" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Shona # 1

 


Wakaberekwa Patsva neMvura Uye noMweya Zvamazvirokw azvo Here?

 • ISBN : 8983140852
 • : 409
 

ZVIRI MUKATI

Chikamu Chekutanga - Mharidzo


 1. Tinofanira Kutanga Taziva Nezve Zvivi Zvedu Kuti Tidzikinurwe (Marko 7:8-9, 20-23)

 2. Vanhu Venyama Vanozvarwa Vari Vatadzi (Marko 7:20-23)

 3. Kuita Zvinhu Zvose neMurairo Kungatiponesa Here? (Ruka 10:25-30)

 4. Dzikinuro Yekusingaperi (Johane 8:1-12)

 5. Bhapatidzo yaJesu neYananisiro yeZvivi (Mateo 3:13-17)

 6. Jesu Kristu Akauya neMvura, neRopa uye noMweya (1 Johane 5:1-12)

 7. Bhapatidzo yaJesu Mucherechedzo weRuponeso rweVatadzi (1 Petro 3:20-22)

 8. Evhangeri yeYananisiro Zhinji Kwazvo (Johane 13:1-17)Chikamu Chepiri - Pendero


 1. Kupupura kweRuponeso

 2. Tutsiro yeTsanangudzo

 3. Mibvunzo neMhiduro


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Shona 1
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .