Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Čo je evanjelium

 

Apoštol Pavol povedal: „Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem", (Prvý list apoštola Pavla Korintským 15:3-4). Čo v spojení „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem" znamená slovo „Písem"? Znamená to Starú zmluvu. Apoštol Pavol povedal, že Ježiš umrel pre všetky naše hriechy podľa prísľubu a zjavenia v Starej zmluve. Ako pykal za všetky naše hriechy? Urobil tak svojím spravodlivým aktom: krstom a smrťou na Kríži.

Viete, že v časoch ranej cirkvi až do konca 2. storočia neboli Vianoce. Raní kresťania spolu s apoštolmi oslavovali len 6. január ako „deň Ježišovho krstu", to bola jediná oslava ranej cirkvi.

Prečo apoštoli kládli veľký dôraz na Ježišov krst? Je to tajomstvo pravdivého evanjelia o vode a Duchu, ktoré dostali od Ježiša a hlásali ho svetu. Ježiš povedal: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho", (Evanjelium podľa Jána 3:5). Biblia hovorí, že Ježiš prišiel skrze vodu a krv, aby nás zachránil zo všetkých našich hriechov (Prvý list Jánov 5:6). Krv znamená Kríž, čo potom znamená voda?

(Dúfam, že nebudete zmätení ohľadom krstu veriacich vodou a Ježišovho krstu. Ježišov krst vnímajte, prosím, veľmi pozorne. Teraz sa nezameriavame na krst veriacich vodou alebo na doktrínu ozdravenia krstom.)

Prečo bol Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom? Prečo Ježiš o svojom krste vyhlásil, že „tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť", (Evanjelium podľa Matúša 3:15)?.

V Liste Židom 10:1 sa hovorí: „Lebo zákon, ktorý je len tôňou budúcich hodnôt...". Pozrime sa na typickú obeť, ktorú dal Boh svojim ľuďom pre ich spásu v časoch Starej zmluvy. Ak niekto zhrešil a bol vinný, hriešnik musel obetovať obeť za hriech, aby mu bol jeho hriech odpustený. Pozrime sa na Tretiu knihu Mojžišovu – Leviticus 1:3-5: „Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby; privedie ho ku vchodu svätostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete, a tá bude láskave prijatá na získanie zmierenia pre neho. Potom zabije dobytča pred Hospodinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv; dookola krvou pokropia oltár, ktorý je pri vchode do svätostánku". Tu môžeme vidieť, že obeť za hriech musela spĺňať tri nasledujúce podmienky, aby bola pred Bohom zákonná.

Museli:
(1) pripraviť obetné zviera bez poškvrny (verš 3),
(2) položiť ruky na hlavu spaľovanej obete (verš 4),
(3) zabiť obeť(vykrvácať), aby dosiahli zmierenie hriechov (verš 5).


V predchádzajúcich veršoch musíme potvrdiť Boží zákon, že hriechy mali byť prenesené na hlavu obetného zvieraťa položením rúk na jeho hlavu pred tým, ako bolo obetné zviera zabité. To je veľmi dôležitá pravda. V Leviticu môžete nájsť veľa vyjadrení ako napríklad „položenie rúk na hlavu obete za hriech" pre odpustenie hriechov. V Leviticu 16:21 sa hovorí: „Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechami. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho vyženie na púšť prostredníctvom na to pripraveného muža".

Keď Áron, veľkňaz, položil svoje ruky na hlavu kozla, všetky hriechy Izraelcov boli prenesené na hlavu kozla. Keď hriešnik položil svoje ruky na hlavu obete, jeho hriechy boli prenesené na jej hlavu. Rovnako keď je osoba vysvätená do kňazského úradu, duchovný položí ruky na hlavu osoby, aby ju takto vysvätil do úradu kňaza. Preto „položenie rúk" bolo aktom položenia hriechov na obeť. To znamená „preložiť".

Zviera musí byť zabité vykrvácaním, lebo „život tela je v krvi,...lebo krv pôsobí zmierenie", (Leviticus 17:11).

Avšak Izraeliti boli veľmi slabí na to, aby si odpykali všetky svoje hriechy, lebo sa ich dopúšťali každý deň až do dňa smrti, hoci ponúkli obeť vždy, keď zhrešili. A tak im Boh dal ďalšiu možnosť, aby im raz do roka boli odpustené všetky ich ročné hriechy. To bol rituál na Deň zmierenia. Na Deň zmierenia veľkňaz Áron položil svoje ruky na hlavu kozla, aby naň raz a navždy preložil ročné hriechy všetkých Izraelitov (Leviticus 16:21).

Áron bol v tom čase predstaviteľom Izraelitov, lebo položil ruky na hlavu kozla namiesto nich všetkých. Keď on sám položil ruky na hlavu kozla, všetky ročné hriechy Izraelitov (v tom čase okolo 2-och – 3-och miliónov) boli preložené na hlavu kozla prostredníctvom jeho zákonného skutku. To bolo ľudstvu ustanovené navždy (Leviticus 16:21).

To bola „tôňa budúcich hodnôt" (List Židom 10:1). Boh zavŕšil „budúce hodnoty" prostredníctvom Ježiša Krista. Pozrime sa, ako Ježiš Kristus naplnil svoj sľub.

Po prvé, Otec Boh poslal Ježiša Krista v tele človeka bez poškvrny, Baránka Božieho, ako sľúbil. On je jediný Syn Boží a On je aj Svätý Boh. Preto mu prináležalo byť obeťou celého ľudstva bez poškvrny.

Po druhé, bol pokrstený Jánom Krstiteľom na rieke Jordán. Tu musíme vedieť, kto bol Ján Krstiteľ, ktorý Ježiša pokrstil. Ján Krstiteľ bol potomkom veľkňaza Árona. Kňaz Zachariáš, Jánov otec, sa narodil v nástupníckej triede Abiju, Áronovho vnuka (Evanjelium podľa Lukáša 1:5, Prvá kniha Kronická 24:10). Ján Krstiteľ bol teda potomok veľkňaza Árona. To znamená, že mal právo stať sa veľkňazom. Navyše Ježiš ustanovil Jána, aby bol najväčším z celého ľudstva. „Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa. Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali", (Evanjelium podľa Lukáša 11:11,13). To znamená, že Ján je posledným veľkňazom na zemi a legitímnym predstaviteľom celého ľudstva, ako sľúbil a pripravil Boh.

Prorokovala o ňom Stará zmluva. „Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou,", (Malachiáš 3:1). „Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a právne predpisy pre celý Izrael. Ajhľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu", (Malachiáš 3:22-24). Ježiš povedal: „Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť", (Evanjelium podľa Matúša 11:14).

Ján Krstiteľ bol Eliáš, ktorý má prísť a prinavrátiť všetkých ľudí k Ježišovi Kristovi, pripraviac ich na to, aby Ho prijali. Narodil sa šesť mesiacov pred Ježišom. Ľudí v púšti krstil krstom pokánia, aby pripravil cestu Pánovi. Musel viesť ľudí, aby si pamätali zákon a obetný systém Starého zákona, aby sa pripravili na príchod svojho Spasiteľa Ježiša Krista. Tak ľudí pokrstil a primäl ich uvedomiť si, že čoskoro príde Spasiteľ a sníme všetky hriechy sveta tým, že na Neho položí ruky. Jánov krst volal hriešnikov, aby sa prinavrátili k Bohu. A tak veľa ľudí počulo Jánovým prostredníctvom Božie slová; zanechali idoly a prinavrátili sa k Bohu, vyznajúc sa z hriechov.Potom prišiel Ježiš z Galiley k Jánovi na Jordáne, aby Ho Ján Krstiteľ pokrstil. Ježiš riekol: „Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť", (Evanjelium podľa Matúša 3:15). Všetka spravodlivosť je v gréčtine „dikaiosune" a znamená „spravodlivosť, čestnosť". To znamená, že Ježiš zachránil všetkých hriešnikov z hriechu úplne spravodlivým a čestným spôsobom. Aby Ježiš zbavil hriešnikov hriechu úplne spravodlivým a čestným spôsobom, musel podľa Božieho prísľubu, ktorý Boh dal v Starej zmluve, sňať všetky ich hriechy „položením rúk na Jeho hlavu". Najvhodnejším spôsobom ako sňať všetky hriechy ľudstva, bolo dať sa Jánovi pokrstiť. Ježiš pri svojom krste sňal všetky hriechy sveta, preto na druhý deň Ján Krstiteľ svedčil: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta", (Evanjelium podľa Jána 1:29). Samotný Ján prišiel Ježiša pokrstiť položením rúk na Jeho hlavu. V okamihu, keď Ján položil ruky na hlavu Ježiša Krista, podľa Božieho zákona na Neho prešli všetky hriechy sveta.

Po tretie, bol ukrižovaný pre odpustenie našich hriechov. Pred svojím posledným výdychom povedal: „Dokonané!", (Evanjelium podľa Jána 19:30). Prelial svoju krv, aby zaplatil za naše hriechy. Na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesá. Svojím krstom a krvou na Kríži úplne zmazal všetky hriechy sveta.

Apoštol Pavol povedal: „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem", (Prvý list apoštola Pavla Korintským 15:3). Chápete, ako bola v Starej zmluve ponúknutá obeť pre zmierenie hriechov a prečo je to tôňa budúcich hodnôt?

Pred zabitím obetného zvieraťa muselo byť „položenie rúk na jeho hlavu". Ak niekto vynechal „položenie rúk na obeť", keď ponúkal obeť za hriech, hriechy mu nemohli byť odpustené pre jej nezákonnosť. Boh nikdy neprijal také nezákonné obete. Bolo to proti Božiemu zákonu ponúknuť obeť bez položenia rúk na jej hlavu.

Ježiš prišiel na tento svet, aby svojím skutkom spravodlivosti odčinil všetky naše hriechy (List apoštola Pavla Rímskym 5:18). Jeho aktom spravodlivosti bol Jeho krst Jánom Krstiteľom, aby On sňal hriechy sveta a bol ukrižovaný, aby za ne zaplatil. Prišiel skrze krst a krv. Ale nanešťastie väčšina kresťanov pozná iba polovicu Jeho aktu spravodlivosti. Mali by sme poznať celé evanjelium o vode a Duchu. Veriť v Neho vynechávajúc dôležitú časť Jeho evanjelia je protizákonné a márne.

