Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Kázne o dôležitých pojmoch Reverenda Paula C. Jonga

 

Ježišov krst a odpustenie hriechov


< Evanjelium podľa Matúša 3:13-17 >

„Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“TRPÍ EŠTE NIEKTO HRIECHOM?


Skončilo už
naše poddanstvo hriechu?
Áno.

Náš Pán preťal naše putá hriechu. Všetci tí, ktorí trpia v hriechu, sú otroci. Jeho spásou náš Pán úplne preťal okovy hriechu. Zbavil nás všetkých hriechov. Trpí ešte niekto hriechom?

Musíme pochopiť, že náš boj s hriechom sa skončil. Už nikdy ním nebudeme trpieť. Naše poddanstvo hriechu sa skončilo, keď nás Ježiš všetkých spasil; všetky hriechy tam vtedy skončili. Syn nás vykúpil z hriechov. Boh za ne zaplatil prostredníctvom Ježiša, ktorý nás navždy vyslobodil.

Viete, koľko ľudí trpí hriechom? Začalo sa to už v časoch Adama a Evy. Ľudstvo trpí hriechmi zdedenými po Adamovi.

Ale náš Boh dal sľub, o ktorom sa píše v Genesis 3, že zbaví hriešnikov hriechu. Povedal, že všetci ľudia budú vykúpení obeťou Ježiša Krista skrze vodu a Ducha. Keď prišiel čas, poslal nášho Spasiteľa, Ježiša, aby žil medzi nami.

Prisľúbil tiež, že ešte pred Ježišom pošle Jána Krstiteľa - a sľub dodržal.

V Evanjeliu podľa Marka 1:1-8 sa píše:

„Počiatok evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu; hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.

Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Celá Judská krajina vychádzala k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali svoje hriechy, a on ich krstil v rieke Jordáne. Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobylky a poľný med. Kázal takto: Ide za mnou mocnejší ako ja; nie som hoden zohnúť sa a rozviazať Mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale On vás bude krstiť Duchom svätým.“SVEDOK A POSOL EVANJELIA, JÁN KRSTITEĽ


Kto je Ján Krstiteľ?
Veľkňaz a predstaviteľ
celého ľudstva.

Tí, čo veria v Ježiša, boli pokrstení. Krst znamená „byť umytý, byť pochovaný, byť ponorený, dať ďalej.“ Ježišovým krstom sa naplnila Božia spravodlivosť. „Spravodlivosť“, po grécky „ dikaiosune “ , znamená „byť spravodlivý“ a tiež „najvhodnejší“, „najsprávnejší“.

Pre Ježiša byť pokrstený znamenalo stať sa Spasiteľom tým najvhodnejším a najsprávnejším spôsobom. Preto tí, čo veria v Ježiša, dostanú od Boha dar spásy tým, že veria v Jeho pokrstenie, Kríž, vodu a Ducha.

V Novej zmluve je Ján Krstiteľ posledným veľkňazom zo Starej zmluvy. Pozrime sa na Evanjelium podľa Matúša 11:10-11. Písmo hovorí, že Ján Krstiteľ je predstaviteľom ľudstva. A ako veľkňaz v časoch Novej zmluvy naložil všetky hriechy sveta na Ježiša; tak naplnil svoju úlohu veľkňaza zo Starej zmluvy.

Ježiš sa prejavil samotnému Jánovi. V Evanjeliu podľa Matúša 11:13-14 povedal: „Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť.“ Preto Ján Krstiteľ, ktorý pokrstil Ježiša, bol nasledovníkom veľkňaza Árona a posledným veľkňazom. Biblia vypovedá aj o tom, že Ján bol nasledovníkom Árona v Starej zmluve (Evanjelium podľa Lukáša 1, Prvá kniha kronická 24).

Prečo potom žil Ján sám v divočine, oblečený v šatách z ťavej srsti? Aby prijal úlohu veľkňaza. Ako predstaviteľ ľudstva Ján Krstiteľ nemohol žiť medzi ľuďmi. Tak ľuďom kričal: „Kajajte sa, vy rod zmijí!“ a pokrstil ich pre ovocie vykúpenia, a to ich prinavrátilo k Ježišovi, ktorý sníme všetky ich hriechy. Ján Krstiteľ preložil hriechy sveta na Ježiša, aby sme boli spasení.DVA DRUHY KRSTU


Prečo Ján Krstiteľ
ľudí pokrstil?
Aby ich priviedol k pokániu za hriechy
a k viere v Ježišov krst,
aby boli spasení.

Ján Krstiteľ pokrstil najprv ľudí, a potom Ježiša. Prvý krst bol „krstom pokánia“, ktorý hriešnikov vyzýval, aby sa vrátili k Bohu. Mnohí ľudia, ktorí prostredníctvom Jána počuli Božie slová, zanechali svoje idoly a prinavrátili sa k Bohu.

Druhý krst bol krstom Ježiša, ktorým sňal všetky hriechy. Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša, aby naplnil Božiu spravodlivosť. Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom, aby všetkých ľudí zachránil z hriechu (Evanjelium podľa Matúša 3:15).

Prečo musel Ján Ježiša pokrstiť? Aby sa zmazali hriechy sveta, Boh pokynul Jánovi, aby ich všetky naložil na Ježiša; tak mohli byť ľudia, ktorí v Ježiša verili, vykúpení.

Ján Krstiteľ bol služobník Boží, ktorý mal pomôcť ľudstvu, aby jeho hriechy boli vymazané. Bol predstaviteľom ľudstva, ktorý počúval evanjelium spásy. Preto musel žiť sám v púšti. V časoch Jána Krstiteľa boli Izraelčania skazení a prehnití až do špiku kostí.

Boh v Starej zmluve, v Malachiášovi 3:23 vraví: „Ajhľa, posielam vám proroka Elijáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.“

V očiach Boha boli všetci Izraelčania, ktorí uctievali Jehovu, skazení. Nikto nebol pred Ním spravodlivý. Náboženskí vodcovia chrámu, napríklad kňazi, zákonníci a pisári boli obzvlášť prehnití až do špiku kostí. Izrael a kňazi neponúkali obeť podľa Božieho zákona.

Kňazi zanechali položenie rúk na obeť a rituál ponúkania krvi, ktorému ich učil Boh, aby sa očistili z hriechov. Je zaznamenané, že v časoch Malachiáša kňazi v rituáloch upustili od kladenia rúk a ponúkania krvi.

Preto Ján Krstiteľ nemohol zostať s nimi, ale odišiel do púšte a kričal. Čo hovoril?

V Evanjeliu podľa Marka 1:2-3 napísal prorok Izaiáš:

„Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu; hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.“

Hlas na púšti kričal ľuďom o krste pokánia. Čo je to „krst pokánia“, o ktorom hovorí Biblia? Je to krst, po ktorom volal Ján Krstiteľ; krst, ktorý ľudí privolá späť k Ježišovi; aby uverili v Ježiša, ktorý zmyje ich hriechy a zachráni ich. Krst pokánia ich mal priviesť k spáse.

„Kajaj sa a buď spasený; Ježiš bude pokrstený rovnako, aby sňal tvoje hriechy.“ Volanie Jána Krstiteľa znamenalo, že Ježiš sníme všetky hriechy sveta a bude odsúdený na ukrižovanie, aby tak zachránil všetkých ľudí, ktorí sa potom budú môcť vrátiť k Bohu.

„Ja som vás krstil vodou, ale On vás bude krstiť Duchom svätým.“ „ Krstiť Duchom svätým “ znamená zmyť všetky hriechy. Krstiť znamená „zmyť“. Ježišov krst na rieke Jordán nám hovorí, že Boží Syn bol pokrstený a vzal na seba všetky naše hriechy, aby nás zachránil.

Preto sa musíme odvrátiť od hriechu a uveriť v Neho. On je Baránkom, ktorý sníma hriechy ľudí. To je evanjelium spásy, ktoré hlásal Ján Krstiteľ.DIELO VEĽKŇAZA PRE ODPUSTENIE HRIECHOV


Kto pripravil
cestu spásy?
Ján Krstiteľ.

Prorok Izaiáš predpovedal: „Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za svoje hriechy“, (Izaiáš 40:2).

Ježiš Kristus sňal tvoje aj moje hriechy, všetkých bez výnimky; hriechy minulé, súčasné a dokonca budúce - všetky sa zmyli Jeho krstom. On nás všetkých vykúpil. Všetci by sme mali vedieť o vykúpení.

Boli sme zachránení z hriechov, a preto musíme veriť v evanjelium, že Ján Krstiteľ pri krste položil všetky hriechy na Ježiša.

Nemali by sme si mylne myslieť: „Pretože Boh je láska, môžeme vstúpiť do kráľovstva nebeského len tým, že veríme v Ježiša; aj keď máme v srdci hriech.“

Aby sme boli vykúpení zo všetkých hriechov, musíme veriť v Jeho krst, ktorým Ján Krstiteľ zložil na Ježiša všetky hriechy sveta, a v Kríž. Ján Krstiteľ „vodou“ zložil na Ježiša všetky hriechy ľudstva.

Prvé, čo Boh urobil, aby nás zachránil, bolo, že poslal na tento svet Jána. Posla Božieho, Jána Krstiteľa, poslal ako vyslanca Kráľa; vyslanca, ktorý krstom zloží všetky hriechy sveta na Ježiša. On predstavoval aj najvyššieho kňaza ľudstva.

Boh nám povedal, že nám posiela Svojho posla Jána Krstiteľa. „Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou.“ Pred Tebou znamená pred Ježišom. Prečo poslal Jána pred Ježišom? Aby krstom zložil všetky hriechy sveta na Ježiša, Syna Božieho. „A ten pripraví Ti cestu.“ To chcel povedať.

Kto je ten, čo pripraví cestu, aby sme mohli byť spasení a ísť do neba? Ján Krstiteľ. , Pred Tebou ‘ znamená pred Ježišom a , svojho ‘ predstavuje samotného Boha. A tak, keď povedal: „Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou. A ten pripraví Ti cestu“, čo tým myslel?

Kto nám pripraví cestu, aby sme mohli ísť do neba? Ján Krstiteľ položil všetky naše hriechy na Ježiša, aby sme uverili, že ich Ježiš zmyl; Jánovou úlohou bolo položiť hriechy na Ježiša a pokrstiť Ho. Ježiš a Ján nám umožnili uveriť v pravdu a byť vykúpení.

Od čoho závisí naša spása? Od toho, či veríme v dielo Ježiša, Božieho Syna, i v to, že posol Boží na Neho položil všetky hriechy sveta. Všetci by sme mali poznať evanjelium odpustenia hriechov. Boží Otec poslal najprv Svojho posla, toho, čo pokrstí Jeho Syna, a urobil ho predstaviteľom celého ľudstva. Tak On pre nás naplnil dielo vykúpenia.

Boh poslal Svojho služobníka, Jána Krstiteľa, aby pokrstil Jeho Syna. Ján Krstiteľ tak mohol pripraviť cestu spásy pre tých, ktorí veria v Jeho Syna. To je dôvodom Ježišovho krstu. Pokrstenie Ježiša Jánom Krstiteľom bolo vykúpením, prostredníctvom ktorého všetky hriechy ľudstva prešli na Ježiša, aby ľudia mohli v Neho uveriť a ísť do neba.

Pri krste prešli na Ježiša aj budúce hriechy ľudstva. Ježiš s Jánom Krstiteľom nám spolu pripravili cestu do nebies. Takto Boh cez Jána Krstiteľa vyjavil tajomstvo vykúpenia.

Ján Krstiteľ, ako predstaviteľ každého z nás, pokrstil Ježiša, aby sme uverili v našu spásu a išli do nebies. Krstom položil na Ježiša všetky hriechy. To je radostná zvesť vykúpenia - evanjelium.PREČO SA NARODIL JÁN KRSTITEĽ?


Prostredníctvom koho
môžeme uveriť v Ježiša?
Prostredníctvom
Jána Krstiteľa.

V Malachiášovi 3:1 sa píše: „Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou.“ Bibliu musíte čítať pozorne. Prečo Boh poslal Svojho posla? Prečo sa Ján Krstiteľ narodil o šesť mesiacov skôr ako Ježiš?

Musíme pochopiť, čo hovorí Biblia. V Starej Zmluve je odstavec o kázni veľkňaza Árona. Áron bol starší brat Mojžiša. On a jeho synovia boli Bohom vysvätení za kňazov. Ostatní kňazi pracovali pod nimi, prinášali im rozmanité potreby pre domácnosť, miesili cesto na chlieb a podobne; a Áronovi synovia ponúkali obete vo svätostánku.

Áronovi synovia boli pomazaní, aby si prácu spravodlivo rozdelili medzi sebou, ale na Deň zmierenia, na desiaty deň siedmeho mesiaca sám veľkňaz ponúkol obeť zmierenia za svoj ľud.

V Evanjeliu podľa Lukáša 1:5 je príbeh o pôvode Jána Krstiteľa. Aby sme správne pochopili Ježiša, musíme najprv správne pochopiť tohto Božieho posla. Máme sklony veľa premýšľať o Ježišovi, ale nie o Jánovi Krstiteľovi, ktorý prišiel pred Ním. Chcem vám pomôcť, aby ste to pochopili.

„Počiatok evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou“, (Evanjelium podľa Marka 1). Evanjelium nebies sa vždy začína Jánom Krstiteľom.

Keď dobre pochopíme Jána Krstiteľa, môžeme jasne rozumieť a uveriť v evanjelium Ježišovej spásy. Je to podobné, ako keď počúvame veľvyslancov, ktorých máme vo svete, aby sme pochopili svetové dianie. Keď vieme o Jánovi Krstiteľovi, môžeme veľmi dobre porozumieť Božiemu vykúpeniu.

Je však škoda, že v dnešnom svete mnoho ľudí nepozná dôležitosť Jána Krstiteľa. Boh ho neposlal len preto, že sa nudil a nemal nič iné na práci. Všetky štyri evanjeliá Novej zmluvy hovoria o Jánovi Krstiteľovi skôr, ako hovoria o Ježišovom vykúpení.

Kazatelia dnes ho úplne ignorujú a hovoria ľuďom, že na vykúpenie stačí veriť v Ježiša. Tak v skutočnosti vedú ľudí k životu v hriechu, až skončia v pekle. Ak aj vy veríte v Ježiša bez toho, aby ste chápali úlohu Jána Krstiteľa, kresťanstvo bude pre vás len jedným z náboženstiev. Ako môžete byť vykúpení z hriechov, keď nepoznáte pravdu? To je predsa nemožné.

Evanjelium spásy nie je ani jednoduché ani ľahké. Tak veľa ľudí si myslí, že naše vykúpenie spočíva vo viere v Kríž, lebo Ježiš pre nás zomrel na Kríži. Ale ak veríte v ukrižovanie bez poznania pravdy o sňatí hriechu, vaša viera - nech je akokoľvek silná - nebude viesť k úplnému vykúpeniu.

Boh poslal Jána Krstiteľa, aby dal svetu na známosť, ako dosiahnuť spásu a ako Ježiš sníme hriechy sveta. Len keď poznáme pravdu, pochopíme, že Ježiš je Boží Syn, ktorý sňal naše hriechy.

Ján Krstiteľ nám hovorí o pravde vykúpenia. Podáva svedectvo o Ježišovej božskosti; ako Ho ľudia neprijali, keď na svet prišlo svetlo. V Prvom liste Jánovom tiež vypovedá, že to bol on, kto pripravil evanjelium spásy, tým že Ježiša Krista pokrstil.

Keby sme nemali svedectvo Jána Krstiteľa o vykúpení, ako by sme mohli uveriť v Ježiša? Nikdy sme Ho nevideli a pochádzame z rozličných kultúr a náboženstiev; ako je možné veriť v Jehovu?

Veriac v rôzne náboženstvá celého sveta ako môžeme poznať Ježiša Krista? Ako môžeme vedieť, že Ježiš je v skutočnosti Syn Boží, ktorý nás zachránil tým, že na seba sňal všetky hriechy sveta?

Preto musíme čítať v Starej zmluve, aby sme od začiatku našli slová spásy a spoznali, že Ježiš je náš Vykupiteľ. Musíme mať správne vedomosti, aby sme verili správne. Musíme poznať evanjelium spásy, o ktorom vypovedá svedectvo Ján Krstiteľ, a jeho úlohu v ňom, aby sme uverili v Ježiša a boli zachránení. Musíme poznať pravdu o vykúpení, aby sme pravdivo verili v Krista.

Ako povedal Ježiš : „Poznajte pravdu, pravda vás vyslobodí“. Musíme poznať pravdu o Ježišovom vykúpení.DÔKAZY V BIBLII


Čím sa začínajú
štyri evanjeliá?
Príchodom
Jána Krstiteľa.

Poďme ďalej a preskúmajme všetky dôkazy o vykúpení v Biblii. Odkryme, čo o Jánovi Krstiteľovi hovoria štyri evanjeliá, kto to bol, prečo bol nazývaný „predstaviteľom ľudstva“ či „posledným veľkňazom“ i to, ako jeho prostredníctvom prešli na Ježiša všetky hriechy sveta; ale aj to, či Ježiš sňal všetky hriechy alebo nie.

Všetky štyri evanjeliá začínajú Jánom Krstiteľom. V Evanjeliu podľa Jána 1:6 sa spomína najdôležitejší faktor evanjelia. Hovorí nám o tom, kto zložil hriechy sveta na Ježiša. „Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčil o svetle, aby všetci uverili skrze neho“, (Evanjelium podľa Jána 1:6-7).

Hovorí „ aby všetci uverili skrze neho “ a „ svedčil o svetle “. Svetlom je Ježiš Kristus. Znamená to, že Ján bol Ježišovým svedectvom, že všetci môžu skrze neho uveriť.

V Evanjeliu podľa Matúša 3:13-17 sa píše: „Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“


Prečo musíme chápať Jánov
pôvod?
Lebo Biblia nám hovorí,
že Ján je veľkňaz ľudstva.

Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša. V Evanjeliu podľa Lukáša 1:7-8 sa píše, že Ježiš Kristus dosiahol vykúpenie hriechov tým, že Ho Ján pokrstil. Pozrime sa na to.

Evanjelium podľa Lukáša 1:1-14: „Keďže sa mnohí pokúsili rad-radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova, - aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad-radom, aby si poznal spoľahlivosť rečí, ktorým ťa boli vyučovali.

Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej triedy Abiovej; jeho manželka bola z dcér Áronových a menovala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových. Nemali však detí, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja pokročili vekom. Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo. Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára. Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa ho bázeň. Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján, bude ti radosťou a potešením, a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia.“

Lukáš nám podrobne hovorí o Jánovom pôvode. Lukáš, Ježišov učeník, objasňuje od počiatku Jánov pôvod. Lukáš učil o evanjeliu muža, ktorý sa volal Teofil, pochádzal z inej kultúry a nevedel o Pánovi.

A tak, aby ho učil o Ježišovi, Vykupiteľovi hriešnikov, si Lukáš myslel, že mu musí do detailov objasniť Jánov pôvod.

V Evanjeliu podľa Lukáša 1:5-9 hovorí: „Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej triedy Abiovej; jeho manželka bola z dcér Áronových a menovala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových. Nemali však detí, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja pokročili vekom. Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo.“

Keď Zachariáš konal svoju službu pred Bohom, stala sa istá udalosť. Lukáš podáva jasné svedectvo o tom, že Zachariáš bol nasledovníkom Árona. Do ktorej triedy patril Zachariáš? Toto je veľmi dôležité.

Vysvetľuje: „Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom.“ Vidíme, že Lukáš dobre poznal všetko o Zachariášovi, že evanjelium vykúpenia vysvetlil prostredníctvom Zachariáša a Alžbety.

A kedže aj my, kresťania, pochádzame z rozličných rás, nemôžeme pochopiť spásu Ježiša, ak nie je krok za krokom dôkladne vysvetlená. Pozrime sa na tie detaily. Ján Krstiteľ sa narodil Zachariášovi a jeho manželke Alžbete, ktorá bola jednou z Áronových dcér. A teraz sa pozrime na pôvod Zachariáša a Jána.PÔVOD JÁNA KRSTITEĽA


Koho potomok bol
Ján Krstiteľ?
Veľkňaza Árona.

Aby sme pochopili pôvod Jána Krstiteľa, musíme si v Starej zmluve, v Prvej knihe kronickej 24:1-19 prečítať:

„Potomci Áronovi mali svoje oddelenia. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár. Nádáb a Abíhú zomreli pred svojím otcom. Keďže nemali synov, zastávali kňazský úrad Eleázár a Itámár. Týchto potom zadelil Dávid s Cádókom zo synov Eleázárových a s Achímelechom zo synov Ítámárových do ich služobných tried. Zistilo sa, že Eleázárovci majú viac mužských príslušníkov ako Itámárovci. Zadelili ich tak, že synom Eleázára pripadlo šestnásť rodinných predákov a synom Itámára osem rodinných predákov. Tak ich podelili lósom, týchto i tamtých, pretože hodnostármi svätyne a hodnostármi Božími boli i zo synov Eleázárových i zo synov Itámárových. Šemajá, syn Netaneélov, pisár z kmeňa Léviho zapísal ich v prítomnosti kráľa, hodnostárov, kňazov Cádóka, Achímelecha, syna Ebjátárovho a predákov kňazských a levítskych rodín: jedna rodina bývala vylósovaná z Eleázára a jedna z Itámára.

Prvý lós padol na Jójáríba, druhý na Jedaju, tretí na Cháríma, štvrtý na Seoríma, piaty na Malkiju, šiesty na Mijámína, siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju, deviaty na Jéššúu, desiaty na Šechanju, jedenásty na Eljášiba, dvanásty na Jákíma, trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imméra, sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happicéca, devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkéla, dvadsiatyprvý na Jáchína, dvadsiatydruhý na Gámúla, dvadsiatytretí na Delaju, dvadsiatyštvrtý na Maazju. To je ich služobné zatriedenie pre nastupovanie do domu Hospodinovho podľa poriadku, zavedeného Áronom, ich praotcom, ako mu bol prikázal Hospodin, Boh Izraela.“

Opäť čítajme v Prvej knihe kronickej 24:10: „Siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju.“ Dávid všetkým Áronovým synom vylosoval poriadok, v akom majú prinášať obetu. (Áron bol Mojžišov starší brat. Boh Mojžiša určil za Svojho zástupcu a Áron bol pred ľuďmi Izraela veľkňazom Hospodinovho chrámu.)

Všetci ostatní levíti boli pod kňazmi a Áron a jeho synovia mali na starosti všetky obete Bohu. Predtým, ako Dávid určil lósom tento poriadok, kňazi - nasledovníci Árona, museli losovať sami, čo spôsobovalo veľa zmätkov.

Preto Dávid ustanovil tento poriadok - a to pre všetky triedy. Od vnukov Árona bolo 24 tried, ôsmy vnuk sa volal Abija. Píše sa: „Žil kňaz Zachariáš z týždennej triedy Abiovej.“ Takže Zachariáš bol kňazom z triedy Abijovej a obaja boli potomkovia veľkňaza Árona.

Bol to Zachariáš, kňaz z triedy Abiovej, ktorý bol otcom Jána Krstiteľa. Z Biblie vieme, že sa zvykli sobášiť v rámci rodín.

Ako viete, Jákub si zobral dcéru svojho strýka z matkinej strany. Vysvetlenie pôvodu má veľký význam. Píše sa: „Žil kňaz Zachariáš z týždennej triedy Abiovej.“

Z tohto dôvodu bol určite Áronovým potomkom. Kto? Zachariáš, otec Jána Krstiteľa. Toto je dôležitý faktor pri objasňovaní vykúpenia Ježiša a kňazského úradu Jána Krstiteľa, ako aj zložení všetkých hriechov sveta na Ježiša.KŇAZSKÝ ÚRAD MÔŽU ZASTÁVAŤ LEN SYNOVIA ÁRONA


Kto mohol v časoch
Starej zmluvy zastávať
vysoký kňazský úrad?
Áron a jeho potomkovia.

Kde sa v Biblii píše o tom, že len Áron a jeho potomkovia môžu zastávať kňazský úrad? Pozrime sa na to.

V Numeroch 20:22-29 sa píše: „Keď sa vydali na cestu z Kádeša, prišiel celý zbor Izraelcov na vrch Hór. I riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi na vrchu Hór, na hranici edómskej krajiny: Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú som dal Izraelcom, pretože ste sa sprotivili môjmu rozkazu pri vodách Meríby. Vezmi Árona i jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch Hór. Vyzleč Áronovi jeho rúcho a obleč doňho jeho syna Eleázára; Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. Mojžiš vykonal, ako mu prikázal Hospodin. Vystúpili na vrch Hór pred zrakom celého zboru a Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol doň jeho syna Eleázára. Potom Áron zomrel tam na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleázár zostúpili z vrchu. Keď celý zbor videl, že Áron skonal, celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.“

V Exode je zaznamenaný Boží zákon, ktorý hovorí, že synovia veľkňaza majú tiež zastávať tento úrad, keď dovŕšia na to vek.

V Exode 28:1-5 sa píše: „Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu: Áron, Nádáb, Abíhú, Eleázár i Itámár, synovia Áronovi. Zhotov posvätné rúcho svojmu bratovi Áronovi na česť i ozdobu. Hovor so všetkými, čo majú múdre srdce, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a tí urobia Áronovi rúcho k jeho vysväteniu, aby mi konal kňazskú službu. Toto rúcho mu zhotovia: náprsník a efód, plášť a vyšívaný spodný odev, turban a opasok. Posvätné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu. Nech si na to vezmú zlato, modrý a červený purpur, karmazín a ľan.“

Boh jasne určil do kňazského úradu Árona, Mojžišovho brata. Tento úrad nebol otvorený pre hocikoho. Preto Boh nariadil Mojžišovi, aby vysvätil Árona za veľkňaza, a tak, ako On určil, mu vyhotovil rúcho. Nemali by sme nikdy zabúdať na Božie slová.

V Exode 29:1-9 sa píše: „Toto urob s nimi: posväť ich, aby mi konali kňazskú službu: Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany, nekvasený chlieb, nekvasené koláče zamiesené olejom, nekvasené podplameníky natreté olejom; priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do jedného koša a prines ich v koši - k tomu junca a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svätostánku - a umy ich vodou. Potom vezmi rúcha, obleč Áronovi spodný odev a plášť pod efód, potom efód a náprsník a opáš ho efódovým pásom. Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvätný diadém. Potom vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. Jeho synov tiež priveď a obleč im spodný odev. Opáš ich pásom, Árona i jeho synov, a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby.“

Opáš ich pásom, Árona i jeho synov, a polož im klobúky na hlavu....Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby....Boh špecifikoval, že len Áron a jeho synovia mali byť naveky vysvätení do úradu. Povedal „kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením“ - a to platilo aj potom, čo Ježiš prišiel na tento svet.

Preto Lukáš podrobne objasňuje, že Zachariáš bol potomok veľkňaza Árona. Keď Zachariáš slúžil svoju službu Bohu v Hospodinovom chráme, zjavil sa anjel a povedal mu, že jeho modlitba bola vyslyšaná a jeho žena Alžbeta mu porodí syna.

Zachariáš tomu nechcel uveriť a riekol: „Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch.“ Pretože pochyboval, Boh ho na chvíľu urobil nemým, aby mu ukázal, že Jeho slová sú pravdivé.

Keď prišiel čas, jeho manželka otehotnela, a onedlho otehotnela aj panna Mária. Tieto dve udalosti boli prípravným dielom Boha pre naše vykúpenie. Aby zachránil skazené ľudstvo, poslal Svojho služobníka Jána a Svojho jediného Syna Ježiša na tento svet.

Jánovi dal pokrstiť Svojho Syna, aby naň prešli všetky hriechy sveta a aby tí, čo v Neho veria, mohli byť spasení.ŠPECIÁLNA BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ


Koho Boh pripravil
pred Ježišom
pre dielo spásy?
Jána Krstiteľa.

Z tela panny Márie sa narodil Vykupiteľ ľudstva, Ježiš Kristus. Mária bola zasľúbená Jozefovi, ktorý bol potomkom Júdov. Ježiš sa musel narodiť prostredníctvom potomkov Júdov, aby naplnil Božie slovo tak, ako sa Ján Krstiteľ musel narodiť v dome veľkňaza Árona.

Boh týchto dvoch pripravil pre zrodenie na tento svet, Jána pred Ježišom. Ján sa narodil, aby pokrstil Ježiša a naložil na Neho všetky hriechy sveta. Potomok veľkňaza musel ponúknť obeť zmierenia, aby naplnil Božie slovo Starej zmluvy; aby ľudia verili v evanjelium Ježišovej spásy a správne ho vykonávali.

V Exode dal Boh Izraelu Svoj zákon a sľub; Boží zákon a zákon o tom, ako vykonávať obetu, o kňazskom rúchu, podrobnosti o obetiach a o následníctve kňazského úradu medzi synmi kňazov. Boh ustanovil Árona a jeho potomkov do večného úradu veľkňaza.

Preto všetci Áronovi potomkovia mohli ponúkať obete a veľkňaz mohol byť len z domu Árona. Vidíte, ako to bolo?

No medzi mnohými Áronovými potomkami si Boh vybral istého kňaza, ktorý sa volal Zachariáš, a jeho manželku Alžbetu. On povedal: „Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou.“ Keď Boh povedal Zachariášovi, že manželka Alžbeta mu porodí syna a On mu dá meno Ján, bol taký prekvapený, že na Boží príkaz onemel a zostal nemý až do dňa, keď sa mu narodil syn a dali mu meno.

Skutočne sa do jeho domu narodil syn. Keď podľa izraelských zvykov prišiel čas dať chlapcovi meno, nazvali ho po otcovi.

„Alžbete však prišiel čas, aby porodila; i porodila syna. A susedia a príbuzní počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom, menom otcovým. Ale matka odpovedala takto: nie, bude sa volať Ján. I povedali jej: Veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa tak volal; a dávali znak otcovi, ako ho chce pomenovať. On si pýtal tabuľku a napísal slová: Ján je jeho meno! A divili sa všetci. Hneď nato otvorili sa mu ústa, (rozviazal) jazyk, i prehovoril a velebil Boha. Vtedy prišiel strach na všetkých susedov a po celom hornatom kraji judskom sa rozprávalo o všetkom tomto; všetci, ktorí to počuli, vštepili si to do srdca a hovorili: Čo len bude z tohto dieťaťa? Veď aj ruka Pánova bola s ním, (Evanjelium podľa Lukáša 1:57-66).“

Zachariáš bol v tom čase nemý. Keď nastal čas dať dieťatku meno, príbuzní navrhli, aby sa volal Zachariáš. Ale matka trvala na mene Ján. Príbuzní vraveli, že nikto v rodine sa tak nevolá a dieťa by malo dostať meno po otcovi.

Keď Alžbeta nástojila na mene Ján, išli príbuzní k Zachariášovi a opýtali sa ho, ako majú dieťa pomenovať. Zachariáš, pretože ešte nemohol hovoriť, požiadal, aby mu priniesli tabuľku na písanie, a napísal: „ Ján. “ Všetci sa čudovali tomuto menu.

Keď ho napísal, Zachariášove ústa sa okamžite otvorili. Chválil Boha, bol naplnený Duchom svätým a prorokoval.

Lukáš nám hovorí o narodení Jána Krstiteľa v Zachariášovom dome. „Žil kňaz Zachariáš z týždennej triedy Abiovej.“ Božou prozreteľnosťou sa Zachariášovi, potomkovi Árona, narodil Ján Krstiteľ, predstaviteľ ľudstva.

A prostredníctvom Jána Krstiteľa a Ježiša Krista naplnil Boh vykúpenie ľudstva. Tým, že veríme v dielo spásy vykonané Jánom a Ježišom Kristom, sme zachránení z hriechov.JEŽIŠOV KRST


Prečo Ján
Ježiša pokrstil?
Aby sňal
hriechy sveta.

Ján Krstiteľ podáva svedectvo o tom, že Ježiš bol Boží Syn, ktorý sňal všetky naše hriechy. Ján Krstiteľ vypovedal o našej spáse. Neznamená to, že sám Boh nám nehovorí o tom, že On je náš Spasiteľ. Boh vykonáva Svoje dielo prostredníctvom Svojich služobníkov v chráme a ústami všetkých Svojich ľudí, ktorí boli zachránení.

Boh hovorí: „Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky hriechy“, (Izaiáš 40: 8 , 2 ).

„Nie ste viac hriešni. Odčinil som všetky vaše hriechy, vina je zmierená.“ Tak na nás stále volá hlas evanjelia vykúpenia. Toto sa volá pripravené evanjelium.

Keď pochopíme dielo Jána Krstiteľa a skutočne porozumieme, že všetky hriechy sveta prešli na Ježiša prostredníctvom Jána Krstiteľa, vtedy môžeme byť z nich vyslobodení.

Všetky štyri evanjeliá nám hovoria o Jánovi Krstiteľovi a posledný prorok Starej zmluvy o ňom, služobníkovi Božom, vypovedá tiež. Nová zmluva sa začína narodením Jána Krstiteľa a snímaním hriechov jeho prostredníctvom.

Prečo ho potom nazývame Jánom Krstiteľom? Lebo pokrstil Ježiša. Čo znamená krst? Znamená „podať ďalej“, „byť pochovaný“, „byť umytý“ - to isté, ako „položenie rúk“ v Starej zmluve.

Keď človek v Starej zmluve zhrešil, položil svoje hriechy na hlavu obete, obete bez poškvrny tak, že na ňu položil ruky a obeť umrela aj s tými hriechmi. „Položenie rúk na hlavu obete“ znamená „podať ďalej“. Preto „položenie rúk“ je to isté ako „krst“, len sa to inak nazýva.

Aký význam malo Ježišovo pokrstenie? Jeho krst bol jediným spôsobom, ako podľa Božského určenia dosiahnuť vykúpenie.

V Starej zmluve museli hriešnici položiť svoje ruky na hlavu obete, aby na ňu prešli ich hriechy. Potom jej museli vyrezať jazyk a kňazi priniesli krv obete do chrámu a pokropili ňou rohy oltára, kde sa obete spaľovali. To bol spôsob, ako odčiniť denné hriechy.

Ako mohli odčiniť ročné hriechy?

Veľkňaz Áron ponúkol obeť za všetkých ľudí Izraela. Pretože Ján Krstiteľ sa narodil v Áronovom dome, mohol sa stať veľkňazom a Boh ho predurčil, aby sa podľa Jeho sľubu vykúpenia stal posledným veľkňazom.

Ján Krstiteľ bol predstaviteľom celého ľudstva a posledným veľkňazom, pretože Stará zmluva sa končí narodením Ježiša Krista. Kto iný ak nie Ján Krstiteľ mohol v Novej zmluve preložiť hriechy sveta na Ježiša tak, ako Áron v Starej zmluve odčinil hriechy svojho ľudu? Ako posledný veľkňaz Starej zmluvy a predstaviteľ celého ľudstva preložil Ján Krstiteľ pri Ježišovom krste na Neho všetky hriechy sveta.

Pretože Ján zložil všetky hriechy na Ježiša, my môžeme byť vykúpení svojou vierou v evanjelium vody a Ducha. Ježiš sa stal Baránkom, aby zachránil všetkých hriešnikov a hlásal dielo spásy, ako to určil Boh. Ježiš nám hovoril, že Ján Krstiteľ bol posledným prorokom, posledným veľkňazom, ktorý na Neho položil všetky hriechy sveta.

Prečo to Ježiš nemohol urobiť Sám? Načo potreboval Jána Krstiteľa? Na to, že Ján Krstiteľ prišiel šesť mesiacov pred Ježišom, bol dôvod. Aby sa naplnil zákon Starej zmluvy, a tá sa naplnila.

Ježiš sa narodil panne Márii, Ján Krstiteľ sa narodil starej žene, ktorá sa volala Alžbeta.

Bolo to Božie dielo, On ich určil, aby zachránili hriešnikov. On poslal Svojho služobníka Jána, a potom aj vlastného Syna Ježiša, aby ich uchránili od večného boja s hriechom a všetkých utrpení hriešneho ľudstva. Poslal Jána Krstiteľa ako predstaviteľa celého ľudstva, posledného veľkňaza.NAJVÄČŠÍ MUŽ ZRODENÝ ZO ŽENY


Kto bol najväčším
mužom na zemi?
Ján Krstiteľ.

Pozrime sa na Evanjelium podľa Matúša 11:7-14. „Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu. Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť.“

Ľudia odišli do púšte, aby uvideli Jána Krstiteľa, ktorý hlásal: „Kajajte sa, vy rod zmijí!“ A Ježiš riekol: „Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských domoch.“

Sám Ježiš vypovedal svedectvo o Jánovej veľkosti. „Čo ste vyšli vidieť? Barbara, ktorý sa oblieka do ťavej srsti a vykrikuje na plné pľúca? Musel byť oblečený v ťavej srsti. Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha: Ajhľa, tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských domoch. Ale on je väčší ako kráľ,“ vravel Ježiš. „Ajhľa, tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka.“

V dávnych časoch boli proroci viac ako králi. Ján Krstiteľ bol viac ako kráľ a viac ako prorok. Bol viac ako všetci prorokovia Starej zmluvy. V skutočnosti bol Ján, posledný veľkňaz a predstaviteľ ľudstva, väčší ako Áron, prvý veľkňaz. Sám Ježiš vypovedal svedectvo o Jánovi.

Kto je predstaviteľom ľudstva? Okrem Ježiša Krista, kto je najväčší muž na zemi? Ján Krstiteľ. „Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.“

Ján Krstiteľ podával svedectvo tom, že vojna proti hriechu sa skončila. „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ Bol to Ján Krstiteľ, kto vypovedal o tom, že Ježiš sňal hriechy sveta.

V Evanjeliu podľa Matúša 11:11 sa píše: „Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa.“ Bol medzi narodenými zo žien niekto väčší ako Ján Krstiteľ?

Čo to znamená „ medzi narodenými zo žien? “ Znamená to celé ľudstvo. Okrem Adama boli všetci ľudia zrodení zo ženy. Áno, medzi tými, čo sa zrodili zo ženy, nebol väčší od Jána Krstiteľa. Preto je on posledným veľkňazom a predstaviteľom ľudstva. Ján Krstiteľ bol veľkňaz, prorok a predstaviteľ nás všetkých.

V Starej zmluve boli Áron a jeho synovia vysvätení k večnej službe Bohu. Všetky hriechy mali byť zmyté prostredníctvom Árona a jeho synov. Bolo to tak, ako nariadil Boh.

Ak by sa bol niekto iný z levítov priblížil či vstúpil do svätostánku, určite by zomrel. Mohli len zbierať drevo na oheň na oltári, drať zvieratá z kože, čistiť črevá a odstraňovať tuk. A keby existovala len domnienka, že skúšali robiť prácu kňazov, boli by museli zomrieť. To je Boží zákon. Nemohli prekročiť čiaru.

Na zemi sa nenarodil väčší od Jána Krstiteľa. On bol najväčší zo všetkých smrteľníkov. „Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú.“

Vykúpenie ľudstva nastalo tým, že Ján Krstiteľ Ježiša pokrstil, a tí, čo veria v Ježiša, môžu vstúpiť do kráľovstva nebeského. Stanú sa spravodlivými. Teraz sa pozrime, ako Jánov otec vypovedal o svojom synovi.SVEDECTVO ZACHARIÁŠA, JÁNOVHO OTCA


Čo o svojom synovi
predpovedal Zachariáš?
Ján pripraví Pánovi cestu tým,
že dá Jeho ľudu poznanie
spásy.

Čítajme v Evanjeliu podľa Lukáša 1:67-80. „Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom svätým, prorokoval, hovoriac: Požehnaný Pán Boh izraelský, že zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho obličajom po všetky dni života. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si mu pripravoval cestu, a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja. A to dieťatko rástlo a mocnelo na duchu a bolo na púšti až do dňa svojho vystúpenia pred Izraelom.“

Zachariáš predpovedal dve veci. Predpovedal, že príde Kráľ všetkých ľudí. Vo veršoch 68 - 73 s radosťou vravel, že Boh nezabudol na Svoj sľub a ako sľúbil Abrahámovi, panne Márii sa narodil Ježiš, aby zachránil jeho potomkov z rúk nepriateľa.

A ďalej vo verši 74 - „že budeme vyslobodení z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť.“

Ďalej synovi od verša 76 prorokuje: „A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si mu pripravoval cestu, a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja“.

Povedal: „A učil Jeho ľud známosti spasenia.“ Kto dá ľudu známosť spasenia? Ján Krstiteľ. Vidíte to všetci? Ján Krstiteľ, slovami Boha, mal nám dať poznanie, že Ježiš je Boží Syn, ktorý sníma hriechy sveta.

Teraz čítajme v Evanjeliu podľa Marka 1. „Počiatok evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu; hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky. Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Celá Judská krajina vychádzala k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali svoje hriechy, a on ich krstil v rieke Jordáne,“ (Evanjelium podľa Marka 1:1-5).

Ľudia sa odvrátili od uctievania pohanských idolov a dali sa Jánovi Krstiteľovi pokrstiť. Ján riekol: „Krstím vás vodou, aby ste sa mohli vrátiť k Bohu. Ale príde Boží Syn a ja Ho pokrstím, aby On sňal všetky vaše hriechy. A ak veríte a ja som vás pokrstil, všetky vaše hriechy prejdú na Neho, tak ako v Starej zmluve prešli vaše hriechy na obeť položením rúk.“ Tak vravel Ján.

Skutočnosť, že Ježiš bol pokrstený na rieke Jordán, znamená, že bol pokrstený v rieke smrti. Na pohreboch spievame: „ ♫ Sladké zbohom, stretneme sa na krásnom pobreží. Stretneme sa na krásnom pobreží ♫ “. Keď umrieme, prejdeme rieku Jordán. Jordán je riekou smrti. Ježiš bol pokrstený na rieke smrti.KRST, PRI KTOROM SÚ SŇATÉ NAŠE HRIECHY


Čo v Novej zmluve
predstavuje položenie rúk
na hlavu obete?
Ježišov krst.

V Evanjeliu podľa Matúša 3:13-17 čítame: „Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“

Ježiš prišiel k Jordánu a Ján Krstiteľ ho pokrstil. „Pokrsti ma.“ „Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne?“ Stretli sa dvaja veľkňazi nebies a zeme.

V Liste Židom sa píše, že Ježiš Kristus je veľkňaz naveky na spôsob Melchisedeka. On nemá genealógiu. Nie je potomkom Árona ani žiadneho iného muža na zemi. On je Syn Boží, náš Stvoriteľ. On je, kto je. Preto nemá žiaden pôvod. Odhodil nebeskú slávu a prišiel dole na zem, aby zachránil Svoj ľud.

Dôvodom, prečo zostúpil na tento svet, bola záchrana všetkých hriešnikov, ktorí trpeli Satanovým klamom. A tým, že Ho Ján Krstiteľ pokrstil, sňal všetky hriechy sveta. „Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.“

„Nechaj to teraz!“ Nechaj to! Tak Ježiš prikázal predstaviteľovi ľudstva a sklonil hlavu. V Starej zmluve, keď bola obeť obetovaná Bohu, buď hriešnik alebo veľkňaz položili na ňu svoje ruky, a tým na ňu prešli hriechy. ,Položiť ruky‘ znamená ,podať.‘

Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom. Znamenalo to to isté ako v Starej zmluve položenie rúk na obeť. ,Podať, preložiť‘, ,byť pochovaný‘, ,byť umytý‘ a ,obetovať‘ je to isté. Nová zmluva je skutočnosť, kým Stará zmluva je jej tieňom.

Keď hriešnik v Starej zmluve položil svoje ruky na jahňa, prešiel naň jeho hriech a jahňa skonalo. Keď skonalo, spálili ho. Hriech toho, kto na jahňa položil ruky, prešiel na jahňa, a to s ním zomrelo! Keďže hriech prešiel na jahňa, bol ten, čo ho priniesol, bez hriechu?

Povedzme, že vreckovka je hriechom a mikrofón jahňaťom. Keď položím svoje ruky na mikrofón, hriech prejde na tento mikrofón, jahňa. Boh tak Sám rozhodol. „Polož naň svoje ruky.“ Aby sme boli vykúpení z hriechov, musíme položiť ruky na obeť. Potom sme bez hriechu. Ježišov krst bol zmytím, pochovaním a preložením hriechu na Neho. Presne tým.


Čo znamená naplniť
všetku spravodlivosť?
Znamená to zmyť všetky hriechy
ich preložením
na Ježiša.

Keď bol Ježiš pokrstený, aby sňal hriechy sveta, naozaj Naň prešli všetky? Všetky hriechy sveta prešli na Ježiša a všetci ľudia boli vykúpení. Je to to isté ako v Starej zmluve preloženie hriechov na obeť. Ježiš prišiel na tento svet a k rieke Jordán i riekol: „Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť“, (Evanjelium podľa Matúša 3:15).

„Povolil Mu teda“ a pokrstil ho. Ježiš Jánovi povedal, že sa im sluší naplniť všetku spravodlivosť, a to Jeho pokrstením. „Všetka spravodlivosť“, znamená „najvhodnejší“, „správny“. , Lebo tak ‘ im prichodilo naplniť všetku spravodlivosť. Bolo správne, že Ján pokrstil Ježiša a tiež, že Ježiš bol pokrstený Jánom, aby na Neho prešli všetky hriechy.

Boh je spása na základe Ježišovho krstu, Jeho obete a našej viery. “Celé ľudstvo trpí hriechom a kvôli nemu ho trýzni diabol. Preto, aby ľudia mohli byť zachránení a ísť do nebies, ma ty, predstaviteľ ľudstva a potomok Árona, musíš pokrstiť pre všetkých ľudí. Ty ma máš pokrstiť. Tak sa naplní dielo spásy.“

„Rozumiem.“

Ján Ježiša pokrstil. Položil Mu na hlavu ruky a všetky hriechy sveta prešli na Ježiša. Ježiš bol Spasiteľom, ktorý zmyl naše hriechy. Sme zachránení, ak veríme v Jeho vykúpenie. Veríte?

Po tom, čo bol pokrstený a po prvýkrát verejne vykonal Svoje dielo na Jordáne prostredníctvom rúk predstaviteľa ľudstva, cestoval a kázal evanjelium asi tri a pol roka, nesúc na hlave všetky hriechy sveta.

On povedal žene, ktorú prichytili pri cudzoložstve: „Ani ja ťa neodsudzujem.“ Nemohol ju odsúdiť, pretože vzal na Seba všetky jej hriechy a mal za ňu zomrieť na Kríži. Keď sa modlil na mieste zvanom Getsemane, úpenlivo prosil Otca, aby od Neho odvrátil kalich, ale napokon sa vzdal a riekol: „Nie podľa mojej, ale podľa Tvojej vôle.“„AJHĽA, BARÁNOK BOŽÍ, KTORÝ SNÍMA HRIECH SVETA!“

Koľko hriechov
sňal Ježiš?
Všetky hriechy sveta.

V Evanjeliu podľa Jána 1:29 sa píše: „Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša. A keď na druhý deň k nemu prišiel Ježiš, povedal ľuďom: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ To bolo jeho svedectvo.

Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, sňal hriechy sveta. Ján Krstiteľ znovu podáva svedectvo. Evanjelium podľa Jána 1:35-36: „Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží!“

Baránok Boží znamená, že On je pravdivou a skutočnou entitou obete Starej zmluvy, ktorá umrela pre hriechy Izraela. Pre teba i pre mňa prišiel Boží Syn a náš Stvoriteľ na tento svet a sňal všetky naše hriechy; všetky hriechy od stvorenia sveta až do dňa jeho konca; sňal vrodené hriechy i všetky zločinnosti, sňal naše chyby i nedostatky. Všetkých nás vykúpil Svojím krstom a krvou na Kríži.

Ježiš sňal všetky naše hriechy a dal nám spásu. Pochopili ste to? „Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“

Je okolo roku 2000. Prešlo približne 2000 rokov, odkedy Ježiš prišiel na tento svet. A v roku 30 nášho letopočtu sňal všetky hriechy sveta. Rok 1 nášho letopočtu je rokom, kedy sa Ježiš narodil. Obdobie pred Jeho narodením nazývame obdobím pred naším letopočtom. Prešlo teda takmer 2000 rokov, odkedy Ježiš prišiel na tento svet.

V roku 30 nášho letopočtu bol Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom. Na druhý deň Ján hlásal ľuďom: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ Vravel ľuďom, aby uverili v Ježiša, ktorý sňal všetky ich hriechy. Svedčil, že Ježiš je Baránok Boží, ktorý nás zachránil z hriechov.

Ježiš sňal všetky naše hriechy a ukončil večnú vojnu proti nim. My sme teraz bez hriechu, lebo Boží Syn ich všetky sňal. Ján Krstiteľ svedčí, že On sňal všetky naše hriechy, tvoje aj moje. „Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho“, (Evanjelium podľa Jána 1:7).

Ako by sme bez Jánovho svedectva vedeli, že Ježiš sňal všetky naše hriechy? Biblia nám často hovorí, že On pre nás zomrel, ale len Ján Krstiteľ svedčil o tom, že On sňal všetky naše hriechy.


Koľko hriechov je
hriech sveta?
Sú to všetky hriechy
ľudských bytostí od počiatku
až po koniec sveta.

Mnohí podávali svedectvo po Ježišovej smrti, ale iba Ján za Jeho života. Ježišovi učeníci pravdaže tiež vypovedali o Ježišovom vykúpení. O tom, že Ježiš sňal naše hriechy a je náš Spasiteľ.

Ježiš sňal hriechy sveta. Vy ešte nemáte 100 rokov, však? Ježiš sňal hriechy sveta, keď mal 30 rokov. Pozrime sa na nasledujúci diagram.

Povedzme, že pred príchodom Ježiša bolo 4000 rokov. Od Ježiša prešlo približne 2000 rokov. Nevieme kedy, no koniec určite príde. On hovorí: „Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec“, (Zjavenie Jána 22:13). Koniec určite príde. My sme teraz v roku 1999. Ježiš Kristus sňal naše hriechy v roku 30 nášho letopočtu, 3 roky pred Svojou smrťou na Kríži.

„Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ On sňal hriechy sveta, tvoje aj moje. Od Ježišovho narodenia uplynulo približne 2000 rokov. Žijeme približne 2000 rokov po tom, čo Ježiš sňal naše hriechy. A my v tomto dni a čase sa stále dopúšťame hriechu. Ježiš je Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Odo dňa svojho narodenia žijeme na tomto svete.

Odo dňa svojho narodenia sa všetci dopúšťame hriechov alebo nie? Áno, dopúšťame. Pozrime sa na to bližšie. Odo dňa svojho narodenia, až kým nedovŕšime vek 10-ich rokov, dopúšťame sa hriechov či nie? Áno, dopúšťame. Sňal Ježiš aj tie hriechy alebo nie? Sňal. On je náš Spasiteľ, lebo sňal všetky hriechy. Keby nie, ako by mohol byť náš Spasiteľ? Ježiš sňal všetky naše hriechy.

V období 11-20 rokov, dopúšťame sa hriechov? Hrešíme v našich srdciach, v činoch.... Sme v tom veľmi dobrí. Učili nás, aby sme nehrešili, ale veľmi ľahko robíme opak.

A Boh nám hovorí, že tie hriechy prešli na Ježiša. On vedel, akí sme, a tak ich vopred sňal.

Ako dlho obvykle žijeme na tomto svete? Povedzme, že je to približne 70 rokov. Keby sme spočítali všetky hriechy, ktorých sa za 70 rokov dopustíme, aká ťažká by bola tá kopa? Keby sme ich naložili na kamión s nosnosťou 8 ton, bolo by to pravdepodobne viac ako 100 kamiónov.

Skúste si len predstaviť, koľkých hriechov sa počas svojho života dopustíme. Sú aj tie hriechy hriechmi sveta alebo nie? Sú to hriechy sveta. Aj keď máme 20-30, zhrešíme - a sú to tiež hriechy sveta.VYKUPITEĽ ĽUDSTVA, JEŽIŠ KRISTUS


Koľko hriechov
sňal Ježiš?
Všetky hriechy našich predchodcov,
nás i našich nasledovníkov
až po koniec sveta.

Ježiš nám hovorí, že zmyl všetky tie hriechy. Ježiš sám sebe nemohol povedať: ,Pokrsti ma‘, a tak Boh poslal Svojho služobníka Jána Krstiteľa, zvoleného predstaviteľa všetkých ľudských bytostí. „ Bude sa volať Skvelý, Poradca, Mocný Boh .“ Svojou múdrosťou a radou poslal vopred predstaviteľa ľudstva a potom On, Boží Syn, prišiel v tele človeka a sňal všetky hriechy sveta. Nie je to nádherná spása?

Že je to nádherné? A tak On raz a navždy tým, že ho Ján Krstiteľ pokrstil, sňal všetky hriechy ľudských bytostí na celom svete a Svojím ukrižovaním ich všetkých zbavil hriechu. Nás všetkých. Porozmýšľajte o tom. Všetky vaše hriechy od 20 do 30 rokov, od 30 do 40, od 40 do 60, do 70, do 100 a ďalej sú hriechy vašich detí. Vymazal všetky vaše hriechy alebo nie? Áno, vymazal. On je Ježiš Kristus - Vykupiteľ ľudstva.

Pretože Ján Krstiteľ naložil všetky naše hriechy na Ježiša a pretože to Boh tak naplánoval, môžeme byť zachránení svojou vierou v Ježiša. Sme vy i ja hriešni? Sňal Ježiš všetky naše hriechy alebo nie? - My už viac nie sme hriešni a všetky naše hriechy prešli na Ježiša. -

Kto si trúfa povedať, že na svete existuje hriech? Ježiš sňal všetky hriechy sveta. Vedel, že zhrešíme, preto sňal aj všetky budúce hriechy. Niektorí z nás ešte nemáme 50, niektorí sme ešte neprežili ani polovicu života, ale hovoríme o sebe - a to i ja - akoby sme žili večne.

Toľkí z nás žijú búrlivým životom. Vysvetlím to. Čo je polovica dĺžky života podenky? Približne 12 hodín.

„Nebesá, stretla som takého a onakého muža a on ma udrel mucholapkou, takmer ma rozdrvil, veď viete....“ Žila len 12 hodín, no neprestajne rozprávala. A to prešla už polovica jej života.

Pred siedmou či ôsmou večer nastal súmrak jej života a o malú chvíľku smrť. Niektoré prežijú 20 hodín, iné 21 a niektoré žijú až 24 hodín. Môžu hovoriť o svojich životných skúsenostiach, ale ako to vyzerá v našich očiach? Keďže my žijeme 70 alebo 80 rokov, môžeme povedať: „Nenúťte ma smiať sa.“ Ich skúsenosť nie je v našich očiach ničím.

Boh je večný. Žije naveky. Rozhoduje o začiatku a konci. Žije večne vo Svojej večnosti. Z nej pozerá na nás.

Za oných čias On sňal všetky hriechy sveta, zomrel na Kríži a povedal: „Je dokonané.“ O tri dni vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesá. A teraz žije vo večnosti. Pozerá na každého z nás.

Jeden človek hovorí: „Ó, Bože, tak veľmi som zhrešil. Aj keď žijem len 20 rokov, tak veľmi som zhrešil. „Ja žijem 30 rokov, a tak veľmi som zhrešil. Príliš veľmi. Ako mi môže byť odpustené?“

Ale náš Pán by vo Svojej večnosti povedal: „Nenúťte ma smiať sa. Nielen, že som vykúpil vaše hriechy až po dnešok, ale aj hriechy vašich predkov, kým ste sa vy narodili, a hriechy všetkých generácií vašich potomkov, ktorí budú žiť po vašej smrti.“ Takto sa vám prihovára zo Svojej večnosti. Veríte tomu? Uverte. A dostanete do daru spásu danú vám zadarmo. A vstúpite do kráľovstva večnosti.

Neverte svojim myšlienkam, ale slovám Boha. , Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. ‘ Všetka spravodlivosť bola naplnená Baránkom Božím, ktorý sňal hriechy sveta. Ježiš sňal všetky hriechy sveta. Áno a či nie? Áno, sňal.


Čo Ježiš povedal na Kríži,
keď nastal koniec?
Dokonané.

Ježiš Kristus sňal všetky hriechy sveta a bol súdom Piláta Pontského odsúdený na smrť i ukrižovali Ho na Kríži.

„I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a po hebrejsky Golgota. Tam Ho ukrižovali a iných dvoch s Ním, z jednej aj z druhej strany a v prostriedku Ježiša. Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky,“ (Evanjelium podľa Jána 19:17-20).

Pozrime sa, čo sa stalo, keď Ho ukrižovali na Kríži. „Potom vidiac, že už je všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo.“ Podľa Písma sňal všetky naše hriechy. „Povedal Ježiš: Žíznim! A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu),“ (Evanjelium podľa Jána 19:28-30).

Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: „Dokonané!“ a nakloniac hlavu odovzdal Ducha Bohu. Umrel. O tri dni vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesá.

Pozrime sa na List Židom 10:1-9. „Lebo zákon, ktorý je len tôňou budúcich hodnôt a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú (k Bohu). Či by ich inak neboli prestali prinášať? Veď tí, čo konajú bohoslužbu, nemali by viac vedomia hriechu, keby už raz navždy boli očistení. A predsa ony z roka na rok pripomínajú hriechy, lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy. Preto pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nechcel, ale dal si mi telo: v zápalných obetiach a v obetiach za hriech nemal si zaľúbenia. Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, - veď v Knihe je napísané o mne - aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu. Najprv teda hovorí: Obetí ani darov ani zápalných obetí ani obetí za hriechy si nechcel ani si nemal v nich zaľúbenia, - hoci ich prinášajú podľa zákona. Len potom povedal: Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé.“VEČNÁ SPÁSA


Ako môžeme vyriešiť problém
denného hriechu,
keď veríme v Ježiša?
Potvrdením toho, že Ježiš Svojím krstom
už zmyl všetky hriechy.

Zákon je len tôňou budúcich hodnôt. Obete v Starej zmluve, barany a kozy, nám zjavili, že príde Ježiš Kristus a rovnako sníme naše hriechy, aby ich všetky zmyl.

Všetci ľudia Starej zmluvy, Dávid, Abrahám i iní verili a poznali, čo pre nich znamená systém obetí. Zjavil im, že Mesiáš, Kristus (Kristus znamená Spasiteľ) jedného dňa príde a zmyje všetky ich hriechy. Verili vo svoju spásu a viera ich zachránila.

Zákon je len tôňou budúcich hodnôt. Ponúkanie obetí za hriechy, deň po dni, rok čo rok by nás nikdy nemohlo úplne vykúpiť. Preto musela na zem prísť úplná a večná Bytosť, Tá bez poškvrny, Boží Syn.

On povedal, že musel prísť, aby naplnil vôľu Svojho Otca tak, ako je napísané v Písme. „Len potom povedal: Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé.“ Sme vykúpení z hriechov, lebo Ježiš Kristus všetky naše hriechy sňal tak, ako je to napísané v Starej zmluve; i preto, že v Neho veríme.

Čítajme v Liste Židom 10:10. „Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo.“ Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval Svoje telo. Sme posvätení a či nie? - Áno, sme. -

Čo to znamená? Boží Otec poslal Svojho Syna a pri krste na Neho naložil všetky naše hriechy a odsúdil Ho raz a navždy k smrti ukrižovaním. Tak nás zachránil, všetkých tých, čo sme trpeli hriechom. Bola to Božia vôľa.

Aby nás zachránil, Ježiš sa raz a navždy obetoval, aby sme my mohli byť posvätení. Sme posvätení. Ježiš za naše hriechy obetoval Seba a umrel namiesto nás , aby sme neboli súdení.

V Starej zmluve boli obete obetované každý deň, lebo všetky nové hriechy potrebovali ďalšiu obeť, aby sa zmyli.

V Evanjeliu podľa Jána 13 je príbeh o tom, ako Ježiš umýva Petrovi nohy. Umyl Petrovi nohy, aby mu ukázal, že Peter v budúcnosti zhreší, a aby ho naučil, že On už vykúpil aj tie hriechy. Ježiš vedel, že sa Peter v budúcnosti bude opäť dopúšťať hriechov, a tak do nádoby nalial vodu a umyl mu nohy.

Peter chcel odporovať, ale Ježiš riekol: „Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš.“ Znamená to, že i potom sa naďalej budeš dopúšťať hriechov. Zaprieš ma a zhrešíš znovu potom, čo zmyjem všetky tvoje hriechy. Dokonca aj po mojom nanebovstúpení sa budeš dopúšťať hriechov. ‚Preto ti umývam nohy, aby som varoval Satana, aby ťa nepokúšal, lebo ja som už sňal aj všetky tvoje budúce hriechy.‘

Myslíte si, že umyl Petrovi nohy preto, aby nám povedal, že máme každý deň činiť pokánie? Nie. Keby sme to mali každý deň robiť, aby sme boli vykúpení, Ježiš by naše hriechy nesňal raz a navždy.

Ale Ježiš povedal, že nás navždy posvätil. Keby sme sa mali každý deň kajať, mohli by sme sa tiež vrátiť do čias Starej zmluvy. Kto by sa potom stal spravodlivým? Kto by mohol byť úplne spasený? Aj keby sme verili v Boha, kto by mohol žiť bez hriechu?

Kto by mohol byť v kajúcnosti posvätený? Každý deň sa dopúšťame hriechu, tak ako by sme mohli žiadať odpustenie za každý jeden hriech? Ako by sme mohli mať takú hrubú kožu, aby sme Ho každý deň obťažovali žiadosťou o vykúpenie? Koncom dňa máme sklony zabúdať na svoje raňajšie hriechy a nasledujúce ráno na hriechy večera. Nie je možné, aby sme dokonale činili pokánie za všetky naše hriechy.

Preto bol Ježiš pokrstený a Seba obetoval na Kríži, aby sme my boli posvätení raz a navždy. Rozumiete tomu? Raz navždy sme boli vykúpení zo všetkých hriechov. Keď sa kajáme, nie sme vykúpení.


Je ešte nejaký ďalší hriech,
kvôli ktorému sa musíme
kajúcne modliť?
Nie.

Vierou, že Ježiš sňal všetky naše hriechy, tvoje i moje, sme boli zachránení z hriechov.

„A potom: každý kňaz tam stojí deň po deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tieže obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy: On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy na pravici Božej a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. Dosvedčuje nám to aj sám Duch svätý, lebo po slovách: Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle a na ich hriechy a na ich neprávosti nepomyslím viacej. Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy“, (List Židom 10:11-18).

Čo znamená „kde sú však tieto odpustené?“ Podľa 10:18 to znamená, že hriech samotný, akýkoľvek hriech bol navždy a bez výnimky odpustený. Boh ich odpustil. Veríte tomu? „Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy.“

Teraz si to zhrňme. Keby Ján Krstiteľ nepoložil svoje ruky na Ježiša, inými slovami, keby Ho nebol pokrstil, mohli by sme byť vykúpení? Nemohli. Pozrime sa na to inak. Keby si Ježiš nezvolil Jána Krstiteľa ako predstaviteľa všetkých ľudských bytostí a jeho prostredníctvom nebol sňal naše hriechy, mohol ich zmyť? Nie, nemohol.

Boží zákon je spravodlivý. Je férový. Nemohol len povedať, že je náš Vykupiteľ, ktorý sníme naše hriechy, ale musel ich fyzicky sňať. Prečo k nám Ježiš, Boh, prišiel v tele človeka? Lebo poznal všetky hriechy ľudstva, hriechy, ktoré máme v srdci i všetky nám prirodzené; a preto, aby On, Boží Syn, ich všetky sňal, preto k nám musel prísť v tele človeka.

Keby Ježiš Kristus nebol pokrstený, naše hriechy by neboli sňaté. Keby Ho ukrižovali bez toho, aby predtým sňal naše hriechy, Jeho smrť by nemala význam. Nemala by s nami nič spoločné. Bola by úplne zbytočná.

A tak keď začal vo veku 30 rokov slúžiť ľuďom, prišiel k Jánovi Krstiteľovi na Jordáne, aby Ho pokrstil. Jeho kňazská služba začala, keď mal 30 rokov, a skončila sa keď mal 33. Keď mal 30 rokov, prišiel k Jánovi Krstiteľovi, aby Ho pokrstil. „Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť, aby všetci ľudia mohli byť zachránení a spravodliví. To máme urobiť. Pokrsti ma.“ Áno, Ježiš Kristus bol pokrstený pre vykúpenie všetkých ľudí.

Pretože Ježiš bol pokrstený a sňal všetky naše hriechy, ktoré na Neho prešli z rúk Jána Krstiteľa, samotný Boh odvrátil Svoj zrak, keď Ježiš zomieral na Kríži. Aj keď To bol Jeho jediný Syn, ktorého splodil, musel Ho nechať umrieť.

Boh je láska, no musel nechať Svojho Syna umrieť. A tak na tri hodiny nad zemou zavládla tma. Predtým, ako zomrel, Ježiš kričal: „Eloi, Eloi, lama sabachtaní?“, čo je v preklade „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Ježiš vzal na Svoje plecia všetky naše hriechy a na Kríži za nás prijal rozsudok. Takto nás zachránil. Bez Ježišovho pokrstenia by Jeho smrť nemala význam.


Ste hriešni
alebo spravodliví?
Spravodlivý je ten, kto nemá
v srdci hriech.

Keby Ježiš zomrel na Kríži bez toho, aby sňal naše hriechy, bez toho, aby bol pokrstený; Jeho smrť by nepriniesla vykúpenie. Aby nás vykúpil, bol pokrstený Jánom Krstiteľom, predstaviteľom celého ľudstva, a prijal rozsudok na Kríži; aby všetci, ktorí v Neho veria, mohli byť zachránení.

Odo dní Jána Krstiteľa až podnes kráľovstvo nebeské trpí násilie. Pretože Ján Krstiteľ naložil všetky hriechy sveta na Ježiša, môžu byť tvoje aj moje hriechy odpustené. Preto ty aj ja teraz môžeme volať Boha svojím Otcom a smelo vstúpiť do kráľovstva nebeského.

V Liste Židom 10:18 sa píše: „Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy.“ Všetci ste hriešnici? A keď už Ježiš splatil všetky vaše dlhy, musíte ešte aj vy platiť?

Bol jeden muž, ktorý sa pre svoj alkoholizmus topil v dlhoch. Jedného dňa sa jeho syn stal boháčom a splatil všetky otcove dlhy z minulosti. Otec už viac nemal dlhy, aj keď neviem ako pil.

To isté urobil pre nás Ježiš. Dopredu zaplatil viac ako dosť za všetky naše hriechy. Nielen za tie, ktorých sa dopustíme počas svojho života, ale za všetky hriechy sveta. Všetky prešli na Neho pri krste. Takže ste vy teraz hriešni? Nie, nie ste.

Keby sme od začiatku poznali evanjelium vykúpenia, ako ľahko by nám bolo veriť v Ježiša. No keďže to znie tak novo, mnoho ľudí je naň zvedavých.

No nie je to nič nové. Existovalo už od počiatku. Len sme o ňom nevedeli. Evanjelium o vode a Duchu bolo odjakživa zapísané v Písme a vždy platilo. Tak tomu bolo vždy. Bolo tu predo mnou i pred tebou. Existovalo od stvorenia sveta.EVANJELIUM VYKÚPENIA


Čo musíme robiť
pred Bohom?
Musíme veriť v evanjelium
večnej spásy.

Ježiš Kristus, ktorý zmyl všetky naše hriechy, tak urobil predtým, ako som sa ja i ty narodil. Sňal ich všetky. Si ty bez hriechu? -Nie.- A čo potom hriechy, ktorých sa dopustíš zajtra? Aj to sú hriechy sveta.

A teraz - hriechy zajtrajška. Hriechy, ktorých sme sa doposiaľ dopustili, tiež patria medzi hriechy sveta, či nie? Prešli na Ježiša alebo nie? Áno, prešli.

Prešli na Neho aj zajtrajšie hriechy? Áno, On ich sňal všetky, bez výnimky. Ani jeden nevynechal. Evanjelium nám hovorí, aby sme z celého srdca verili, že Ježiš sňal všetky naše hriechy raz a navždy a za všetky zaplatil.

„ Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. “ Evanjelium nebies je radostnou správou. Pýta sa nás: „Ja som sňal všetky vaše hriechy. Ja som váš Spasiteľ. Veríte vo mňa?“ A z množstva ľudí len niekoľkí odpovedia: „Áno, verím. Verím, lebo Ty si sa nám prihovoril. Bolo to také ľahké, že som to hneď pochopil.“ Tí, čo takto odpovedia, sa tak ako Abrahám stanú spravodlivými.

Iní povedia: „Nemôžem tomu veriť. Zdá sa mi to také nové a zvláštne.“

Potom sa On spýta: „Len mi povedzte, či som sňal vaše hriechy alebo nie?“

„Učili ma, že si sňal moje vrodené hriechy, ale nie tie, ktorých sa každodenne dopúšťam.“

„Vidím, že veríš tomu, čo ťa učili. Musíš ísť do pekla, nemám ti viac čo povedať.“

Boli sme zachránení tým, že veríme v Jeho úplnú spásu. A všetci tí, ktorí nástoja na tom, že sú hriešni, musia ísť do pekla. Je to ich vlastná voľba.

Chcete vedieť viac o znovuzrodení z vody a Ducha? Kliknite, prosím, na upútavku dole, aby ste zadarmo dostali knihu o znovuzrodení z vody a Ducha.
To be born again

Evanjelium vykúpenia začína svedectvom Jána Krstiteľa. Ježiš tým, že Ho Ján Krstiteľ pokrstil, zmyl všetky naše hriechy; preto ak veríme, sme posvätení.

Apoštol Pavol často spomína Ježišov krst vo svojich Listoch. V Liste Galatským 3:27 vraví: „Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ Byť v Kristovi pokrstený znamená, že sme v Kristovi. Keď bol Ježiš pokrstený, všetky naše hriechy prešli na Neho prostredníctvom Jána Krstiteľa a On ich zmyl.

V Prvom liste apoštola Petra 3:21 sa píše: „Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista.“

Len tí, ktorí veria vo svedectvo Jána Krstiteľa, Ježišov krst a krv na Kríži, dostanú milosrdenstvo spásy.

Prijmite do svojho srdca Ježišov krst a buďte spasení.

Späť na zoznam

 


Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Bible studies
    Kázne
    Vyjadrenie viery
    Čo je evanjelium
    Biblické termíny
    FAQ o kresťanskej viere

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.