" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Kinyarwanda # 2

 


GARUKA KU BUTUMWA BWIZA BWAMAZI NUMWUKA

 • ISBN : 9788928231065
 • : 331
 

Ubusobanuro

Iki gitabo cyonyine kizabafasha mwese kugaruka mu isi yuje umugisha utangaje, ari yo butumwa bwiza bwamazi nUmwuka, kandi kizahindura ubuzima bwanyu.

Imiterere y'iki gitabo

Ndahamya ko igitabo kitari icyinkuru zimpimbano gihabwa agaciro numwimerere wacyo. Ibitabo byacu ni umwimerere gusa. Ni byo bya mbere muri iki gihe bihishura ibanga ryumubatizo Yesu yabatijwe na Yohana Umubatiza. Mu itorero rya mbere, hashize ibinyejana bibiri nta Noheli ibaho. Abakristo bo mu itorero rya mbere ndetse nabigishwa ba Yesu bizihizaga umunsi wa gatandatu wukwezi kwa mbere gusa, uwo Yesu yabatirijweho na Yohana Umubatiza muri Yorodani. Mbese ni kuki mu myizerere yabo bibandaga ku mubatizo wa Yesu? Ibitabo byacu bitanga igisubizo cyukuri kuri iki kibazo, kandi iki gisubizo ni cyo shingiro ryUbukristo mu muco wintumwa. Insanganyamatsiko nyamukuru yibitabo byacu ni ibanga ryumubatizo wa Yesu, nubutumwa bwiza bwamazi nUmwuka (Yohana 3:5). Ntabwo ari ingingo yihariye yUbukristo gusa, ahubwo inareba Abakristo bose. Insanganyamatsiko twandikaho zishingiye kuri Bibiliya 100% kandi zuzuye ubwenge, ku buryo zizatuma Abakristo bo ku izina bamenya ubutumwa bwiza bwamazi nUmwuka. Ubutumwa bukubiye muri iki gitabo ni igikoresho kizafasha benshi bashaka kumenya ukuri kwa Bibiliya.

Ubutumwa bw'uwasohoye iki gitabo

Rev. Paul C. Jong yabwirije ubutumwa bwiza bwamazi nUmwuka ku isi hose mu gihe cyimyaka ikabakaba makumyabiri. Yasohoye kandi ibitabo byinshi bya Gikristo byigiciro mu ndimi nyinshi nkIkirusiya, Igishinwa nIkiyapani. Ubutumwa atanga bufite imbaraga kandi buherekejwe nUmwuka wImana, ku buryo benshi mu basomye ibitabo bye bibubaka kandi bakabasha gutura umutwaro wibyaha byabo. Sinshidikanya ko ibitabo bye bizafasha benshi kuvuka ubwa kabiri. Iki ni cyo gitabo cya mbere kije muri iki gihe kibwiriza ubutumwa bwiza bwamazi nUmwuka nkuko tubusanga mu byanditswe byera.


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Kinyarwanda 2
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .