" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Shona # 3

 


Nzira Isingatadzikari yekuti Ugamuchire Nayo Mweya Mutsvene

 

ZVIRI MUKATI

Chikamu Chekutanga - Mharidzo
 1. Mweya Mutsvene Anoshanda Mukati Meshoko RaMwari Rechipikirwa (Mabasa 1:4-8)

 2. Ko Munhu Angagona Kutenga Mweya Mutsvene Zvamazvirokwazvo Here Nokuda Kwesimba Rake? (Mabasa 8:14-24)

 3. Makagamuchira Mweya Mutsvene Pakutenda Kwenyu Kuna Jesu Here? (Mabasa 19:1-3)

 4. Avo Vane Kutenda Kwakafanana NokweVadzidzi vaJesu (Mabasa 3:19)

 5. Ko Unoda Kuva noKuyanana noMweya Mutsvene Here? (I Johane 1:1-10)

 6. Tenda Kuti Mweya Mutsvene Anogara Mauri (Mateo 25:1-12)

 7. Evhangeri Yakaisvonaka Iyo Inokutendera Kuti Mweya Mutsvene Ave Nokugara Mukati Memoyo Wako (Isaya 9:6-7)

 8. Ko Mvura Mhenyu yoMweya Mutsvene Inoyerera Mukati Mavapi? (Johane 7:37-38)

 9. Evhangeri Yekubhapatidzwa kwaJesu Iyo Yakave Nokutinatsa (VaEfeso 2:14-22)

 10. Fambai noMweya! (VaGaratiya 5:16-26, 6:6-18)

 11. Kuti Uchengetedze Hupenyu Hwako Huzere noMweya Mutsvene (VaEfeso 5:6-18)

 12. Kuti Urarame Hupenyu Hwako Huzere noMweya Mutsvene (Tito 3:1-8)

 13. Mabasa neZvipo zveMweya Mutsvene (Johane 16:5-11)

 14. Ko Kutendeuka Kwezvokwadi Kunotitungamira Kuti Tigamuchire Mweya Mutsvene Ndokupi? (Mabasa 2:38)

 15. Unogona Kugamuchira Mweya Mutsvene Pamwe Nokugarwa Naye Kana Badzi Uchiziva Zvokwadi (Johane 8:31-36)

 16. Mishoni Yeavo Vose Vakave Nekugamuchira Mweya Mutsvene (Isaya 61:1-11)

 17. Tinofanira Kuve Nekutenda Pamwe Netariro kuMweya Mutsvene (VaRoma 8:16-25)

 18. Zvokwadi Inokusvitsa Pakugarwa neMweya Mutsvene (Joshua 4:23)

 19. Evhangeri Yakaisvonaka Iyo Yakabvarura Chidzitiro CheTembere (Mateo 27:45-54)

 20. Avo Vakasangana neKugara kweMweya Mutsvene Vanova Nekutungamira Vamwe Kuti Vave Nekugamuchiravo Mweya Mutsvene (Johane 20:21-23)

Chikamu Chechipiri - Tutsiro dzokumugumo
 1. Fakazo dzeRuponeso

 2. Mibvunzo neMhinduro


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Shona 3
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.