" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
   -ʜ 22

 


Ang KALOOBAN ng BANAL na TRINIDAD para sa SANGKATAUHAN

- Mga Sermon sa Genesis (I)

 • ʜ : MS Reader
 • : 44
 

Anotasyon

Ang Kalooban ng Banal na Trinidad para sa Sangkatauhan

Paglalarawan

Sa Aklat ng Genesis, ay naglalaman ng layunin sa paglikha ng Diyos sa atin. Kapag ang mga arkitekto ay magdidisenyo ng gusali o magpipinta ang mga pintor, kanila munang lilikhain ang kabuuan nito sa kanilang mga isipan bago simulan ang tunay na paggawa ng kanilang proyekto. Tulad nito, ang ating Diyos din ay nasa isip na Niya ang kaligtasan nating sangkatauhan bago Niya likhain ang mga langit at ang lupa, at nilikha Niya si Adan at si Eba sa pamamagitan ng layuning ito na nasa isip. At kailangang ipaliwanag ng Diyos sa atin ang kapamahalaan na Langit, na hindi nakikita ng ating mga mata ng laman, sa pamamagitan ng paghahalintulad sa kapamahalaan ng lupa na ating makikita at mauunawaang lahat. Kahit pa bago ang pasimula ng lupa, nais ng Diyos ang ganap na pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa puso ng bawa't isa. Kaya bagaman lahat ng tao ay nilikha mula sa alikabok, dapat nilang matutunan at makilala ang ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu upang maging kapaki-pakinabang sa kanilang sariling mga kaluluwa. Kung ang mga tao ay patuloy na mabubuhay na hindi nalalaman ang kapamahalaan ng Langit, maglalaho sa kanila hindi laman ang lupa, bagkus maging lahat ng bagay na nabibilang sa Langit.


Mula sa tagapaglathala

Pinaliliwanag ni Pablo ang katotohanan ni Jesus sa payak na paraan at maraming tao ang napapamahal kung paano niya inuulit-ulit ang mga bagay. Sa pamamagitan ng aklat na ito ay nagawa niyang madali para sa mga hinirang na ituro sa iba kung paano isisilang na muli. Isang dakilang aklat para sa mga hinirang na magamit ito sa pagtuturo at ito rin ay isang dakilang aklat para sa mga naghahangad na isilang na muli. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa nakamamanghang pagkakataong ito na tayo'y pinagkalooban nitong mga aklat na babasahin.


 

 
Free Christian eBooks
    ʜ
    22
 
 •  
 •     ʜ?
   
 • ʜ
 •  
 • ʜ?
 •  
 •  
 •     ʜ
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .