" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Teddim # 3

 


Kha Siangtho Ngah Theih Na Ding Lampi Hoih

 • ISBN : 9788928231058
 • : 383
 

Theih ding

Kha Siangtho' tawh kidimna tawh kisai khutzat laibu.

Deihna bulpi

Tuhun Khristian biakna ah, Mawhna pan hotkhiatna leh Kha Siangtho teenna thute ki kup pen in nei uh hi. Ahih hangin mi them khat bek in hih thunih te tel mialmial pan uh hi. Khristian biakna sungah hih thunih te a thupi penpen ahihna phawk kha lo uh hi. Buaina khatah hih a tunga thu tawh kisai in eite in Lai Siangtho tawh kituak hilhcianna i mu kei hi. Kha Siangtho letsongte tawh kisai laigelhna le Kha Siangtho tawh kidim nuntakna tawh kisai hilh cianna Khristian laigelh siam tampi tak in gelh khin uh hi. Ahih hangin amaute in, Thu um mi khat in koibangin Kha Siangtho ngah thei ding ahi hiam? a thupi mahmah dotna a bawl ngam kei uh hi. Bang hang hi ding ahi hiam? Amaute in hih thuman thutak thu teltak in thei lo uh ahih manin a gelhlo uh ahi hi. Tuhun ciangin Kha Siangtho ngah theih nadingin Khristian mitampi in biakna ngeina zuihna hanciam bawl uh hi. Amaute in thumna le tauna tawh Kha Siangtho ngah dingin ki um uh hi. Ahih hangin hih bang kineih tawmna in Khristian biakna khangsak ding cih kigen theilo hi. Hih bang upkhialhna pen Satan kiang pan hong pai ahi hi.
Rev. Paul C. Jong in thuman thutak hong tangko ngam hi. Amah in hun sawtpi laipek pan a kha thu tawh kisia laigelhna a phawk khak loh akisam mahmah thute a kicingtak in hong gelh khia hi. Amah in Suahkikna leh Kha Siangtho tawh kidimna thu amasa penin gen khia hi. Hihthu nihte kizopnate zong hong gencian hi. Tua khit ciangin amah in Kha Siangtho thu tawh kisai Kha Siangtho tawh kidim na pan in Kha thu te tel cianna thu akicingin gen cian pan hi. Tua bek thamloin laigelh pa in hih laibu zong web page ah mikim et theih dingin koih lai hi.

Laibu bawlpa kiang pan

Lai Siangtho longal Khristian khat hihna tawh kum khat in khatvei hih laibu sim dingin na khentat leh hih laibu pen nang adingin hoih mahmah hi ci-in kong gen nuam hi. Hih laibu pen Khristian laisim nuamte adingin ahoih mahmah khat ahi hi. Hih laibu sungah a kigen Kha Siangtho tawh kidimna in Lai Siangtho hong genna tawh kituak mahmah hi. Paul C. Jong Khristian laibu tampi Rev. Jong in kum tampi sung a gelh khit ciangin, Kei pen midang te sangin thupha ka sang zaw hi. Ahang in amagelh laibute ka sim man ahi hi. Ama thugenna te kicing in kician mahmah hi. Kha mangthang vei in upna tawh kidim hi. Amah pen tu hun Khristian biakna sungah amanlo kamsangte hilh khialna a do thuman thutak a tang ko ngam Pasiannasem ahi hi.


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Teddim 3
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .