" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Shona # 6

 


ISHE Vedu avo Vanove Kururama kwaMwari ( II )

- Kururama kwaMwari uko kunoratidzwa muna VaRoma

 

ZVIRI MUKATI

Musumo

CHITSAUKO 7
 • Mhinzo yeChitsauko 7 ChaVaRoma

 • Kukosha kweKutenda KwaPauro: Batanidzwa naKristu Mushure Mekufa KuChivi (VaRoma 7:1-4)

 • Chikonzero Icho Tichigona Kurumbidza Ishe (VaRoma 7:5-13)

 • Nyama Yedu Iyo Inoshumira Nyama Badzi (Romans 7:14-25)

 • Nyama Inoshumira Murairo weChivi (VaRoma 7:24-25)

 • Vongai Ishe, Muponesi Wevatadzi (VaRoma 7:14-8:2)CHITSAUKO 8
 • Mhinzo yeChitsauko 8

 • Kururama kwaMwari, Kuzadziswa kweKururama Kunodiwa neMurairo (VaRoma 8:1-4)

 • Ko muKristu Ndiyani? (VaRoma 8:9-11)

 • Nokuti kufunga kwemunhu wechivi ndirwo rufu, asi kufunga kunotongwa noMweya ndiho hupenyu norugare (VaRoma 8:4-11)

 • Kufamba Mukururama kwaMwari (VaRoma 8:12-16)

 • Vadyi Venhaka yeHumambo hweDenga (VaRoma 8:16-27)

 • Kudzoka Kwepiri kwaShe uye Humambo hweChuru-chemakore (VaRoma 8:18-25)

 • Mweya Mutsvene Uyo Anobatsira Vakarurama (VaRoma 8:26-28)

 • Zvinhu Zvose Zvinoitira Zvakanaka (VaRoma 8:28-30)

 • Dzidziso Dzenhema (VaRoma 8:29-30)

 • Rudo Rusingaperi (VaRoma 8:31-34)

 • Ndiyani Angashinga Kumira Achitirwisa? (VaRoma 8:31-34)

 • Ndiyani Achaparadzanisa Vakarurama Nerudo RwaKristu? (VaRoma 8:35-39)CHITSAUKO 9
 • Mhinzo yeChitsauko 9

 • Tinofanira Kuziva Kuti Kutemera-kare Kwakarongwa Mukati Mekururama KwaMwari (VaRoma 9:9-33)

 • Zvakaipa Here Kuti Mwari Ade Jakobo? (VaRoma 9:30-33)


CHITSAUKO 10
 • Mhinzo yeChitsauko 10

 • Kutenda Kwazvokwadi Kunouya Nokunzwa (VaRoma 10:16-21)


CHITSAUKO 11
 • Ko Israeri Ichaponeswa Here?


CHITSAUKO 12
 • Vandudza Pfungwa Dzako Pamberi PaMwari


CHITSAUKO 13
 • Raramira Kururama KwaMwari


CHITSAUKO 14
 • Ngatiregei Kuramba Tichipana Mhosva


CHITSAUKO 15
 • Ngatipararidze Evhangeri Pasi Pose 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Shona 6
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.