" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Shona # 1

 


Wakaberekwa Patsva neMvura Uye noMweya Zvamazvirokw azvo Here?

 • ISBN : 8983140852
 • : 409
 

Musumo

Iri ndiro bhuku rokutang panguva yokuparidza kwedu 'vhangeri remvura nemweya' Tichitevedza zviri pamutemo zvichienderana nemagwaro ari muzvinyorwa zveshoko raMawari.

Tsananangudzo

Chinyorwa chino chinonyanya kubata "Nezvekuzvarwa patsva nemvura nemweya". Ndiwo mavambo echinyorwa chino. Nemamwe mashoko, bhuku rino, rinoburitsa pachena kuti kuzvarwa patsva zvinorevei uye kuti unozvarwa sei nemvura nemweya zvichinyatso enderana neBhaibheri. Mvura ino miririra kubhabhatidzwa kwaJesu pana Jorodhani uye Bhaibheri rinoti iro ,zvitadzo zvedu zvose zvakaiswa pana Jesu apo paakango bhabhatidzwa naJohane mubhabhatidzi. Johane aiva mumiriri w emarudzi ose uye ari wedzinza raAroni mushumiri mukuru. Aroni aiturika maoko ake pamusoro wembudzi kuti aise zvitadzo zvose zvepagore zvava Israyera nezuva rokuwadzaniswa. Unova waiva mumvuri wezvakanaka zvainge zvichauya. Kubhabhatidzwa kwaJesu kwai fananidzira kuturikwa kwamaoko pana Jorodhani. Nokudaro akatora zvitadzo zvose zvapasi rino nokubhabhatidzwa kwake uye akaroverwa kuti aripe zvitadzo, Asi vatendi vazhinji havazivi kuti sei Jesu akabhabhatidzwa naJohane mubhabhatidzi munaJorodhani. Kubhabhatidzwa kwaJesu ndiro shoko guru riri mubhuku rino, uye chiri chikamu chakakosha pavhangeri remvura nemweya. Tinogona kungozvarwa patsva chete kana tichitenda mukubhabhatidzwa kwaJesu uye nemuchinjikwa wake.

KUBVA KUMUNYORI

Mufundisi Pauro C. Jong vave nemakore anosvika makumi maviri vachiparidza vhangeri rumvera nemweya pasi rose. Vakanyora zvakare mabhuku akakosha echitendero anodarika makumi mashanu, uyewo zvinyorwa zvavo zvinodarika makumi mashanu zvanyorwa zvakanyorwa zvichiswa mumarudzi endimi dzinokwana makumi mashanu. Mashoko avo ane simba dzvene zvokuti vaverengi vazhinji vemabhuku avo zvirokwazvo vanozvarwa patsva uye nokugashira mweya mutsvene. Tine chokwadi chokuti iri ndiro bhuku rokutanga panguva yokuparidza kwedu vhangeri remvura nemweya tichitevedzera zviri pamutemo zvichienderana nezvirimumagwaro ezvinyororwa zveshoko raMwari.


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Shona 1
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .