Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Kázne o dôležitých pojmoch Reverenda Paula C. Jonga

 

Ježišov krst je podobou spásy hriešnikov


< Prvý list apoštola Petra 3:20-22 >

„A vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci.“


Ako sme sa stali
spravodlivými?
Božou milosťou.

Už pred naším narodením na tento svet nás Boh poznal. Vedel, že sa narodíme hriešni, a nás veriacich zachránil Svojím krstom, ktorým zmyl hriechy sveta. Zachránil všetkých veriacich a všetci sa stali Jeho ľuďmi.

To je výsledkom Božej milosti. Ako sa píše v Žalmoch: „Čo je človek, že naň pamätáš?“ Vykúpeným, ktorí sú zachránení od všetkých hriechov, sa dostane Jeho lásky.

Oni sú Jeho dietky.

Čím sme boli my, ktorí veríme len vo vodu a Ducha, predtým, ako sme sa stali dietkami Božími, predtým, ako sme sa stali spravodlivými a bolo nám dané právo nazývať Ho Otcom? Boli sme hriešnikmi, obyčajnými hriešnikmi, ktorí sa narodili, aby žili na tomto svete 60 - 70 rokov, alebo 70 - 80, ak sme zdraví.

Predtým, ako sa z nás zmyli hriechy a uverili sme v evanjelium Ježišovho krstu a Jeho krvi, sme boli hriešnikmi, ktorí určite zahynú.

Apoštol Pavol povedal, že vďaka Jeho milosti je tým, čím je. Vďaka Jeho milosti sme tým, čím sme. Ďakujeme mu za Jeho milosť. Stvoriteľ zostúpil na tento svet a zachránil nás, urobil nás Svojimi dietkami, Svojimi ľuďmi. Jemu ďakujeme za milosrdenstvo spásy skrze vodu a Ducha.

Prečo nám dovoľuje byť Jeho ľuďmi, spravodlivými? Pretože sme takí krásni? Pretože sme takí hodní? Alebo že sme takí dobrí? Porozmýšľajme o tom a ďakujme, komu máme.

Dôvodom je, že nás Boh stvoril, aby sme boli Jeho ľuďmi a nechal nás žiť v kráľovstve nebeskom spolu s Ním. Boh nás urobil Svojimi ľuďmi, aby nás nechal žiť večne spolu s Ním. Žiaden iný dôvod, prečo nás požehnal večným životom, nie je. Nie je pravda, že nás urobil Jeho ľuďmi, lebo sme krajší, zasluhujeme si niečo viac, alebo žijeme čistejší život ako iní. Jediným dôvodom je, že nás miluje.

„Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu“, (Prvý list Petra 3:21). „A vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší“, (Prvý list Petra 3:20).

Len niekoľkí, jeden z mesta a dvaja z rodiny sa zachránili. Sme my lepší ako iní? Vôbec nie. Vôbec nie sme ničím výnimoční, ale aj tak sme boli zachránení svojou vierou vo vodu a Ducha.

Je to zázrak nad zázraky, že sme boli zachránení; je to bezvýhradný dar a požehnanie od Boha, ktorého môžeme volať svojím Otcom, naším Pánom. Nikdy to nemôžeme poprieť. Ako by sme Ho mohli nazývať svojím Otcom a Pánom, keby sme ešte stále boli hriešni?

Keď sa zamýšľame nad tým, že sme boli zachránení, vieme, že nás Boh miluje. Môžeme Mu nepoďakovať? Naše narodenie i smrť by nemali žiaden význam a všetci by sme museli ísť do pekla, keby nie Jeho lásky a požehnania. Bohu ďakujeme zas a znova za Jeho požehnanie a lásku, že nás urobil Svojimi dietkami a nie sme v Jeho očiach nehodní.DRAHOCENNÁ SPÁSA, KTORÁ NÁM BOLA DANÁ JEŽIŠOVÝM KRSTOM


Prečo ľudia v Nóachových
časoch zahynuli?
Lebo neverili vo vodu
(Ježišov krst).

„ Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu. “ Tak sa píše v Prvom liste apoštola Petra - len osem duší sa zachránilo vodou. Koľko ľudí žilo v Nóachových časoch? To nevieme, no dajme tomu, že ich vtedy bolo okolo milióna. Len 8 ľudí z Nóachovej rodiny sa zachránilo z milióna.

Dnes by bol pomer rovnaký. Na zemi je viac ako 5 miliárd ľudí. Hriechy koľkých veriacich, čo veria v Ježiša, boli zmyté? Keby sme vzali do úvahy len jedno mesto, bolo by ich len zopár.

V meste, ktoré má okolo 250 000 obyvateľov, koľko z nich bolo vykúpených z hriechov - možno 200? Aký by bol potom pomer? Bol by to menej ako jeden z tisíca, ktorý by bol požehnaný spásou.

Odhaduje sa, že v Kórei žije približne 12 miliónov kresťanov, vrátane katolíkov. Spomedzi nich, koľkí sa znovu narodili skrze vodu a Ducha? Mali by sme mať na pamäti, že v Nóachových časoch to bolo len 8 z celej zemskej populácie. Mali by sme poznať a veriť, že Ježiš zmyl hriechy všetkých, čo veria v Jeho krst, ktorým ich zbavil hriechov.

Nie je veľa takých, čo veria, že Ježiš nás všetkých vykúpil Svojím krstom a krvou na Kríži. Pozrite sa na slávny obraz „Ježišovho zmŕtvychvstania.“ Koľko je na ňom vykúpených? Môžete ich vidieť, ako zostupujú z hradu v Jeruzaleme dolu k Ježišovi, ktorý otvoril Svoju náruč. Koľkí z nich sú teológovia?

Dnes je na svete mnoho teológov, no len pár z nich pozná a verí v krst vykúpenia.

Niektorí teológovia hovoria, že dôvodom Ježišovho krstu bolo, že bol neurodzený; iní vravia, že to bolo preto, aby sa viac podobal iným ľuďom.

No v Biblii sa píše, že všetci apoštoli, vrátane Petra a Jána, svedčili o prenose našich hriechov na Ježiša, a to Jeho krstom; my tomu tiež veríme.

Apoštoli podávajú v Písme svedectvo o tom, že naše hriechy prešli na Ježiša pri Jeho krste. Je to úžasné svedectvo o Božej milosti; ak mu veríme, môžeme byť zachránení.PRI KRSTE VYKÚPENIA NEEXISTUJE ŽIADNE „MOŽNO“


Komu sa dostane neobmedzenej
Božej lásky?
Tomu, kto verí v Ježišov krst
a Jeho krv.

Máme sklony veriť tomu, že budeme zachránení len preto, že veríme v Ježiša. Všetky náboženské vyznania sú vo svojej viere presvedčené o spáse a mnohí si myslia, že Ježišov krst je len jednou z nich. Ale to nie je pravda. Medzi tisíckami kníh, ktoré som prečítal, som nenašiel ani jednu, ktorá by podrobne hovorila o vzťahu medzi vykúpením Ježišovým krstom a krvou a spásou.

V Nóachových časoch sa zachránili len ôsmi. Neviem, koľkí by sa zachránili dnes, ale pravdepodobne by ich nebolo veľa. Tí, čo by sa zachránili, sú tí, ktorí veria v krst a krv Ježiša. Navštíviac mnoho kostolov som si zas a znova uvedomoval, že je tak málo tých, čo kážu evanjelium o Ježišovom krste, ktoré jediné je pravdivé.

Ak neveríme vo vykúpenie Ježišovým krstom a krvou, sme hriešni. (Nezáleží na tom, ako verne chodíme do kostola.) Môžeme chodiť do kostola po celý život. Ale ak máme v srdci hriech, ešte stále sme hriešni.

Ak chodíme do kostola už 50 rokov, ale ešte stále máme v srdci hriech, viera 50-tich rokov nie je ničím iným ako klamstvom. Ďaleko lepší je jeden deň pravdivej viery. Spomedzi tých, čo veria v Ježiša, len tí, ktorí správne veria vo význam Ježišovho krstu a Jeho krvi, budú prijatí do kráľovstva nebeského.

Skutočná viera je tá, ktorá verí, že Syn Boží zostúpil na tento svet a bol pokrstený, aby sňal všetky hriechy sveta. Táto viera nás vedie do kráľovstva nebeského. Mali by sme tiež veriť, že Ježiš krvácal na Kríži pre mňa i pre teba. Mali by sme to vedieť a ďakovať Mu.

Čím sme? Sme synovia človeka, ktorého On Svojím krstom a krvou zachránil. Ako mu môžeme neďakovať? Ježiš bol pokrstený na Jordáne, aby nás zachránil, keď mal 30 rokov. Tak nás zbavil hriechov a za nás prijal rozsudok na Kríži.

Ak o tom premýšľame, nemôžeme robiť nič iné, len Mu pokorne ďakovať. Mali by sme vedieť, že všetko, čo Ježiš na tomto svete urobil, bolo pre našu spásu. Najprv zostúpil na tento svet. Bol pokrstený, ukrižovaný na Kríži a o tri dni vstal z mŕtvych a teraz sedí po Božej pravici.

Božie vykúpenie je pre každého bez výnimky. Ježišova spása je pre teba i pre mňa. Chválime Boha pre Jeho lásku a požehnanie.

V jednej piesni sa spieva: „ ♪ Je to nádherný príbeh. Spomedzi toľkých na svete sa mne dostalo Jeho lásky a spásy. Ó, aká úžasná je Jeho láska! Jeho lásku ku mne. Je to nádherný príbeh. Spomedzi toľkých na svete my sme tí, čo sú vykúpení, čo sú Jeho dietky. My máme Jeho lásku. Ó, Božia láska, Božia milosť! Ó, aká úžasná je Jeho láska! Jeho láska ku mne. ♪ “

Ježiš zostúpil na zem, aby zachránil teba i mňa, a vykúpenie Jeho krstom je aj tvoje aj moje. Evanjelium nie je len rozprávkou; je to pravda, ktorá nás dvíha zo života v otroctve do nádherného kráľovstva Božieho. Viera je vzťah medzi tebou a Bohom.

On zostúpil na tento svet, aby nás zachránil. Bol pokrstený a prijal rozsudok na Kríži, aby zmyl naše hriechy.

Aké je to požehnanie, ak veriaci môže nazvať Boha svojím Otcom! Ako môžeme veriť v Ježiša ako nášho Spasiteľa a touto vierou byť zachránení? To všetko je možné vďaka Jeho nekonečnej láske k nám. Sme zachránení, lebo On nás vrúcne miluje.JEŽIŠ RAZ A NAVŽDY ZMYL NAŠE HRIECHY


„Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu“, (Prvý list apoštola Petra 3:18). Ježiš Kristus bol pokrstený pre naše vykúpenie a zomrel na Kríži, aby mňa i teba, nás nespravodlivých, zachránil.


Sme zachránení raz a navždy,
alebo sme zachraňovaní neustále?
Raz a navždy.

On umrel na tejto zemi raz, aby sme my nemuseli stáť pred Bohom a prijať rozsudok. Zostúpil na tento svet ako človek a Svojím krstom, smrťou na Kríži a zmŕtvychvstaním úplne zmyl všetky naše hriechy, aby sme my mohli žiť s Bohom v kráľovstve nebeskom.

Veríte tomu, že Ježiš Kristus nás Svojím krstom a krvou úplne zachránil? Ak neveríte v evanjelium Jeho krstu o krvi, nemôžete byť zachránení. Sme takí slabí, preto nemôžeme byť znovuzrodení, ak neveríme, že Ježiš Svojím krstom a krvou raz a navždy zmyl všetky naše hriechy.

Bol pokrstený, aby nás navždy zbavil hriechov, a odsúdený na ukrižovanie. Ježiš Svojím krstom a krvou raz navždy zmyl všetky hriechy hriešnikov.

My, ľudské bytosti, by sme nemohli byť vykúpení, keby sme sa mali kajať vždy, keď zhrešíme; keby sme boli stále dobrí a láskaví a cirkvi prinášali mnoho obetí.

Viera v Ježišov krst a krv na Kríži je podmienkou našej spásy. Musíme veriť vo vodu a krv. Nemôžeme jednoducho len konať dobro, aby sme boli znovuzrodení.

Nebolo by to na nič dobré, keby sme chudákovi kúpili drahý oblek alebo farárovi servírovali lahôdky. Ježiš zachráni len tých, ktorí veria v Jeho krst a krv. Ak veríme, že nás Boh zachránil raz a navždy Ježišovým krstom a krvou, budeme zachránení.

Niektorí si možno myslia, že aj keď tak Boh povedal v Biblii, oni o tom musia ešte porozmýšľať. Záleží to od nich. Mali by sme veriť v Jeho slovo tak, ako je napísané.

V Liste Židom 10:1-10 sa píše, že nás všetkých navždy zachránil. Je pravda, že Boh raz a navždy zachránil tých, ktorí verili v Ježišov krst a Jeho krv. Aj my by sme v to mali veriť. Spieva sa: „♪ On zomrel a raz navždy nás zachránil. Ó, bratia, uverte a budete vykúpení. Zložte svoje bremeno pod Ježišov    krst.♪“ Ježiš nás naveky zachránil pred nespravodlivosťou a hriechom tým, že raz bol pokrstený a raz krvácal.

„Spravodlivý za nespravodlivých“, (Prvý list apoštola Petra 3:18). Ježiš je Boh bez hriechu, ktorý nikdy nezhrešil. Zostúpil k nám ako človek, aby zachránil ľudí z hriechov. Bol pokrstený a všetkých nespravodlivých zbavil hriechov. Zachránil nás z hriechu a nespravodlivosti.

Všetky hriechy ľudí od narodenia až po smrť prešli pri krste na Ježiša; my všetci sme boli uchránení rozsudku, keď On krvácal a zomrel namiesto hriešnikov.

Toto je vykúpenie Jeho krstom. Ježiš nás všetkých, ktorí sme boli hriešni, raz a navždy zachránil. Akí sme len slabí! Ježiš vykúpil všetky naše hriechy od narodenia až po smrť a prijal rozsudok ukrižovania. My, ktorí veríme v Ježiša, by sme mali veriť v to, že nás raz a navždy zachránil Svojím krstom a krvou.

My sme slabí, nie Ježiš. Nie sme verní, ale Ježiš je. Boh nás zachránil raz a navždy. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“, (Evanjelium podľa Jána 3:16). Boh nám dal Svojho jednorodeného Syna. Nechal Svojho Syna pokrstiť, aby tak na Neho prešli všetky hriechy sveta a mohol prijať rozsudok za všetky ľudské bytosti.

Aká je to úžasná spása! Aká úžasná láska! Ďakujeme Bohu za Jeho lásku a spásu. Boh zachráni tých, ktorí veria vo vodu a krv Ježiša; veria v Ježišov krst i to, že On je Syn Boží.

A tak tí, čo veria v Ježiša, môžu byť zachránení vierou v pravdu o Ježišovom krste a krvi a ako spravodlivým sa im dostane večného života. My všetci tomu musíme veriť.

Kto nás zachránil? Bol to Boh, kto nás zachránil, alebo to bola nejaká bytosť, ktorú On stvoril? Bol to Ježiš, ktorý je Boh, ten nás zachránil. Boli sme zachránení, lebo veríme v Božie vykúpenie; to je spása vykúpenia.JEŽIŠ JE PÁN SPÁSY


Aký význam má "Kristus?"
Kňaz, Kráľ a Prorok.

Ježiš Kristus je Boh. Ježiš znamená Spasiteľ a Kristus znamená „ten, kto je pomazaný.“ Odkedy Samuel v Starej zmluve pomazal Saula, boli králi a kňazi pomazaní a aj prorokovia, aby konali svoje dielo, museli byť pomazaní.

Ježiš prišiel na tento svet a bol trikrát pomazaný pre tri úlohy: úlohu Kňaza, Kráľa a Proroka. Ako nebeský Kňaz bol pokrstený, aby na Seba sňal hriechy ľudí.

Poslúchajúc vôľu Svojho Otca Mu sám Seba ponúkol ako obeť. „Ja som cesta, ja som pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ Ježiš zachránil tých, čo v neho veria tak, že Svojím krstom sňal všetky ich hriechy a bol ukrižovaný.

„Keďže život tela je v krvi“, (Leviticus 17:11). Po Svojom pokrstení krvácal Ježiš na Kríži; takto ponúkol Otcovi Svoj život, aby zaplatil za naše hriechy a my - veriaci - sme mohli byť zachránení.

Tri dni po smrti na Kríži vstal z mŕtvych a hlásal evanjelium dušiam zavretým v žalári. Tí, ktorí ešte nie sú vykúpení, majú svoju dušu uväznenú v žalári hriechu; im Ježiš kázal evanjelium o vode a krvi. Boh nám dal toto evanjelium, aby nás zachránil. Každý, kto verí, sa opäť narodí.JEŽIŠOV KRST A KRV ZACHRAŇUJÚ HRIEŠNYCH


Ježiš Kristus je náš Spasiteľ. V Prvom liste apoštola Petra 3:21 sa píše: „Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom.“ Voda Ježišovho krstu je nevyhnutná pre spásu hriešnikov.


Ako môžeme mať pred Bohom
dobré svedomie?
Keď veríme v Ježišov krst
a Jeho krv.

Ježiš Svojím krstom sňal na Seba hriechy všetkých hriešnikov. Veríte v Ježišov krst? Veríte, že naše srdcia sú Jeho krstom zbavené hriechov? Naše srdcia sú dočista umyté od hriechov, ale naše telo sa stále dopúšťa hriechu.

,Niekto je vykúpený‘ neznamená, že už viac nezhrešíme. Práve naopak. Ale naše srdcia sú očistené od hriechu, lebo veríme v Jeho krst. Ten „nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom“, (Prvý list apoštola Petra 3:21).

Ako môžem neveriť v Ježiša, keď zmyl všetky moje hriechy a za mňa prijal Boží trest! Poznajúc, že Ježiš, ktorý je Boh, ma zachránil Svojím krstom a krvou, ako v Neho môžem neveriť! Pred Bohom sme zachránení a naše svedomie je teraz čisté. Pred Bohom nemôžeme viac povedať, že Ježiš úplne nezmyl naše hriechy a Boh nás nemiluje.

Naše svedomie je veľmi citlivé a ozve sa vždy, keď činíme zlo. Ak nás čo len trošku trápi, bez viery v Ježišov krst nemôžeme byť úplne bez hriechu. Len tak môžeme mať čisté svedomie.

Keď nás trápi svedomie, znamená to, že niečo nie je v poriadku. Voda Ježišovho krstu zmyje všetku špinu hriechu. Ježiš Svojím krstom sňal všetky naše hriechy a dočista nás umyl. Ak tomu naozaj veríme, aj naše svedomie je čisté. Ako môžeme mať čisté svedomie? Keď veríme v krst a krv Ježiša. Od narodenia má každý človek v sebe zlo a zlé svedomie. Ale ak veríme, že Ježiš sňal všetky naše hriechy, môžeme tú škvrnu odstrániť.

To je viera znovuzrodenia. Nie je to niečo, čo zámerne prijmete. Máte čisté svedomie? Máte ho čisté, lebo ste žili statočne, alebo preto, že veríte v Ježiša i to, že na Seba sňal všetky vaše hriechy? Len touto vierou môžete mať čisté svedomie.

Existujú slová života i slová bez života. Ako môže byť svedomie všetkých ľudí čisté? Len tak môžeme mať čisté svedomie a byť spravodliví, ak veríme v úplné vykúpenie Ježišovým prostredníctvom.

Ak sme posvätení vierou v Jeho krst, neznamená to odstránenie telesnej nečistoty, ale dobré svedomie pred Bohom. Preto prišiel On, bol pokrstený a zomrel na Kríži; potom vstal z mŕtvych a teraz sedí po Božej pravici.

Keď príde čas, opäť príde na tento svet. „Druhý raz zjaví sa bez hriechu tým, čo ho očakávajú, na spasenie“, (List Židom 9:28). Veríme, že sa zjaví tým, ktorí Ho očakávajú, a spasí nás, ktorí veríme v Jeho krst a krv.KLINICKÝ EXPERIMENT VIERY


Môžeme byť zachránení
bez Ježišovho krstu?
Nie, nikdy.

Náhodne sme v našom kostole v Taejone previedli malý experiment.

Reverend Park z tohto kostola povedal mladému páru, že na svete nie je hriech, ale nevysvetlil im význam Ježišovho krstu. Manžel zvykol počas kázní spať, keď už predtým navštívil iné kostoly a všetci kazatelia kázali evanjelium bez toho, aby spomenuli vykúpenie Ježišovým krstom, a takto ho nútili každý deň sa kajať.

Ale v tomto kostole počúval kázeň s otvorenými očami, lebo mu vraveli, že všetky jeho hriechy prešli na Ježiša. Pre jeho manželku bolo ľahké presvedčiť ho, aby s ňou išiel do kostola.

Jedného dňa sedel v kostole a načúval Listu Rímskym 8:1: „Nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši.“ A pomyslel si: ,Á, ak človek verí v Ježiša, je bez hriechu. A keďže ja verím v Ježiša, som tiež bez hriechu.‘

A tak zavolal svojmu švagrovi a mnohým priateľom, jednému po druhom a povedal im: „Máte v srdci hriech? Potom vaša viera nie je správna.“ Tu reverend Park nevedel, čo robiť. Manžel nevedel o Ježišovom krste, ale každému hovoril, že je bez hriechu.

Potom začal mať pár problémy. Manželka bola viac veriaca, ale aj tak ešte mala v srdci hriech; manžel vravel, že je bez hriechu. Do kostola išiel už len zopárkrát, lebo už nemal hriech.

Manželka si bola istá, že obaja majú v srdci hriech. Začali sa o tom hádať. Manžel tvrdil, že je bez hriechu, lebo „nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši.“ Manželka oponovala, že má v srdci hriech.

Jedného dňa už mala toho dosť a rozhodla sa spýtať pastora, čo tým myslel, keď povedal že všetky hriechy prešli na Ježiša.

Po jednej večernej omši poslala manžela domov a opýtala sa na to reverenda Parka. Povedala mu: „Viem, že sa nám pokúšate niečo ozrejmiť, no som si istá, že jedna dôležitá časť je skrytá. Povedzte mi ktorá.“ A reverend jej porozprával o znovuzrodení skrze vodu a Ducha.

Zaraz pochopila, prečo sa v Listoch Rímskym 8:1 píše: „Nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši.“

V tom momente uverila a bola zachránená. Uvedomila si, že všetky jej hriechy sňal Ježiš pri Svojom krste a tí, čo sú v Kristu, nebudú odsúdení.

Začala chápať písané slovo. Napokon zistila, že kľúčom k vykúpeniu je Ježišov krst i to, že skrze spásu krstu sa môžeme stať spravodlivými.

Manžel nešiel domov, ale čakal na ňu vonku. Spýtal sa: „Si teraz vykúpená?“

A teraz on počúval, čo pastor povedal jeho žene, a bol zmätený. Nikdy predtým nepočul o evanjeliu Ježišovho krstu. Bol si istý, že aj bez Ježišovho krstu nemá v srdci hriech. A tak sa doma zase hádali.

Tentokrát sa úlohy obrátili. Žena sa pýtala muža, či má v srdci hriech alebo nie. Pýtala sa ho, ako môže byť bez hriechu, keď neverí v Ježišov krst. A prinútila ho nazrieť si hlboko do svedomia. Muž si uvedomil, že ešte stále má v srdci hriech.

A tak teraz on prišiel k reverendovi Parkovi a vyznal sa z hriechu vo svojom srdci. Spýtal sa: „Keď položili ruky na hlavu obetného baránka, bolo to predtým, ako ho zabili, alebo potom?“ Nikdy nepočul o evanjeliu o vode a Duchu. Preto bol veľmi zmätený.

To bol bod duchovného experimentu. Ježiš musel byť pokrstený, aby na Neho prešli všetky hriechy sveta. Len potom mohol zomrieť na Kríži, lebo za hriechy sa platí smrťou.

„Položili na hlavu obetného baránka ruky predtým, ako ho zabili, a či potom?“ Spýtal sa tak, lebo mal zmätok o položení rúk a Ježišovom krste. A tak mu reverend Park vysvetlil vykúpenie Ježišovým krstom.

Toto dňa muž prvýkrát počul o evanjeliu vody a Ducha a bol vykúpený. Počul evanjelium len raz a bol zachránený.

To bol experiment o vynechaní Ježišovho krstu. Možno tvrdíme, že sme bez hriechu, no bez Ježišovho krstu máme ešte stále v srdci hriech. Ľudia zvyčajne vravia, že Ježiš Svojím ukrižovaním zmyl všetky hriechy, no len tí, ktorí veria v krst a krv Ježišovu, môžu povedať, že sú pred Bohom bez hriechu.

Reverend Park týmto párom dokázal, že bez spasenia skrze vieru v Ježišov krst, nemôžeme byť úplne vykúpení z hriechov.PODOBA SPÁSY: JEŽIŠOV KRST


Čo je podobou spásy?
Ježišov krst.

Chcete vedieť viac o znovuzrodení z vody a Ducha? Kliknite, prosím, na upútavku dole, aby ste zadarmo dostali knihu o znovuzrodení z vody a Ducha.
To be born again

„Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu.“ Ježiš zostúpil na tento svet, aby zmyl všetky hriechy sveta a očistil naše svedomie. Sme očistení od hriechov, lebo Ježiš ich všetky sňal na Seba Svojím krstom. Svojím krstom a krvou nás zachránil. Preto by všetky ľudské bytosti mali pred Ním pokľaknúť.

Vierou v Ježiša sme zachránení. Staneme sa dietkami Božími a pôjdeme do neba, ak veríme v Ježiša. Staneme sa spravodlivými, ak v Neho veríme. Sme kráľovskí kňazi. Môžeme Boha nazývať svojím Otcom. Žijeme na tomto svete, no sme králi.

Naozaj veríte, že Boh zachránil tých z nás, ktorí veria vo vykúpenie skrze vodu a Ducha?

Naše vykúpenie nemôže byť nikdy úplné bez Ježišovho krstu. Pravá viera v Boha a Ježiša znamená veriť v evanjelium našej spásy prostredníctvom Ježiša, a to Jeho krstom, Jeho Krížom a Duchom. Len to je pravá viera.

Všetky naše hriechy boli zmyté, keď ich Ježiš sňal Svojím krstom a za všetky zaplatil, keď krvácal na Kríži. Ježiš Kristus nás zachránil vodou a Duchom. Áno! Veríme!

Späť na zoznam

 


Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Bible studies
    Kázne
    Vyjadrenie viery
    Čo je evanjelium
    Biblické termíny
    FAQ o kresťanskej viere

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.