" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
   -ʜ Kisii 2

 


IRANA ASE ENCHIRI Y' AMACHE NA OMOIKA

 • ʜ : MS Reader
 • : 14
 

AYARE IME
 1. Engencho Y'enchiri Enyene Y'okoiborwa Eria Kabere (Yohana 3:1-6)

 2. Abanyaborimo na abakworokereria amorokererio y'ogosira (Isaya 28:13-14)

 3. Okwaroka gw'ekeene kw'omoika (Okang'anya 12:43-49)

 4. Okoorokia kw'ebibe kwaborronge (1 Yohana 1:9)

 5. Omorekereri igoro y'okamanywa n'ogochorwa amo n'Nyasae (Abarumi 8:28-30)

 6. Obokuani Bwaonchoretwe (Abaibirania 7:1-28)

 7. Ebatiso ya Yeso nigo Ere Omoroberio Bw'engencho Bw'okoboorigwa (Matayo 3:13-17)

 8. Tiga Tokore Ogwancha Gwa Tata N'Okwegena (Matayo 7:21-23) 

 
Free Christian eBooks
    ʜ
    Kisii 2
 
 •  
 •     ʜ?
   
 • ʜ
 •  
 • ʜ?
 •  
 •  
 •     ʜ
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .