救済・聖霊・幕屋・ヨハネの黙示録についての聖書学習のための無料キリスト教図書

ホーム  |  サイトマップ  |  お問い合わせ   |  ヘルプ    
聖書学習 無料
キリスト教図書
無料
キリスト教電子ブック
団体概要
  タガログ語版 25 の無料電子ブック

 

Ang mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga Kasalanan ni Jeroboam ( I )

  • 電子ブック形式 : MS Reader
  • 現在のダウンロード : 34
  • 本紹介
  • 目次
 

Anotasyon

Mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga Kasalanan ni Jeroboam

Paglalarawan

Sa Biblia, ang bayan ng Israel ay sinasabing sumasamba sa Diyos, nguni't sa katapusan ay sumunod kay Jeroboam, sila'y sumasamba sa mga gintong baka. Sa katunayan, higit na 2/3 ng kasaysayan ng mga Israelita ay kasaysayan ng pagsamba sa mga gintong baka, inaakalang ang mga ito ay Diyos. Sa katapusan, hanggang ngayon, sila'y patuloy na nabubuhay na hindi nababatid ang katotohanang si Jesu-Cristo, ang Siyang naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ay ang kanilang tunay na Tagapagligtas. Sa kabila nitong lahat, maraming mga Judio ang naghihintay ng kanilang Tagapagligtas, hanggang ngayon.Kung gayon, ano ang kalagayan ng inyong pananampalataya na nagsasabing may bahagi sa Kristiyanismo sa Panahong ito ng Bagong Tipan? Kayo ba'y kasulukuyang naniniwala at sumusunod sa Diyos na may wastong kaunawaan sa Kanya? Kung hindi, kayo ba'y hindi sumasamba sa mga gintong baka na may maling pagkilala sa mga ito bilang Diyos? Kung kayo ay tulad niyaon, dapat ninyong malaman ang katotohanang kayo ay sumasamba sa diyos-diyosan sa harap ng Diyos tulad ng bayan ng Israel. Samakatuwid, dapat ninyong talikdan at kilalanin ang Panginoon na naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Nakatitiyak ako na kayo'y manananalig sa ebanghelyo ng Katotohanan kapag inyong tunay na nabatid sa harapan ng Diyos kung ano ang Katotohanan ng kaligtasan sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, hindi ba? Nais kong ipatotoo sa inyo ang tunay na pananampalataya at ang Katotohanan sa ilalim ng pamagat na, "Mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam." Sa anumang paraan, nawa kayo ay magkaroon din ng katulad na pananampalatayang tinataglay ko.

Mula sa tagapaglathala

Ang mga araw na ito, labis na maraming Kristiyano ang hindi nalalaman ang katotohanang sila'y naging mga erehe sa pamamagitan ng pagsunod kay Jeroboam. Kung nalalaman nila ang katotohanan, sila'y manunumbalik, at kanilang tiyak na malalaman kung ano ang pag-ibig ng Diyos at kung ano ang kaligtasang binigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Sa gayon, ang kasaysayan ng Kristiyanismo sa buong sanlibutan ay tiyak na mababago. Nguni't sa


 
Free Christian eBooks
    電子ブック目録
    タガログ語版 25
  本紹介
  目次
    電子ブックとは何か
  電子ブックにたいし
  電子ブックの読み方
  よくある質問と答
  ダウンロードヘルプ
    電子プックリーダ
  MS Reader 2.0
  Acrobat Reader 4.0
 

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.