" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Teddim # 3

 


Kha Siangtho Ngah Theih Na Ding Lampi Hoih

 • ISBN : 9788928231058
 • : 383
 

A Sunga, Om Thute

Khen Khatna - Thuhilhnate
 1. Kha Siangtho in Pasian Hongciam Kammal tawh Na Sem hi (Sawltak1:4-8)

 2. Mikhat in AmaHanciamna Tawh Kha Siangtho A lei thei ding hiam? (Sawltak 8:14-24)

 3. Jesuh na up ciangin Kha Siangtho Na ngah hiam? (Sawltak 19:1-3)

 4. Jesuh Nungzuite Upna a nei Mite (Sawltak 3:19)

 5. Kha Siangtho tawh Kipawlna na Ngah Nuam hiam? (1 Johan 1:1-10)

 6. Na Sungah Kha Siangtho Hong Tenna Um in (Matthai 25:1-12)

 7. Na Lungtang sungah Kha Siangtho tawh Kidimna hong pia Lungdamna Thu (Isaiah 9:6-7)

 8. Kua Tungtawnin Kha Siangtho Nuntakna Tui Luang ahi hiam? (Johan 7:37-38)

 9. Eite hong Siangsak Jesuh Tuiphumna Lungdamna Thu (Efesa 2:14-22)

 10. Kha Siangtho twah Tonkhawm in! (Galati 5:16-26, 6:6-18)

 11. Kha Siangtho tawh akidim Nuntakna Ngah nang (Efesa 5:6-18)

 12. Kha Siangtho tawh Kidim in na Nuntak nang (Titus 3:1-8)

 13. Kha Siangtho Nasepnate leh Letsongte (Johan 16:5-11)

 14. Kha Siangtho hong Ngahsak Kisikkikna taktak in bang ahi hiam? (Sawltak 2:38)

 15. Thuman thutak na theih ciangbek in Kha Siangtho Ngah in Amah hong Teng thei pan ding hi (Johan 8:31-36)

 16. Kha Siangtho a Ngahsa khempeuhte nasep (Isaiah 61:1-11)

 17. Eite in Kha Siangtho hangin Upna leh Lametna i nei hi (Rom 8:16-25)

 18. Kha Siangtho tawh Kidimna hong pia Thuman (Joshua 4:23)

 19. Biakinn Dalna a Keksak Lungdamna Thu (Matthai 27:45-54)

 20. Kha Siangtho tawh Kisimna a Ngahsate in Midangte zong Kha Siangtho a Ngah sak uh hi (Johan 20:21-23)

Khen Nihna - Behlapna
 1. Hotkhiatna Teci Panna

 2. Dotnate leh Dawnnate


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Teddim 3
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .