
 1. Dhuga ba'umsa Fayyinaa

 2. Ibsa Dabalataa

 3. Gaaffii fi Deebii


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Oromo 1
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.