Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Kázne o dôležitých pojmoch Reverenda Paula C. Jonga

 

Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v evanjeliu


< List apoštola Pavla Rímskym 1:16-17 >

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, potom aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery.“Musíme dostať Božiu spravodlivosť


Apoštol Pavol sa nehanbil za Kristovo evanjelium. Majestátne o ňom vypovedal. Avšak jeden z dôvodov, prečo veľa ľudí plače, i keď verí v Ježiša, sú ich hriechy. A tiež to, že si nechcú pripustiť Božiu spravodlivosť. Môže nás zachrániť viera v Božiu spravodlivosť a to, že sa vzdáme vlastnej spravodlivosti.

Prečo sa apoštol Pavol nehanbil za evanjelium? Predovšetkým preto, že je v ňom zjavená Božia spravodlivosť.

Evanjelium, v gréčtine , euaggelion ‘ , znamená ,dobrá správa‘. Keď sa Ježiš Kristus narodil v Betleheme, zjavil sa Boží anjel a pastierom, ktorí v noci strážili svoje stádo, povedal: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Evanjelium podľa Lukáša 2:14). To bola dobrá správa - ,pokoj ľuďom dobrej vôle‘. Pánovo evanjelium nás vykúpilo zo všetkých hriechov a zmylo všetky hriechy sveta. Ježiš zmyl všetky naše hriechy. On sám zmyl všetky hriechy tých, ktorí sa zvíjali ako červy v kope hnoja a ktorí zhrešili v bahne.

Po prvé, apoštol Pavol povedal, že Božia spravodlivosť je zjavená v evanjeliu. Božia spravodlivosť je zjavená v evanjeliu, ktoré zmazalo všetky naše hriechy. Božia spravodlivosť nám umožnila stať sa svätými a spravodlivými. A dovolila nám tiež získať večný život a byť bez hriechu.

Aká je spravodlivosť ľudských bytostí? My, ľudia, sa pred Bohom radi predvádzame, ak sa máme čím pochváliť. Hromadiť vlastnú pýchu robením dobrých skutkov predstavuje ľudskú spravodlivosť. Ale Ježišov spravodlivý skutok, ktorý nás vykúpil zo všetkých hriechov, umožnil, aby bola v evanjeliu zjavená Božia spravodlivosť. To je Božia spravodlivosť.

Po tieto dni väčšina kresťanov káže evanjelium bez poznania evanjelia o Božej spravodlivosti. Vravia: „Verte v Ježiša a budete spasení a bohatí.“ To však nie je učenie evanjelia o Božej spravodlivosti. Zdá sa, že evanjelium je populárnejšie ako čokoľvek iné, ale väčšina ľudí ho ignoruje a nerozumie mu. Je to ako s Bibliou, aj tá je bestseller, no ľudia v skutočnosti aj tak nepoznajú jej obsah. Najcennejšou a najužitočnejšou vecou na svete je evanjelium, ktoré nám dal Boh.

„Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru.“ Božie evanjelium je ako oáza v púšti. Ježiš prišiel k tým hriešnikom, ktorí sa dopustili mnohých hriechov, a zmyl všetky ich hriechy. Ľudia však odmietajú dar spravodlivosti, ktorá zmyla všetky hriechy sveta, a pokúšajú sa nastoliť vlastnú spravodlivosť. Ľudia, ktorí vyzdvihujú vlastné úsilie (službu, oddanosť, zanietenosť, obetu, kajúcnu modlitbu, pôstnu modlitbu, dodržiavanie dňa Pána, uplatňovanie Božích slov v praxi, a tak ďalej), a odmietajú Boží dar, sú tí, ktorí odmietajú Jeho spravodlivosť. Človek môže dostať Božiu spravodlivosť, len ak sa vzdá vlastnej spravodlivosti.Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery


V Genesis 3:21 sa píše: „A Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene obleky z kože a zaodel ich.“

Prvý človek, Adam, pred Bohom zhrešil, keď ho Satan oklamal. Čo Adam a Eva urobili správne, keď zhrešili, bolo to, že pospínali figové lístie a urobili si zástery. Odev urobený z pospájaných figových listov kontrastuje s oblekom z kože. To bol rozdiel medzi ,spravodlivosťou človeka‘ a ,Božou spravodlivosťou‘. V Genesis 3:7 sa hovorí: „Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery.“ Už ste niekedy splietali listy reďkovky? My, Kórejci, odrežeme listy reďkovky a splietame ich spolu s ryžovou slamkou, aby sme ich vysušili. V zime to dusíme s fazuľovým pretlakom. Je to veľmi chutné!

Keď Adam a Eva zhrešili, pospínali figové listy a urobili si odev. Takýto čin - dobrý skutok, vlastné utrpenie a sebaobetovanie - predstavujú ľudskú spravodlivosť. Je to vlastná spravodlivosť, nie spravodlivosť Božia. Skutočnosť, že si z figových listov urobili odev, poukazuje na hriech pýchy, že sa pokúsili svoje hriechy zakryť pred Bohom dobrými činmi. Pospínať vlastnú spravodlivosť - vlastnú oddanosť, sebaobetovanie, utrpenie, službu a modlitbu pokánia do odevu a zakryť tým hriechy vo vlastnej mysli je ´modlárstvo´, ktoré pred Bohom hromadí ľudskú pýchu.

Môžeme pred Bohom ukryť svoje hriechy v srdci tak, že zošijeme figové listy, aby sme z nich urobili odev? Môžeme svoje hriechy zakryť dobrými skutkami? Nie. Listy by za deň začali opadávať a po troch dňoch by napokon opadali všetky. Odev zo zeleniny nemá dlhú trvácnosť. Ľudia, ktorí zošívajú figové listy a robia si z nich odev, menovite tí, ktorí skúšajú byť spravodliví tým, že Bohu dobre slúžia vlastnými činmi, nemôžu vstúpiť do kráľovstva nebeského. Spravodlivosťou vlastných skutkov nemôžeme dosiahnuť odpustenie hriechov.

Keď sa Adam a Eva pokúsili zakryť svoj hriech urobením si odevu z figových listov, Boh volal Adama: „Kde si, Adam?“ Skrývajúc sa za stromy v záhrade povedal: „Bál som sa, lebo som bol nahý, a tak som sa skryl.“ Človek, ktorý má hriech, sa skúša ukryť medzi stromy. Stromy v Biblii často predstavujú ľudí. Ten, kto je hriešny, sa skúša medzi ľuďmi skryť. Rád si v kostole, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, sadá doprostred, nie príliš dozadu, alebo príliš dopredu. Prečo? Lebo sa chce medzi ľuďmi skryť.

Ale pred Bohom nemôže skryť svoje hriechy. Musí dosiahnuť odpustenie hriechov tým, že sa vzdá vlastnej spravodlivosti a uverí v spravodlivosť Pána. Tí, ktorých viera je nepresná a neveria v pravdu, chcú tiež vstúpiť do kráľovstva nebeského skrývajúc sa medzi rovnakými ľuďmi ako oni, ale skončia v pekle s tými, ktorí sa pokúšajú zakryť svoje hriechy dobrými skutkami. Hriešnici pred Bohom musia byť zjavení ako hriešnici a musia sa vydať Bohu.

Boh povedal Adamovi, ktorý si urobil odev z figových listov: „Prečo si si zobral to ovocie? Kto ťa ho prinútil jesť?“ „Ó, Bože, žena, ktorú si stvoril, aby bola so mnou, ona mi ho odtrhla a ja som jedol.“ „Eva, prečo si to urobila?“ „Had ma na to nalákal a ja som jedla.“ A tak Boh povedal hadovi: „Lebo si to urobil, si prekliaty najviac zo všetkého dobytka a zo všetkých zvierat na poli: pôjdeš po bruchu a budeš jesť prach po všetky dni svojho života.“ Preto sa hady plazia na bruchu. Potom Boh povedal Adamovi a Eve: „Aj vy ste zhrešili. Vy, ktorí ste boli zvedení k hriechu a vodcovia, ktorí vás primäli zhrešiť, ste rovnakí hriešnici.“ Aj dnes falošní proroci hlásajú svoje pseudoevanjeliá hovoriac: „Prijmite oheň!“ S ľuďmi, ktorých oklamú, sa bude zaobchádzať rovnako ako s falošnými prorokmi a pôjdu do pekla.Pán urobil Adamovi a jeho žene obleky z kože


Pán si myslel: „Nenechám Adama a Evu, ktorí zhrešili, keď ich Satan zviedol, ako sú. Pôvodne som vymyslel, že stvorím ľudí podľa svojho obrazu a urobím z nich svojich synov, a tak ich zachránim, aby som uskutočnil svoj plán.“ To bol Boží plán. Preto Boh preložil ich hriechy na zviera, zviera zabil, stiahol z kože a z nej vyrobil oblek, do ktorého odel Adama a Evu. Urobil to symbolom našej spásy. V skutočnosti odevy z rastlín, urobené z listov figovníka, nemohli vydržať ani jeden deň a vždy ich museli zas a znova opravovať. Boh odel Adama a Evu do večného života hovoriac: „Vy, Adam a Eva, poďte, urobil som oblek zo zvieracej kože, oblečte sa doň. Je to koža zvieraťa, ktoré pre vás zomrelo.“ Boh obliekol Adama a Evu do obleku z kože, požehnaného Božou spravodlivosťou, aby im dal nový život. Pán Boh urobil tuniku z kože pre Adama a jeho ženu a obliekol ich tak, ako Boh zaodel veriacich spásou Jeho spravodlivosti.

Ale spása ľudstva, ktorá nebola Božou spásou, bola odevom z rastlín vyrobeným z figových listov. Boh nás zaodel do odevu z kože, ktorý je Božou spravodlivosťou. Boh odel odpustenie hriechov do Božej spravodlivosti tým, že nám dal Jeho telo a krv. Svojím krstom a ukrižovaním nás zbavil všetkých hriechov, aby namiesto nás prijal rozsudok. Boh nám dovolí dosiahnuť odpustenie hriechov, ak veríme v Božiu spravodlivosť prostredníctvom evanjelia o Ježišovom krste a krvi. To je evanjelium, ktoré hriešnikov vykúpi z hriechu.

Je veľa ľudí, ktorí skúšajú na svete ustanoviť vlastnú spravodlivosť odmietajúc Božiu spravodlivosť. Musia odhodiť vlastnú spravodlivosť. V Liste apoštola Pavla Rímskym 10:1-4 sa píše: „Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania; keďže neznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.“

Izraeliti trvajú na svojom legalizme, aby ustanovili vlastnú spravodlivosť, a ignorujú spravodlivosť Božiu. Boh im dal zákon, aby si boli vedomí hriechu. Ľudia poznajú hriech prostredníctvom Desatora a z viery v spravodlivosť Jeho spásy, ktorá ich zachráni z hriechov prostredníctvom obetného systému vo Svätostánku, dosiahnu odpustenie hriechov. Preto ponúkanie obete vo svätostánku poukazuje na to, že Ježiš je pravým Božím stelesním Novej zmluvy. Izraeliti však nepoznali Božiu spravodlivosť.Prečo bol Ježiš pokrstený?


Prečo bol Ježiš pokrstený? Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša, aby zmyl všetky hriechy sveta. Predtým, ako bol pokrstený, Ježiš Jánovi Krstiteľovi povedal: „Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť“ (Evanjelium podľa Matúša 3:15). To je dôvod, prečo bol Ježiš pokrstený. Bol pokrstený, aby mohol zmyť všetky hriechy ľudstva. Svojím krstom sňal hriechy sveta. „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Evanjelium podľa Jána 1:29). Sňal všetky hriechy a bol ukrižovaný, aby ich vykúpil. Ale Izraeliti neverili, že Ježiš je úplný Spasiteľ hriešnych.

Izraeliti sa nepodrobili Božej spravodlivosti, ale Ježiš je koniec zákona pre spravodlivosť všetkých , ktorí veria. Koniec zákona znamená, že Ježiš zmyl všetky hriechy sveta. Kristus bol súdený kliatbou zákona, aby všetci veriaci boli posvätení. Ukončil kliatbu zákona. Ježiš vykúpil všetkých ľudí z hriechov. Ježiš bol pokrstený, aby zmyl hriechy ľudstva. Sňal všetky hriechy sveta tým, že svoje telo dal Jánovi pokrstiť, a tým, že všetky hriechy sveta preniesol na svoje telo. Tak všetkých ľudí vykúpil z hriechu. Ukončil rozsudok kliatby zákona tým, že svojím krstom a ukrižovaním sňal hriechy sveta. Úplne nás zachránil od rozsudku a kliatby zákona.

To bol koniec zákona a začiatok spravodlivosti Božej spásy. Ježiš dostatočne sňal hriechy sveta, keď bol pokrstený Jánom Krstiteľom a išiel ku krížu. Ako je možné, že človek má v srdci hriech, aj keď skutočne verí v spravodlivosť Ježišovej spásy? „Zjavuje sa v ňom spravodlivosť Božia, z viery pre vieru.“ Ježišov krst a krv sú Jeho spravodlivosťou. Veriť v Božiu spravodlivosť znamená veriť v Ježišov krst a krv.

Božia spravodlivosť sa zákonne naplnila Ježišovým krstom. Chcem, aby ste v to verili. Potom budete vykúpení zo všetkých hriechov. Spravodlivosť bola daná hriešnikom preto, aby Ježišovým krstom boli bez hriechu. Ba čo viac, spravodlivosťou Božieho rozsudku bolo Ježišovo ukrižovanie. „Kristus je koniec zákona.“ Boží rozsudok príde na tých, ktorí ešte od čias trvania zákona neboli súdení. Boží zákon zjavuje hriech a dokazuje, že odmenou za hriech je smrť, kliatba a samotné peklo. Preto Ježišov krst a krv na kríži ukončili kliatbu zákona. Ježiš sňal všetky naše hriechy a ukončil zákon, aby sa naplnila všetka spravodlivosť.Tie pochabé vzali si lampy, ale nevzali si oleja


Pozrime sa na Evanjelium podľa Matúša 25:1-13. Tu je podobenstvo o desiatich pannách, ktoré čakali na svojho ženícha, príchod nášho Pána. Pozrime sa, aká Božia spravodlivosť je v Písme.

„Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja; tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik: Ajhľa ženích, vyjdite mu naproti! Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu, a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! Ale on odvetil: Veru, vám hovorím, neznám vás! Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka“ (Evanjelium podľa Matúša 25:1-13).

Píše sa, že kráľovstvo nebeské je podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli čakať ženícha. Kto vstúpi do kráľovstva nebeského? Kto spomedzi desiatich panien doň vstúpil? Prečo niektoré panny nemohli vstúpiť do kráľovstva nebeského, aj keď verili v Ježiša? Pán o tom hovorí v predchádzajúcej časti. Päť z desiatich panien bolo pochabých, druhých päť bolo rozumných. Pochabé si zobrali lampy, no nevzali si oleja. Lampy predstavujú ´kostoly´. Skutočnosť, že si vzali lampy, ale nie oleja, predstavuje tých, ktorí chodia do kostola bez Ducha Svätého (olej v Biblii predstavuje Ducha Svätého).

Čo urobili pochabé? Vzali si svoje lampy, ale nie olej. Človek, ktorý nebol znovuzrodený, aj keď verí v Ježiša, môže oddane chodiť do kostola. Každý vraví: „Moja cirkev je naozaj ortodoxná.“ Každý kresťan na svete to vraví. Sú veľmi pyšní na zakladajúcich otcov a niektorých vo svojej cirkvi. Tí, ktorí boli pochabí, si vzali lampy, ale nevzali si olej, ale rozumní si vzali aj olej.

Čo je ľudská bytosť? Ľudská bytosť je pred Bohom nádobou. Je prach. Človek je z prachu. Ľudstvo je nádoba, ktorá môže obsahovať Boha. Rozumní si zoberú svoje lampy i s olejom v nádobách.Pochabé panny, ktoré majú len lampy bez oleja, spália svoje emócie


Biblia nám hovorí, že medzi ľuďmi, ktorí veria v Ježiša, sú pochabé panny. Zoberú si lampy, ale nie olej. To znamená, že nie sú znovuzrodené. Dlho horí knôt bez ohňa? Musíme vedieť, že lampa bez ohňa rýchlo zhasne; nezáleží na tom, aký dobrý je knôt. Veriaci, ktorí ešte neboli znovuzrodení, prechovávajú najprv voči Bohu vášnivú lásku. To ale trvá len 4 - 5 rokov. Neskôr vášnivá láska k Bohu zhasne. Musia si uvedomiť, že ich hriechy neboli odpustené.

Tí, ktorí nie sú znovuzrodení, alebo sú bez oleja (Ducha Svätého), vravia čosi takéto: „Dakedy dávno som veril. Najprv som bol dobrý, ale teraz už nie. Aj vy budete čoskoro ako ja.“ Sú to falošní proroci a falošní svätí, ktorí žijú svoj náboženský život bez toho, aby boli znovuzrodení. Musia mať vieru spásy, lebo ich viera nie je založená na oleji (Duchu Svätom). Ich viera je založená len na citoch. Musia dosiahnuť spásu vierou vo vodu a krv Ježiša Krista a dostať ako dar Boží olej. Knôt predstavuje ľudské srdce.

V spomínaných pasážach panny očakávajú svojho ženícha. Tu musíme správne chápať kultúrne pozadie Izraelitov. Ich svadobný obrad sa koná v noci a začína sa, keď príde ženích. Nevesta teda musí čakať na svojho ženícha. Takýto bol svadobný obrad Izraelitov.

„Keď ženích meškal, zdriemli si a zaspali.“ Ozval sa krik: „Ajhľa prichádza ženích!“ Vtedy sa nevesty prebudili a narobili veľa zmätku upravujúc svoj výzor. Keď desať panien čakalo na ženícha, prišiel ten s krikom: „Ajhľa, prichádza ženích!“ „ Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!“ Pochabé boli vždy hlúpe. Mali si pripraviť olej, kým prišiel ženích. Nezáleží na tom, aký slabý je knôt, lampa s olejom by nezhasla.

Pochabé panny, ktoré mali lampy bez oleja, spálili len knôt. Znamená to, že sa spálili len ich srdcia. „Musím byť znovuzrodený, žiť životom znovuzrodeného a byť naplnený Duchom Svätým.“ Vážne takto vypália svoje srdce. V časoch nášho detstva sme v noci na osvetlenie izby používali petrolejové lampy. Keby sme nechali spáliť kúsok papiera, v okamihu by zhorel. Plameň by bol vysoký a veľmi jasný, ale hneď by zhasol.

Pochabé panny, ktoré pôjdu do pekla, sú tie, ktoré pália vlastné srdcia (city) bez oleja, a oheň ich viery zhasne, keď sa majú stretnúť s Pánom. Nemajú v sebe Ducha Svätého. Myslia si, že ich viera je správna, aj keď nemajú Ducha Svätého. „♬Príď, ty spaľujúci Duch, príď.♬“ Sú vo veľkom chvate. Potom žena začne tancovať (volajú to tanec Ducha Svätého) a natriasajúc prsami hovorí: „Poď už, prosím, poď.“ Sú hlúpe a bláznivé. Musíme byť hlúpi, ak ešte máme pred Spasiteľom hriech. Boli by sme ako hlúpe panny, keby sme mali v srdci hriech, aj keď veríme v Ježiša. Nikdy nebuďte hlúpou pannou.Ako si môže Pán zobrať nevestu, ktorá má hriech?


Pán je Svätý Boh. Ženích je Boh a Boží Syn, ktorý je bez hriechu. Boh je náš ženích. Ale ako môžete skúšať stretnúť sa s Bohom, ak máte hriech? Chcete sa stretnúť s Bohom s hriechom v srdci? To by bolo veľmi hlúpe a pochabé.

Ježiš, náš ženích, prišiel na svet a posvätil nevesty. Zmenil svoje nevesty na spravodlivých ľudí tým, že svojím krstom zmyl všetky ich hriechy. Vybral si ich ako svoje nevesty v Ňom. Keď sa čas naplnil, päť z nich rieklo: „Prosím, príď.“ Ale päť z nich ešte stálo v tme. Ako sa môžu vydávať, ak tváre majú v tme? Ženích prišiel a riekol: „Aké ste boli?“ Tváre tých druhých piatich neviest stmavli kvôli ich hriechom. Veľmi smútili, lebo ich hriechy sa nachádzali tu i tam v ich srdci.

Ako si Pán môže zobrať nevestu, ktorá narieka pre svoje hriechy? „Ďakujem Ti, Pane, že si ma takto posvätil.“ Takáto osoba by bola šťastná so svojím duchovným ženíchom, aj keď je slabá, lebo ju ženích miluje a zmyl všetky jej slabosti a hriechy. Ženích obyčajne nevestu primäje urobiť si make-up, pošle jej šaty, najlepšie parfémy a kozmetiku. Nevesta sa potom oblečie, použijúc to všetko, a je pripravená stretnúť sa so ženíchom.

Náš Pán bol poslaný na svet ako ženích, aby nás viedol, aby sme sa s Ním mohli stretnúť ako Jeho nevesty. Na rieke Jordán nám dal svoje telo pre odpustenie hriechov. „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy“ (Evanjelium podľa Jána 1:14). Sám Pán sňal všetky naše hriechy, aby sme vierou v Pána dosiahli plnosť milosti, pravdu a odpustenie hriechov. Ženích sňal všetky hriechy svojich neviest na rieke Jordán. Pán svoje nevesty vykúpil z hriechov, keď bol namiesto nich odsúdený na kríži.Môžeme si Ducha Svätého kúpiť za peniaze či utrpením?


