Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Kázne o dôležitých pojmoch Reverenda Paula C. Jonga

 

Skutočný význam Ježišovho krstu


< List apoštola Pavla Rímskym 6:1-8 >

„Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktoríkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Spolu s Ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti: práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia, vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby zničené bolo hriešne telo, tak aby sme neboli viac otrokmi hriechu. Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.“Čo znamená krst?


Jána, ktorý Ježiša pokrstil, nazývame Jánom Krstiteľom. Čo teda znamená krst? „Krst“ je v gréčtine „βάφτισμα“. To znamená „byť ponorený do vody.“ A najdôležitejším významom krstu je „sňať hriech a smrť.“

Spojenie „byť ponorený do vody“ znamená smrť. Všetky hriechy sveta boli preložené na Ježiša, keď Ho Ján Krstiteľ pokrstil, a tak ich On sňal a umrel na kríži, aby zaplatil za všetky naše hriechy. Ježiš umrel namiesto nás. Smrť je výsledkom hriechu, lebo „odmena za hriech je smrť“ (List Rímskym 6:23).

Krst tiež znamená „byť umytý.“ Všetky naše hriechy sa zmyli nenechajúc ani len trošku hriechu, lebo Ježiš svojím krstom sňal na svoje telo všetky hriechy sveta. Všetky hriechy v srdciach ľudských bytostí sa zmyli, lebo skrze krst prešli na Ježiša.

Krst má rovnaký význam ako „položenie rúk na hlavu obete.“ „Položenie rúk na hlavu obete“ znamená „preložiť.“ Ježiš prijal krst od Jána Krstiteľa preto, aby sňal všetky hriechy sveta. Bol to večný zákon o Božej spáse, že kňaz položil ruky na hlavu obete za hriech, aby na ňu preložil hriechy Izraela na desiaty deň siedmeho mesiaca.

V Leviticu 16:21-22 sa píše: „Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechmi. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho vyženie na púšť prostredníctvom na to pripraveného muža. Keď vyženie kozla na púšť, nech kozol odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja.“ Keď veľkňaz Áron položil ruky na hlavu živého kozla, ten odniesol preč všetky hriechy Izraela a bol zabitý pre ľudí.„Položenie rúk na hlavu obete za hriech“ v Starej zmluve predstavuje v Novej zmluve „krst“


Význam krstu je „byť ponorený do vody.“ To znamená „byť ponorený, byť umytý alebo preložiť.“ V Starej zmluve priniesli ľudia kozu alebo jahňa bez poškvrny a položili ruky na hlavu obete, aby na ňu preložili svoje hriechy. To sa podobá krstu v Novej zmluve. Koza sňala hriechy, keď „na ňu položili ruky,“ a bola zabitá. Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom, ktorý je predstaviteľom celého ľudstva, aby sňal hriechy sveta a bol ukrižovaný.

Áron - veľkňaz a predstaviteľ Izraela, položil ruky na hlavu kozy, aby na ňu preložil hriechy Izraelitov, zabil ju, prstom vzal z jej krvi a potrel ňou rohy oltára na spaľované obete. Preto Lukáš povedal, že Ján Krstiteľ, ktorý sa narodil v Áronovej rodine, bol predstaviteľom celého ľudstva, tak ako Áron, veľkňaz, bol predstaviteľom všetkých Izraelitov.

Biblia vraví: „Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa“ (Evanjelium podľa Matúša 11:11). Ján Krstiteľ mal ako pozemský veľkňaz podľa večného Božieho zákona právo raz a navždy skrze krst preložiť hriechy sveta na Ježiša. Ján Krstiteľ bol posledným veľkňazom. Keď hovorím, že Ján Krstiteľ bol posledným veľkňazom, niektorí ľudia sa pýtajú: „Kde je v Biblii napísané, že Ján Krstiteľ bol veľkňaz?“ Nie je? Človek, ktorý bol splodený Zachariášom, bol Ján Krstiteľ. Kňaz Zachariáš z triedy kňaza Abiju, vnuk veľkňaza Árona, bol zjavne potomkom Árona.

Biblia hovorí o triedach kňazov, ktorí boli potomkami Árona, v Prvej knihe kronickej 24:10. V posledných dňoch Dávida bolo veľa kňazov a potrebovali byť usporiadaní. A tak ich zadelili lósom do 24-och tried podľa 24-och rodín Áronových vnukov. Ôsmy lós padol na Abiju. Každá trieda 15 dní slúžila svätyni a Pánovmu domu. A Zachariáša z triedy kňaza Abiju vybral Boh ako kňaza v službe z jeho triedy.