Apoštol Ján v prvej epištole ozrejmil celé Jeho evanjelium. „To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv", (Prvý list Jánov 5:6).

Narodili sme sa s hriešnou povahou a hrešíme až do posledného dychu. Nemôžeme inak len hrešiť a nemôžeme uniknúť Božiemu rozsudku. Celé ľudstvo je predurčené ísť do pekla, lebo „odmena za hriech je smrť", (List apoštola Pavla Rímskym 6:23). Ale kde sa hojne vyskytuje hriech, milosti je oveľa viac, „lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho", (List apoštola Pavla Rímskym 5:20, Evanjelium podľa Jána 3:16).

Ježiš Kristus, Boží Syn, prišiel na tento svet ako Baránok Boží. Sňal všetky hriechy sveta, keď bol Jánom Krstiteľom pokrstený na rieke Jordán. Ako predstaviteľ celého ľudstva položil Ján ruky na Ježišovu hlavu a v tej chvíli na Ježiša prešli všetky hriechy sveta. Tak Ježiš svojím krstom sňal všetky naše hriechy a niesol ich ku Krížu. Prelial svoju posvätnú krv ako odmenu za naše hriechy a úplne odčinil všetky hriechy sveta.

Pred posledným výdychom na Kríži hlasno zakričal: „Dokonané!" Čo Ježiš ukončil? Všetky hriechy a rozsudok sa skončili Jeho spravodlivým skutkom, inými slovami, Jeho krstom a krvou na Kríži nám boli odpustené všetky naše hriechy. Približne pred 2000 rokmi Ježiš vymazal všetky hriechy sveta a otvoril novú a živú cestu (List Židom 10:20). Teraz je čas Jeho milosti. Komukoľvek, kto verí v Jeho krst a smrť na Kríži, môžu byť odpustené všetky hriechy a bude v ňom prebývať Duch Svätý (Skutky apoštolov 2:38). Aleluja!

Čo viac ešte máme povedať! V Biblii je tak veľa veršov, ktoré prehlasujú Jeho krst za Ježišov spravodlivý a nevyhnutný skutok pre našu spásu (Evanjelium podľa Matúša 3:13-17, Prvý list apoštola Petra 3:21, Evanjelium podľa Jána 6:53-55, List apoštola Pavla Efezským 4:5, List apoštola Pavla Galatským 3:27, Skutky apoštolov 10:37, atď.).

Veríte v túto pravdu? Ste vo svojom srdci bez hriechu? Sňal Ježiš všetky vaše hriechy od narodenia až podnes? Sňal pred 2000 rokmi svojím krstom všetky vaše hriechy odo dneška až do vášho posledného výdychu? Ste úplne posvätení vierou v Jeho krst a krv?

Kresťanstvo by dnes malo znovu nájsť evanjelium o vode a Duchu. Ktokoľvek chce vedieť o evanjeliu o vode a Duchu podrobnejšie, neváhajte a skontaktujte sa s Misiou nového života (The New Life Mission). Zadarmo môžete získať knihy reverenda Paula C. Jonga v elektronickej podobe.

Zväzok 1: "Naozaj si sa znovuzrodil z vody a Ducha?"
Zväzok 2: "Návrat k evanjeliu o vode a Duchu"
Zväzok 3: "Bezpečná cesta ako dostanete Ducha Svätého"
Zväzok 4: "Aká viera nás vedie k Božej spravodlivosti? (I)"
- Kázne Paula C. Jonga o Liste apoštola Pavla Rímskym
Zväzok 5: "Náš PÁN, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou (I)"
- Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v Liste Rímskym
Zväzok 6: "Náš PÁN, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou (II)"
- Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v Liste Rímskym
Zväzok 7: Prichádza vek Antikrista, mučeníctva, nanebovzatia a Tisícročného kráľovstva? (I)
- Komentáre a kázne o Knihe Zjavenia Jána
Zväzok 8: Prichádza vek Antikrista, mučeníctva, nanebovzatia a Tisícročného kráľovstva? (II)
- Komentáre a kázne o Knihe Zjavenia Jána
Zväzok 9: Svätostánok Podrobný portrét Ježiša Krista (I)
Zväzok 10: Svätostánok Podrobný portrét Ježiša Krista (II)
Zväzok 11: Základné princípy Krista
-viera vyznania apoštolov
Zväzok 12: Série duchovného rastu Paula C. Jonga 1
- Evanjelium Matúša (1)
Zväzok 14: Série duchovného rastu Paula C. Jonga 3
- Prvá epištola Jána /I/
Zväzok 15: Série duchovného rastu Paula C. Jonga 4
- Prvá epištola Jána /II/


Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Bible studies
    Kázne
    Vyjadrenie viery
    Čo je evanjelium
    Biblické termíny
    FAQ o kresťanskej viere

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.