Keď sa blížil ženích, pochabé panny požiadali rozumné, aby sa s nimi podelili o olej, lebo ich lampy dohoreli. Môžeme sa deliť o Ducha Svätého? Môžeme si Ducha Svätého kúpiť za peniaze? Môžeme si kúpiť odpustenie hriechu dobrými skutkami, utrpením alebo za peniaze? Múdre im povedali, aby si Ducha Svätého kúpili od obrodených kazateľov vykonávajúcich službu. Hlúpe si mysleli, že si ho už od nich kúpili. Mysleli si, že si môžu olej kúpiť za peniaze. Horlivo žili pobožne a mysleli si, že veľké obete a služby, návšteva ortodoxných kostolov a opakované modlitby im niečo prinesú.

Ale nech robíme, čo chceme, nikto si nemôže kúpiť odpustenie hriechov, ktoré nám Pán dal, za nič na zemi. Hlúpi skúšajú spáliť svoje city, pokým predstúpia pred Pána. Jedna z piatich pochabých panien začala svoj nábožný život hovoriac: „Budem Ťa nasledovať, vyjdem aj na horu, aby som sa kajúcne modlila. Poďme Mu slúžiť, poďme do cudziny hlásať evanjelium.“

Ženích napokon prišiel s fanfárami. Pochabé si išli kúpiť olej, keď prišiel ženích, ale panny, ktorým boli hriechy odpustené a ktoré si pripravili olej (Ducha Svätého), išli na svadobnú hostinu. Keď už všetko prichystal, stretol sa ženích s nevestami. Potom zamkol dvere. Ježiš nevybral päť panien náhodou. Číslo ´päť´ znamená v Biblii ´milosť´. Päť panien predstavuje tých, ktorým boli milosťou odpustené hriechy a ktorí veria v Jeho milosť a spravodlivé skutky. Uvedomujú si činy, ktoré pre nich ženích vykonal, a veria v Pánovu spravodlivosť, ktorá ich robí spravodlivými. Ale ostatné panny nakoniec prišli a povedali: „Pane, pane, otvor nám.“ On však odpovedal: „Veru, vám hovorím, neznám vás!“Dar Ducha Svätého môžeme dostať len vtedy, keď sú naše hriechy zmazané


Tí, ktorí si nepripravia olej, sa nemôžu stretnúť s Pánom. Pán vezme do nebeského kráľovstva len tých, ktorí verili v Božiu spravodlivosť a očakávali kráľovstvo nebeské a ktorí v srdci dosiahli odpustenie hriechov. Pán vyriekol slová sľubu. „Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov.“ Čo sa teda stane, keď sú nám odpustené hriechy? Biblia vraví: „A prijmete dar Ducha Svätého“ (Skutky apoštolov 2:38). Ak dostanete evanjelium o Božej spravodlivosti, hriechy vo vašom srdci sa naozaj zmažú a príde k vám Duch Svätý. Božieho Ducha Svätého nemôžeme cítiť fyzicky. Duch Svätý však napriek tomu existuje. Môžeme povedať, že sme bez hriechu, lebo v srdci máme Ducha Svätého a Božie slovo. Naozaj existuje. Ten, kto dostane Pánovu spravodlivosť, stane sa spravodlivým, aj keď je slabý. Ale ten, kto nemá Pánovu spravodlivosť, zostane hriešnikom.Zjavuje sa v ňom spravodlivosť Božia z viery pre vieru


Pán prišiel skrze vodu a krv. On nás svojím krstom vykúpil z hriechov. Sňal všetky naše hriechy, keď bol pokrstený, a namiesto nás prijal za ne trest preliatím svojej krvi. Čo o tom hovoria apoštoli Ján, Peter a Pavol? Svorne vravia o Ježišovom tele a krvi. Hovoria o Ježišovom krste a krvi na kríži. V Evanjeliu podľa Matúša 3:13-17 je Ježišov krst presne opísaný. Ježiš bol pokrstený, aby z hriešnikov urobil ľudí bez hriechu a zmyl všetky hriechy sveta na rieke Jordán.

Pozrime sa na Prvý list apoštola Petra 3:21. Peter vypovedal, že podobou spásy je Jeho krst. „Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci“ (Prvý list apoštola Petra 3:21-22).

Je napísané: „Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, skrze vzkriesenie Ježiša Krista“. Ježišov krst, keď svojím telom sňal všetky naše hriechy, je dôkazom našej spásy. Skutočnosť, že On krvácal na kríži, potvrdzuje fakt, že sme boli súdení za svoje hriechy. Chápete, čo hovorím? Preto Biblia hovorí, že Ježiš je Ten, ktorý prišiel skrze vodu, krv a Ducha Svätého (Prvý list Jánov 5:6-9). Ježiš bol poslaný na svet v ľudskom tele a sňal všetky naše hriechy tým istým spôsobom, ako keď veľkňaz Áron položil svoje ruky na obeť, aby na ňu preložil hriechy svojho ľudu.

Voda je podobou krstu, ktorý nás zachraňuje. Je napísané, že to nie je obmytie telesnej nečistoty. To neznamená, že už nezhrešíme, keď sú nám odpustené hriechy. Vierou v Ježišov krst dosiahneme odpustenie hriechov. Nezhrešíme potom telom? Áno, zhrešíme. Veľa ľudí mylne chápe odpustenie hriechov a vraví napríklad toto: „Ak v srdci nemáte hriech, už viac nezhrešíte.“ To je však nesprávne chápanie. Biblia hovorí: „Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil“ (Kazateľ 7:20). Telo je ešte slabé. Je slabé, pokým neumrie. Hreší, kým neumrie. „…ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom.“ Naše svedomie sa prostredníctvom viery v Ježišov krst i krv zmení na dobré svedomie pred Bohom. Naše svedomie môže nazývať Boha Pánom a Spasiteľom, keď veríme, že Pán svojím krstom sňal všetky naše hriechy.Duchovným pokrmom pre naše srdcia je krst a krv Ježišova


Pokrmom pre srdce je Ježišov krst a krv. Pokrmom pre srdce a podobou, ktorá zmyla naše hriechy, je Ježišov krst. Preto apoštol Pavol vravel, že krst je podoba, ktorá nás zachraňuje.

Čítajme v Prvom liste apoštola Petra 1:22-23. „Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte, veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale neporušiteľného semena.“ Amen.

Sme znovuzrodení a dosiahli sme odpustenie hriechov vierou v Ježišov krst a Jeho krv. Sme znovuzrodení vierou v písané slovo Pána. Znovu sme sa zrodili „živým a večným slovom Božím.“ Aleluja! Znovuzrodenie sa udeje slovom, ktoré je živé a večné. Božie slovo je zákon, ktorý je merítkom. Je znakom spásy. Merítko pre Božiu spásu sa nikdy nemení.

Chcete vedieť viac o Liste Rímskym? Kliknite, prosím, na upútavku dole, aby ste zadarmo dostali knihu o Liste Rímskym.
Bible study on Romans

Ján Krstiteľ v Evanjeliu podľa Jána 1:29 povedal: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Baránok Boží, ktorý bol pokrstený na rieke Jordán, je ozajstným chlebom života, ktorý nás zachránil svojím telom a krvou.

Vierou v Božie slovo sme posvätení a spasení. Biblia hovorí: „Teda viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo“ a „Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery“ (List Rímskym 10:17, 1:17). Vierou v evanjelium sa môžeme stať spravodlivými.

Boli ste posvätení? - Amen. - Máte nejaký hriech? Je to evanjelium, dobrá správa, v gréčtine , euaggelion ‘ . Čo je Božia spravodlivosť? Je to fakt, že Pán zmazal všetky naše hriechy tým, že nám dal svoje telo a krv. Božia spravodlivosť nám umožnila, aby sme boli posvätení. Božia spravodlivosť je to, že Ježiš, ktorý bol bez hriechu, sňal hriechy sveta a bol ukrižovaný pre hriešnikov. Je to voda, krst Ježiša, ktorý očistil všetky hriechy sveta. Božia spravodlivosť bola daná skrze skutočnosť, že Ježiš sňal hriechy sveta svojím krstom a ukrižovaním. Božia spravodlivosť pozostáva z Jeho krstu a smrti a kríž je podobou nášho rozsudku. To je Božia spravodlivosť, ktorá bola zjavená v evanjeliu.

Späť na zoznam

 


Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Bible studies
    Kázne
    Vyjadrenie viery
    Čo je evanjelium
    Biblické termíny
    FAQ o kresťanskej viere

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.