Evanjelium podľa Lukáša 1:9 hovorí: „Na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo.“ To nám ukazuje, že Ján Krstiteľ sa narodil v rodine veľkňaza Árona a že bol posledným veľkňazom, ktorý zastupuje všetky ľudské bytosti (Evanjelium podľa Matúša 11:11, 3:13-17). Len ten, kto sa narodil v rodine veľkňaza, sa podľa zákona mohol stať veľkňazom. Len levica môže porodiť levíča. Ján Krstiteľ prevzal veľkňazstvo po svojom predkovi, Áronovi.Ježišovi apoštoli svedčili o Ježišovom krste


Všetci apoštoli, predovšetkým Pavol, Peter, Matúš a Ján, svedčili o Ježišovom krste. Pozrime sa na svedectvo apoštola Pavla v Liste Rímskym: „Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktoríkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Spolu s Ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti: práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia, vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby zničené bolo hriešne telo, tak aby sme neboli viac otrokmi hriechu. Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.“

 

V Liste apoštola Pavla Galatským 3:27 sa tiež píše: „Veď, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ Pozrime sa na Petrovo svedectvo. V Prvom liste apoštola Petra 3:21 sa píše: „Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista.“

V Apoštol Ján v Prvom liste Jánovom 5:5-8 hovorí: „Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a tí traja jedno sú. A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi: Duch, voda a krv, a tí traja jedno sú.“

 

Matúšovo svedectvo je zachytené v Evanjeliu podľa Matúša 3:13-17. „Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“

Ježiš sňal hriechy sveta prijatím krstu od Jána Krstiteľa. „Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť.“ Ježiš sňal na seba hriechy sveta prijmúc krst od Jána Krstiteľa, a to tým najsprávnejším spôsobom. Svedčí o tom sám Boh. „Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Ježiš sňal všetky naše hriechy svojím krstom, tri roky podával svedectvo o evanjeliu o vode a Duchu, umrel ukrižovaním a na tretí deň vstal z mŕtvych. Teraz sedí po Božej pravici.

 

Ježiš príde opäť k tým, ktorí na Neho čakajú bez hriechu. V Liste Židom 9:28 sa píše: „Práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz zjaví sa bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie.“ Samotný Boh povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Duch Svätý svedčí, že Ten, kto sňal všetky hriechy sveta, bol Ježiš, Spasiteľ. Ľudia však Bibliu nechápu, lebo ich duševné oči sú zatvorené. Mali by ich mať otvorené a byť znovuzrodení skrze vodu a Ducha (Evanjelium podľa Jána 3:5).

Myslia si, že len Ježiš samotný slúžil pre spásu ľudstva. Popravde však Ježiš bol Baránok Boží a potreboval Jána Krstiteľa, ktorý bol predstaviteľom celého ľudstva a ktorý mohol na Neho preložiť všetky hriechy sveta, lebo podobne veľkňaz Áron položil ruky na hlavu obete za hriech (živej kozy) a preložil na ňu hriechy všetkých Izraelitov, keď položil ruky na hlavu obete. Áron ich oslobodil od hriechu, keď obeť za hriech zabil. Boh pred Ježišom poslal svojho posla.Kto je Ján Krstiteľ?


Ján Krstiteľ je posol Boží, o ktorom bolo predpovedané v Malachiášovi 3:1-3. Pán potreboval posla, Jána Krstiteľa, ktorý by predstavoval celé ľudstvo. V Novej zmluve Ježiš Kristus, Boží Syn, sňal večné hriechy všetkých ľudských bytostí skrze Jána Krstiteľa a bol ukrižovaný, aby za ne zaplatil; kým v Starej zmluve ovca sňala hriechy za určité obdobie a bola zabitá. Ježiš spasil všetkých ľudí z večných hriechov.

Pred Ježišovým narodením sa stali dve veľké udalosti. Prvou bolo to, že panna Mária počala Ježiša, a druhou to, že v triede Abijovej sa narodil Ján Krstiteľ. Tieto dve udalosti sa udiali Božou prozreteľnosťou. Bola to dokonalá hra, ktorú napísal Boh. Boh poslal na svet Jána Krstiteľa šesť mesiacov pred Ježišom, a potom poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás oslobodil od boja a bolesti. Rozumiete? Lepšie sa pozrime na Bibliu.

Pozrime sa na Evanjelium podľa Matúša 11:7-14, v ktorom podáva svedectvo Ján Krstiteľ. „Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu. Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ak on. Odo dňa Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť.“

Ľudia išli do púšte, aby videli Jána Krstiteľa, ktorý kričal: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Evanjelium podľa Matúša 3:2). Ježiš im povedal: „Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka.“

V časoch Starej zmluvy kráľ nebol mocnejší ako prorok. Králi poslúchali to, čo povedali proroci. Kto v Starej zmluve bol mocnejší ako všetci králi a proroci? Bol to Ján Krstiteľ. Svedčil o tom sám Ježiš. Kto bol predstaviteľom celého ľudstva? Kto okrem Ježiša bol predstaviteľom všetkých ľudských bytostí, ktoré majú telo? Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ bol pozemský veľkňaz pre celé ľudstvo. Ustanovil ho sám Pán a poslal ho na svet, aby vykonal svoju úlohu.

„Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.“

Izaiáš prorokoval, že boje v Jeruzaleme sa skončia. Proroctvo sa naplnilo, keď Ján Krstiteľ povedal: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Evanjelium podľa Jána 1:29). Ján Krstiteľ svedčil, že Ježiš je Syn Boží, ktorý sňal všetky hriechy sveta.

Na druhej strane - Ježiš svedčil, že Ján Krstiteľ bol Bohom vybraný posol, ktorý mal prísť. V Evanjeliu podľa Matúša 11:11 sa píše: „Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa.“ Povstal medzi narodenými zo žien niekto väčší ako Ján Krstiteľ? Nie. Čo znamená „medzi narodenými zo žien?“ Znamená to „spomedzi všetkých ľudí na svete.“ Slová „medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa“ znamenajú, že Ján Krstiteľ bol predstaviteľom všetkých ľudí na svete. On bol veľkňaz, lebo sa narodil v rodine Árona.Ján Krstiteľ bol predstaviteľ všetkých ľudí na svete


Veríte, že Ján Krstiteľ bol predstaviteľom všetkých ľudí na svete a veľkňazom, ktorý preložil všetky naše hriechy na Ježiša vediac, že Boh v Starej zmluve ustanovil Árona a jeho potomkov, aby naveky vykonávali kňazský úrad?

Kto bol predstaviteľom celého ľudstva? A kto okrem Ježiša bol predstaviteľom všetkých ľudí, ktorí majú telo? Bol to Ján Krstiteľ, ktorý pokrstil Ježiša.

„Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.“

Človek, ktorý svedčil: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Evanjelium podľa Jána 1:29), bol Ján Krstiteľ.

Ježiš povedal: „ Odo dňa Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali“ (Evanjelium podľa Matúša 11:12-13). Táto časť ukazuje, že Ježiš sňal všetky hriechy sveta prijatím krstu od Jána Krstiteľa a stal sa Spasiteľom celého ľudstva. A aj to, že Ján Krstiteľ preložil hriechy sveta na Ježiša. Sám Ježiš tak povedal. To znamená, že Ján Krstiteľ preložil hriechy sveta na Ježiša, a každý, kto tomu verí, je vykúpený zo všetkých hriechov a vstúpi do kráľovstva nebeského. Je to pravda, či nie? Podľa Božieho slova je to pravda, a tak my, kazatelia biblickej pravdy, ju môžeme šíriť dôstojným spôsobom. Každý, kto verí v pravdu, vstúpi do kráľovstva nebeského.Ján Krstiteľ ako posledný veľkňaz Starej zmluvy preložil hriechy sveta na Ježiša


Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, počul od anjela o Pánovi. Preštudujme si výpoveď Zachariáša o jeho synovi. Nie je svedectvo otca viac ako presné? Prečítajme si ho vo forme žalmu. „Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval, hovoriac: Požehnaný Pán Boh izraelský, že zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho obličajom po všetky dni života. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja. A to dieťatko rástlo a mocnelo na duchu a bolo na púšti až do dňa svojho vystúpenia pred Izraelom“ (Evanjelium podľa Lukáša 1:67-80).

Otec predpovedal, akým prorokom a kňazom sa Ján stane. Pozrime sa, čo predpovedal svojmu synovi: „A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja“ (Evanjelium podľa Lukáša 1:76-79).

Biblia jasne vraví: „učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy.“ Kto nám dá poznanie spásy? Lukáš v Evanjeliu 1:76 naznačuje, že to je Ján Krstiteľ. Spoznáme Ježiša a veríme v Neho, lebo Ján Krstiteľ svedčil, že Ježiš Kristus hriešnikov vykúpil z hriechov prijatím krstu od neho, aby sňal hriechy, a to sa stalo tým najspravodlivejším a najsprávnejším spôsobom. Ján Krstiteľ „prišiel na svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle“ (Evanjelium podľa Jána 1:7-8).Musíme byť spasení


Chcete vedieť viac o Liste Rímskym? Kliknite, prosím, na upútavku dole, aby ste zadarmo dostali knihu o Liste Rímskym.
Bible study on Romans

Musíme byť vykúpení vierou, že Ježiš spasil všetkých ľudí na svete tým najspravodlivejším a najprimeranejším spôsobom - prijatím krstu od Jána Krstiteľa. Božia spravodlivosť vraví, že Ježiš prišiel na svet v podobe človeka, zbavil hriešnikov všetkých hriechov tým najspravodlivejším a najprimeranejším spôsobom, keď bol pokrstený Jánom Krstiteľom, a po ukrižovaní vstal z mŕtvych. Božia spravodlivosť je ukrytá v evanjeliu o vode a Duchu.

Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v evanjeliu, nás učí, že Ježiš bol poslaný v podobe človeka; bol pokrstený, ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. Skrze svedectvo Jána Krstiteľa sme uverili v Ježiša a vierou v Ježišovu spravodlivosť sme boli vykúpení zo všetkých hriechov. Všetky hriechy ľudí boli zmazané a vierou v Ježiša skrze Jána Krstiteľa majú večný život. Ako dar dostali Ducha Svätého, ktorý svedčí, že sme Božie dietky.

Späť na zoznam

 


Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Bible studies
    Kázne
    Vyjadrenie viery
    Čo je evanjelium
    Biblické termíny
    FAQ o kresťanskej viere

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.