Sermons

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-16] (Jesaja 61:1-11) De missie van de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen

(Jesaja 61:1-11)
“De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, dat de HEERE gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.”
 

Wat is de missie van 
diegenen die de Heilige Geest 
hebben ontvangen?
Hun missie is het om het evangelie 
van het water en de Geest te 
prediken aan alle mensen 
van de wereld.
 
Wat moet iemand doen die de Heilige Geest heeft ontvangen? Hij moet het evangelie van het water en de Geest aan alle mensen prediken. God vertrouwde het prachtige evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest toe aan diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen. Diegenen die voor God van hun zonden vergeven zijn, ontvangen de Heilige Geest. Waarom denkt u dan dat God hen de gave van de Heilige Geest geeft?
Om hen de laatste garantie te geven dat Hij hen tot Zijn kinderen heeft gemaakt, schenkt Hij hun de Heilige Geest. Hij wil hen ook helpen Satan te overwinnen. Hij laat diegenen die vergeven zijn van hun zonden en die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen, het volgende doen.
 

Hij laat ze het goede nieuws prediken aan de armen
 
Wat is het goede nieuws voor de armen? Het is het evangelie van het water en de Geest. God gebood diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen, het prachtige evangelie aan de armen te prediken. Diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn nooit tevreden met de dingen op aarde omdat zij hopen op de Hemel. 
God gaf het evangelie van het water en de Geest aan de armen en Hij vergaf ze van hun zonden. Daarna gaf Hij ze de inwoning van de Heilige Geest en liet Hij ze toe in de eeuwige wereld. God gebood de rechtvaardigen het evangelie van het water en de Geest aan de armen te prediken. Hij overtuigde hen ook om het geloof in God en Jezus te verspreiden. De reden waarom God ons de Heilige Geest gaf, was om overvloedig het prachtige nieuws aan de armen van de wereld te prediken.
 

Hij stuurt ons om de gebrokenen van hart te genezen
 
Hoe geneest onze Heer onze geest? Hij geneest mensen met een gebroken hart met het evangelie van het water en de Geest. Er zijn veel mensen met gebroken harten. Voor hen is het leven waardeloos en hun eigen gerechtigheid is vernietigd. Zij leiden een nederig en pijnlijk leven vanwege hun zonden. Daarom worden zij van tijd tot tijd gepijnigd door hun twijfels over het leven. Alle mensen wensen fatsoenlijk te leven en willen welvaart genieten in hun lichaam en ziel, maar dat gaat niet zomaar, zoals wanneer mensen door inbrekers van al hun bezittingen zijn beroofd. 
Diegenen met zonden in hun hart worden ook constant beroofd van al hun gerechtigheid en uiteindelijk gaan ze naar de hel vanwege hun zonden. Daarom gebood de Heer ons het prachtige evangelie aan hen te prediken, omdat Hij medelijden had de gebrokenen van hart. Met welke woorden heeft God hen genezen? Hij deed dat met het prachtige evangelie van het water en de Geest. Hij genas de gebrokenen van hart en schonk hun ook het eeuwige leven.
 

Hij verkondigt vrijheid aan de gevangenen van zonde
 
Hij geeft de vrijheid aan de gevangenen. Wat betekent dit? Het betekent dat God de zielen van de mensen bevrijd heeft van alle zonden van de wereld. Hij heeft deze missie alleen gegeven aan diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, en zij kunnen anderen van hun zonden bevrijden.
De mens heeft een lichaam en een ziel. En zijn lichaam en ziel leven gebonden door de vloek van de zonden en de wet. Hij kan niets anders doen dan te leven als een gevangene van de zonde, ongeacht of hij in God gelooft of niet. Hij kan niet anders dan zondigen, omdat hij met zonden geboren is. Hij is dus voorbestemd om tijdens zijn leven als een gevangene van de zonden te leven. Hij leeft op deze wijze en is voorbestemd om uiteindelijk vernietigd te worden.
Dit is de reden waarom hij dit onvermijdelijke leven leidt terwijl hij zich overgeeft aan zelfmedelijden met betrekking tot zijn zwakheid die hem in deze positie hebben gebracht. God stuurde de Heilige Geest naar diegenen die niet anders kunnen dan te zondigen en voorbestemd zijn om te sterven, zodat zij het prachtige evangelie kunnen prediken aan de gevangenen van de zonden en hen de vrijheid van al hun zonden kunnen geven. 
 

Hij troost iedereen die treurt
 
Wat heeft God aan diegenen gegeven die treuren? God troost alle mensen van de wereld die treuren door hen het evangelie van de vergeving te geven. Hij stuurde Jezus Christus naar deze wereld om de mensheid van hun zonden te verlossen. En om alle zonden van de wereld aan Hem door te geven, liet Hij Hem dopen door Johannes en aan het Kruis sterven. Zo reinigde God ons van onze zonden. God redde ons dus van alle zonden van de wereld. 
Onze Heer troost iedereen die treurt door hen over het prachtige evangelie van het water en de Geest te informeren. Hij zegent hiermee diegenen die lijden door een onvolledig geloof. Hij laat alleen diegenen die de Heilige Geest hebben, dit prachtige evangelie prediken, de gebrokenen van hart genezen en de gevangenen van de zonden bevrijden.
Het doel van ons bestaan in deze wereld is om door onze Heer vergeven te worden en vervolgens het prachtige evangelie aan diegenen te prediken die aan de zonde gebonden zijn en troost nodig hebben om van hun zonde verlost te worden. God zegt ons dat hoewel onze levens kort zijn, ze helemaal niet waardeloos zijn. Dat God de vergeving van zonden en de geweldige zegeningen voor de mensheid heeft voorbereid, is het bewijs van dit feit. 
Onze Heer liet ook een kroon van heerlijkheid na voor allen die treuren. Dit betekent dat zondaars, dankzij Jezus’ doopsel, vergeven zijn van hun zonden en dat zij dus het Koninkrijk van de Hemel kunnen betreden. Als iemand van zijn zonden is vergeven, is hij verfrist in zijn gedachten en gaat hij deze wonderbaarlijke zegen waarderen. Onze Heer kroont hem met glorie. Hij gaf de zondaars het evangelie van het water en de Geest en maakte diegenen die erin geloven tot Zijn kinderen. Diegenen die in dit prachtige evangelie geloven, voelen vreugde in plaats van verdriet.
Net zoals alle mensen met een kreet geboren worden en sterven, is vreugde tijdelijk en zijn hun gedachten meestal vol verdriet. God ontmoette hen echter en liet hun wedergeboren worden met hoop en plezier. Diegenen die wedergeboren zijn door in het prachtige evangelie te geloven, leven een nieuw leven en hebben nieuw werk. Daarbij komt dat zij in staat zijn te doen wat God wil, nl. het prachtige evangelie van het water en de Geest aan de zondaars van de wereld te prediken, al het verdriet in hun hart te verdrijven en ze in plaats daarvan van alle plezier en geluk te laten genieten. 
Diegenen die door God van hun zonden vergeven zijn, geven heerlijkheid aan Hem. Hij zei tegen de rechtvaardigen dat ze het prachtige evangelie moesten prediken. Hij zei hen dat ze moesten prediken wie Hij is, welk evangelie Hij ons gaf en hoe heerlijk het Koninkrijk van de Hemel is dat Hij voor ons voorbereidde. We kunnen de glorie van God zien in diegenen die door Hem vergeven zijn. Diegenen die in hun leven treurden voordat ze met de Heilige Geest vervuld werden, genieten nu in geluk; diegenen die gebonden waren door de zonden, voelen nu het plezier van de vrijheid en diegenen die een waardeloos leven leidden, leiden nu een rechtvaardig leven. Dit alles weerspiegelt de glorie van God. God verwees naar de rechtvaardigen als diegenen die de oude ruïnes zouden herbouwen, de voormalige verwoestingen zouden oprichten en de verwoeste steden zouden herstellen. 
Dit prachtige evangelie van het water en de Geest was in feite het evangelie dat door de Apostels gepredikt werd in de tijd van de vroege kerk. Jezus werd ongeveer tweeduizend jaar geleden naar de wereld gestuurd. Het prachtige evangelie van het water en de Geest werd tot 300 N.Chr. gepredikt in deze wereld. Het evangelie dat tegenwoordig door de rechtvaardigen gepredikt wordt, is hetzelfde evangelie van de Heilige Geest dat de Apostels in die tijd predikten. In het Romeinse Rijk aan het begin van de 4de eeuw, toen Rome het Christendom tot staatsreligie maakte en de burgers vrijheid van godsdienst gaf, werd het evangelie van Jezus’ doopsel bezoedeld en verdween geleidelijk. Nadat het Christendom als een gevestigde godsdienst steeds succesvoller werd, verdwenen de mensen die het ware evangelie predikten.
Waarom veranderde het geloof van diegenen die het ware Christendom en het ware evangelie geloofden en predikten? Nadat het Christendom de staatsreligie van het Romeinse Rijk was geworden, werden de Christenen van verschillende beperkingen ontheven en kregen ze dezelfde privileges als de Romeinse burgers. De Christenen konden toen met Romeinse edelen trouwen en ze konden ook in dienst treden van de overheid. Dit privilege reduceerde hun geloof van de opstanding tot louter een religie. Vanaf dat moment verdween het prachtige evangelie van het water en de Geest en een beperkte vorm van het geseculariseerde Christendom begon te bloeien. 
God beveelt ons de laatste Christenen, in de tijd van Zijn op handen zijnde terugkomst, om het prachtige evangelie van het water en de Geest, dat zo’n lange tijd bezoedeld en verdwenen was te prediken, om zo de mensheid van hun zonden te redden. Hij zal het prachtige evangelie van het water en de Geest, dat in de tijd van de Apostels gepredikt werd, laten herleven. Het evangelie in de tijd van de Apostels, was het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Hij noemt ons de mensen die geruïneerde steden herstellen. Hij leerde ons het evangelie van het water en de Geest en liet ons erin geloven en maakte ons boeren van Zijn wijngaard.
God gaf ons dezelfde missie als die Hij de Apostels had gegeven. Hij laat u en mij dit oorspronkelijke evangelie van het water en de Geest prediken. “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen.” God laat diegenen die de Heilige Geest al hebben ontvangen, het evangelie prediken en Hij gaf ons de Heilige Geest.
God heeft ons met bloemen gekroond, alle droefheid weggenomen en ons het kleed van lof gegeven door ons vreugde te bezorgen. Diegenen die de Heilige Geest in hun hart hebben, zaaien de zaden van dit prachtige evangelie voor anderen om Hem te ontvangen. Dan zullen ook zij het evangelie accepteren dat door onze Heer gegeven wordt, ze zullen vergeven worden en uiteindelijk de Heilige Geest ontvangen.
We zijn Gods werkers geworden. U en ik zijn gezegend met de glorie van het Koninkrijk van de Hemel. God maakte diegenen die de Heilige Geest niet hebben, echter blind zodat zij dit prachtige evangelie niet kunnen zien, kennen of begrijpen. Zij kunnen anderen oppervlakkig in Jezus laten geloven, maar zij kunnen hun nooit de Heilige Geest laten ontvangen.
De Heer heeft de volgende dingen gedaan door diegenen die de Heilige Geest hebben. Hij liet hen het prachtige nieuws prediken aan de armen en de gebrokenen van hart genezen met het evangelie van het water en de Geest. Bovendien presenteerde Hij de gevangenen van de zonden met de ware vrijheid van zaligmaking en Hij troostte iedereen die rouwden met het prachtige evangelie van het water en de Geest. Hij heeft diegenen bevrijdt die onderworpen waren aan de zonden vanwege hun zwakheden en Hij gaf hun vreugde en hoop en steeg daarna op naar de Hemel.
Hierna liet de Heilige Geest die in ons aanwezig is, ons het evangelie van het water en de Geest aan alle mensen prediken. Jezus Christus zei tot diegenen die vergeven waren en de Heilige Geest hadden ontvangen dat ze alle zondaars van hun zonden moesten redden. De Heer geeft kracht aan diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben om de leiding te hebben over wat Hij gepland had te doen. Hij laat alle rechtvaardige mensen Zijn werk doen. Wij zijn Zijn werkers, diegenen die aangesteld werden als rentmeesters in Zijn wijngaard, Gods Kerk. Wij zijn Zijn dienaren. God heeft ons deze geweldige zegeningen gegeven. 
We beseffen onze zwakheden als we naar ons vlees kijken, maar omdat God met ons werkt, geloven we in Hem en zijn we door geloof Zijn dienaren geworden. We geloven dat God veel grote werken door ons zal doen en dat Hij Zijn macht over ons zal uitbreiden.
God besloot het verlaten fort van het evangelie in de verwoeste steden te herbouwen. Hij beloofde dat Hij de vroegere verwoestingen zou opbouwen en de verwoeste steden zou herstellen. Ik geloof dat er over de hele wereld weer een herleving van het evangelie zal zijn! 
Dit is echter niet mijn wil. Ik geloof hierin omdat God zei dat het zo zou zijn. Onze Heer laat diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, dit prachtige evangelie aan de hele wereld prediken. Hij stuurde Zijn zoon naar deze wereld en vervulde het evangelie, en ik geloof dat Hij Zijn wil weer verwezenlijkt door middel van diegenen onder ons die de Heilige Geest hebben ontvangen. Diegenen die in dit prachtige evangelie geloven, zullen de glorie van God zien. Halleluja!