Phúc-âm là gì??

Phúc Âm Nước và Thánh Linh là gì?


Sứ đồ Phao-lô viết, "Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh." (I Cô-rinh-tô 15:3-4) Từ "Kinh thánh" trong mệnh đề "Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh" có nghĩa gì? Nó chỉ về Cựu Ước. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Jêsus chết vì tội lỗi chúng ta theo giao ước và sự khải thị trong Cựu Ước. Làm thế nào Ngài chuộc tất cả tội lỗi chúng ta? Ngài làm điều đó bởi hành động công chính của Ngài. Ngài chịu Báp-tem và chịu chết trên Thập-tự-giá.

Trong thời kỳ Hội Thánh Đầu tiên không có Kỷ Niệm Chúa Giáng sinh cho mãi đến cuối thế kỷ thứ 2. Hội thánh đầu tiên dưới sự lãnh đạo của các Sứ đồ chỉ kỷ niệm "Ngày Chúa Jêsus chịu Báp-tem" vào ngày 6 tháng Giêng, và là kỷ niệm duy nhất của Hội Thánh đầu tiên.

Tại sao các Sứ đồ nhấn mạnh vào Báp-tem của Chúa Jêsus? Đó là sự mầu nhiệm của Phúc Âm Nước và Thánh Linh, mà họ nhận từ nơi Chúa Jêsus để giảng dạy cho thế gian. Chúa Jêsus phán, "nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:5). Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Jêsus đến bởi Nước và Huyết để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta (I Giăng 5:6). Huyết nói đến Thập-tự-giá, và Nước có nghĩa gì?

(Tôi hy vọng rằng bạn không lẫn lộn báp tem bằng nước của tín đồ và Báp tem của Chúa Jêsus. Xin để ý ý nghĩa của Báp-tem của Chúa Jêsus cách triệt để. Ở đây chúng ta không tập trung vào báp tem bằng nước của tín đồ hay giáo lý của báp tem cải đạo.)

Tại sao Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít? Tại sao Chúa Jêsus tuyên bố báp-tem của Ngài là "để làm trọn sự công chính?" (Ma-thi-ơ 3:15)

Hê-bơ-rơ 10:1 chép, "Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau .. " Hãy xem hình bóng của tế lễ mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài để họ được cứu rỗi trong thời kỳ Cựu Ước. Nếu ai đó phạm tội và bị kết tội, thì tội nhân phải dâng một của lễ chuộc tội để được tha tội. Xin xem Lê-vi-ký 1:3-5. "Nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ, sẽ dâng huyết lên, và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc." Ở đây chúng ta thấy của lễ chuộc tôi phải thỏa mãn ba điều sau để làm trọn luật pháp trước Đức Chúa Trời.

Họ phải
(1) chuẩn bị một con sinh tế không tì vít (c.3).
(2) đặt tay của người ấy trên đầu của của lễ thiêu (C.4).
(3) giết (làm đổ huyết) của lễ để chuộc tội cho người ấy (c.5).


Trong những câu trên, chúng ta phải xác định rằng luật của Đức Chúa Trời là tội lỗi phải được chuyển qua đầu của con sinh tế bởi việc đặt tay trên đầu nó trước khi con sinh tế bị giết. Đó là một lẽ thật rất quan trọng. Bạn có thể thấy rất nhiều câu như "đặt tay trên đầu sinh tế chuộc tội" trong những chương sáu của Lê-vi-ký. Lê-vi-ký 16:1 chép, " A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng."

Khi A-rôn, thấy tế lễ Thượng Phẩm đặt tay ông trên đầu của con dê đực, tất cả tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên được chuyển qua đầu con dê đực. Khi một tội nhân đặt tay trên đầu của sinh tế, thì tội của người ấy được chuyển qua đầu nó. Trong cùng một cách, khi một người được thụ phong vào chức tế lễ , mục sư đặt tay tên đàu người ấy để truyền chức tế lễ. Thế nên, "đặt tay" là hành động chuyển tội lỗi qua sinh tế. Nó có nghĩa là "chuyển qua".

Và rồi con vật phải bị giết, đỗ huyết ra vì "vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết … huyết rưới trên bàn thờ để làm của lễ chuộc tội" (Lê-vi-ký 17:11)

Tuy nhiên, dân I-sơ-ra-ên quá yếu đuối nên không thể thực hiện việc chuộc tội cho tất cả tội của họ vì họ không thể tránh khỏi việc phạm tội hằng ngày cho đến khi họ chết mặc dù họ đã dâng của lễ chuộc tội mỗi khi họ phạm tội. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội khác để họ được tha tội hàng năm của họ một năm một lần. Đó là nghi lễ của Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Trong Ngày Đại lễ Chuộc Tội , A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm đặt hai tay của ông lên đầu con dê còn sống để chuyển tất cả tội lỗi của năm của dân I-sơ-ra-ên một lần đủ cả. (Lê-vi-ký 16:21).

Vào lúc bấy giờ A-rôn là người đại diện cho dân I-sơ-ra-ên vì thay cho dân I-sơ-ra-ên, ông đặt tay của ông trên đầu con dê, tội lỗi cả năm của dân I-sơ-ra-ên (có lẽ lúc ấy khoảng 2-3 triệu người) được chuyển qua đầu của con dê. Đây là thánh luật đời đời cho loài người (Lê-vi-ký 16:29).

Đó là "bóng của sự tốt lành ngày sau" (Hê-bơ-rơ 10:1). Hiện nay Đức Chúa Trời đã hoàn thành "bóng của sự tốt lành ngày sau" qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta hãy xem làm thế nào Đức Chúa Jêsus hoàn thành giao ước của Ngài.

Trước hết, Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Jêsus Christ trong hình thể con người không tì vít là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Vì thế Ngài thích hợp để làm của Tế Lễ không tì vít cho loài người.

Thứ hai, Ngài đã được báp-tem bởi Giăng Báp-tít ở sông Giô-đanh. Chúng ta cần phải biết Giăng Báp-tít là người làm báp-tem cho Chúa Jêsus là ai. Giăng Báp-tít là hậu tự của A-rôn, thấy tế lễ cả. Thầy tế lễ Xa-cha-ri, cha của Giăng Báp-tít được sanh ra trong dòng tộc A-bi-gia, cháu của A-rôn (Lu-ca 1:5, I Sử ký 24:10). Vì thế Giăng Báp-tít là hậu tự của A-rôn, thầy tế lễ cả. Có nghĩa là ông có quyền trở nên thấy tế lễ cả. Hơn nữa, Chúa Jêsus làm chứng rằng Giăng là người lớn hơn hết trong dòng dