" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- # 1

 


Apa Panjenengan wis Temen Dilairak saka Banyu lan Roh?

 • ISBN : 8983141492
 • : 443
 Bagyan Angka Siji - Kutbah
 1. Supaya dislametak kita kudu nglingi dosa kita lewih ndhisik (Markus 7:8-9, 20-23)

 2. Manungsa dilairak dadi wong dosa (Markus 7:20-23)

 3. Menawa kita nuruti Tort, apa kuwi bisa nylametak kita? (Lukas 10:25-30)

 4. Kaslametan Langgeng (Yohanes 8:1-12)

 5. Baptisan Gusti Jahshua lan pandhamyanng dosa-dosa (1 Petrus 3:20-22)

 6. Gusti Jahshua Kristus rawuh kanthi banyu, rah lan Roh (Yohanes yang pertama 5:1-12)

 7. Baptisan Gusti Jahshua ibarat kaslametan wong dosa (1 Petrus 3:20-22)

 8. Injil Pandhamyan sing Malimpah-Limpah (Yohanes 13:1-17)

Bagyan angka loro - Lampiran
 1. Kaseksn Kaslametan

 2. Katrangan Tambahan

 3. Pitakon & Wangsulan


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    1
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .