" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Kinyarwanda # 2

 


GARUKA KU BUTUMWA BWIZA BWAMAZI NUMWUKA

 • ISBN : 9788928231065
 • : 331
 

IBIRIMO
 1. Ubusobanuro bwUbutumwa Bwiza bwUmwimerere bwo Kuvuka ubwa Kabiri (Yohana 3:1-6)

 2. Ibyirato nUbuyobe mu Matorero ya Gikristo (Yesaya 28:13-14)

 3. Gukebwa Nyakuri ko mu Buryo bwUmwuka (Kuva 12:43-49)

 4. Kwatura Ibyaha Nyakuri (1 Yohasna 1:9)

 5. Ibyo Abantu Benshi Bibeshyaho ku Guhamagara no Gutoranya kwImana (Abaroma 8:28-30)

 6. Ubutambyi Bwahindutse (Abaheburayo 7:1-28)

 7. Umubatizo wa Yesu Ni Igikorwa cyIngenzi mu Gucungurwa Kwacu (Matayo 3:13-17)

 8. Reka Dukore ibyo Data Ashaka Dufite Kwizera (Matayo 7:21-23) 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Kinyarwanda 2
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .