救済・聖霊・幕屋・ヨハネの黙示録についての聖書学習のための無料キリスト教図書

ホーム  |  サイトマップ  |  お問い合わせ   |  ヘルプ    
聖書学習 無料
キリスト教図書
無料
キリスト教電子ブック
団体概要
  タガログ語版 9 の無料電子ブック

 


Ang TABERNAKULO: Isang Detalyeng Paglalarawan kay Jesu-Cristo( I )

  • 電子ブック形式 : MS Reader
  • 現在のダウンロード : 131
  • 本紹介
  • 目次
 

Anotasyon

Isang Detalyeng Larawan ni Jesucristo

Paglalarawan

Paano natin makikita ang katotohanang nakatago sa Tabernakulo? Sa pamamagitan lang ng pag-alam ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ang tunay na nilalaman ng Tabernakulo, ay maaari nating wastong mauunawaan at malalaman ang kasagutan sa tanong na ito.
Sa katotohanan, ang bughaw, kulay-ube at pulang sinulid at ang mapinong tinahing lino na makikita sa pintuan ng looban ng Tabernakulo ay pinakikita sa atin ang mga gawa ni JesuCristo sa panahon ng Bagong Tipan na nagligtas sa sangkatauhan. Sa paraang ito, ang Salita sa Lumang Tipan ng Tabernakulo at ang Salita sa Lumang Tipan ay magkakalapit at tiyak na may kaugnayan sa isa't isa tulad ng mapinong tinahing lino. Nguni't, nakalulungkot, ang katotohanang ito'y nakatago ng mahabang panahon sa bawa't naghahanap ng katotohanan sa Kristiyanismo.
Sa pagparito sa mundong ito , si Jesucristo ay binautismuhan ni Juan at nagbubo ng dugo sa Krus. Ang walang kauunawaan at pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espirito, wala sa atin ang kailanma'y makakikita ng katotohanang nahayag sa Tabernakulo. Dapat natin ngayong alamin ang katotohanang ito ng Tabernakulo at maniwala rito. Tayong lahat ay dapat mabatid at maniwala sa
katotohanang makikita sa bughaw, kulay-ube at pulang sinulid at ang mapinong tinahing lino ng pintuan ng looban ng Tabernakulo.


Mula sa tagapaglathala

Maraming mga Kristiyano sa panahong ito ang umaangking nakatagpo na nila ang ebanghelyong
maglilinis ng kanilang mga kasalanan, gayong hindi nila nalalaman ang katotohanan ng bughaw na sinulid na makikita sa pintuan ng looban ng Tabernakulo. Malinaw na ang mga Kristiyano nananatiling may mga kasalanan sa kanilang mga puso ay bulag ang paniniwala kay Jesus nang di-nalalaman ang katotohang nahayag sa bughaw, kulay-ube, at pulang sinulid na ginamit para sa pintuan ng looban ng Tabernakulo.
Ang may-akda sa gayon ay hanap ang paghahayag ng katotohanang makikita sa bughaw, kulay-ube, at pulang sinulid at ang mapinong tinahing linong ginamit sa pintuang ito. Itong katotohanan ng bughaw, kulay-ube, at pulang sinulid na ginamit sa Tabernakulo ay ang kumakatawan sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritung inihayag sa atin sa Bagong Tipan, at ito ang lubos na pagpapakita ng tunay na ebanghelyo.
Sa pamamagitan nitong aklat, iyong matutuklasan ang katotohanang inihayag nitong bughaw, kulay-ube, at pulang sinulid at mapinong tinahing lino, at sa gayon iyong makikilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagsusumamo ako sa iyo na manalig ka sa ebanghelyong nahayag sa bughaw, kulay-ube, at pulang sinulid na ginamit sa Tabernakulo, at sa gayon makamit ang pananalig na magliligtas sa iyon mula sa lahat ng iyong mga kasalanan.


 
Free Christian eBooks
    電子ブック目録
    タガログ語版 9
  本紹介
  目次
    電子ブックとは何か
  電子ブックにたいし
  電子ブックの読み方
  よくある質問と答
  ダウンロードヘルプ
    電子プックリーダ
  MS Reader 2.0
  Acrobat Reader 4.0
 

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.