" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 



  -ʜ 21

 


Kugwirizana Pakati pa Utumiki wa YESU ndi uja wa YOHANE M'BATIZI Wolembedwa mu Mauthenga Anai

 • ʜ : Acrobat PDF Reader
 • : 12
 

Zam'katimu:

Mau Oyamba

 1. Muyenera Kudziwa ndi Kukhulupilira mu Utumiki Wa Yohane M'batizi (Marko 1:1-2)

 2. Yohane M'batizi Sanali Wolephera (Mateyu 11:1-14)

 3. Yohane M'batizi, Amene Anabwera Mnjira ya Chilungamo (Mateyu 17:1-13)

 4. Wonani pa Utumiki wa Yohane M'batizi! (Luka 1:17-23)

 5. Tiyeni Tonse Mokondwera Tisangalale Mu Ulemelero Wa Mulungu (Yohane 1:1-14)

 6. Kodi Muyadziwa Mautumiki a Atumiki a Mulungu Awiri? (Yohane 1:30-36)

 7. Kodi Cifukwa Nciani Yesu Anayenera Kubatizidwa? (Yohane 3:22-36)

 8. Falisani Uthenga Woona Ndi Nchito ya Yesu Yolungama (Mateyu 3:1-17)

 9. Kugwirizana Pakati pa Nchito ya Yohane M'batizi ndi Uthenga wa Kupepetsera Machimo Yathu (Mateyu 21:32)

 10. Yesu Amene Anabwera Kudzafafaniza Machimo Yanu (Mateyu 3:13-17)

 11. "Taona, Ine Ndikutumiza Mthenga Wanga" (Marko 1:1-5)

 12. Tiyeni Tikhulupilire mwa Yesu mwa Kumvetsa Kwa Yohane M'batizi (Luke 1:1-17)


 

 
Free Christian eBooks
    ʜ
    21
 
 •  
 •     ʜ?
   
 • ʜ
 •  
 • ʜ?
 •  
 •  
 •     ʜ
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .