សៀវភៅបោះពុម្ព សៀវភៅជាសម្លេង
និងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកដែលឥតគិតថ្លៃ

សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់

English 33

Sermons on the Lord’s Prayer - The Lord’s Prayer : Misinterpretations and Truth

Rev. Paul C. Jong

ជំហានទី១៖ ទាញយក e-Book Reader

ដើម្បីមើលសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក អ្នកត្រូវតម្លើង ePUB Reader នៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍របស់អ្នក បើសិនវាមិនទាន់ត្រូវបានតម្លើងទេ។
បើសិនអ្នកមិនទាន់តម្លើង ePUB Reader ទេ អ្នកអាចទាញយកវាបាន ដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោមនេះ។
សូមរំលងជំហានទី១ បើសិនបានតម្លើងវារួចហើយ។

Adobe Digital Editions FB Reader
down arrow

ជំហានទី២៖ ជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នក

down arrow

ជំហានទី៣៖ ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកដោយឥតគិតថ្លៃ

សូមចុចប៊ូតុងទាញយក និងរងចាំរហូតដល់ឯកសារទាញយកនឹងបើក ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅក្នុងកម្មវីធនេះ។

ទាញយក File size:0.4 MB [English33.epub]

បើសិនអ្នកចង់ទទួលបានសៀវភៅបោះពុម្ព អ្នកអាចថតចម្លងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកបាន។

pdf epub image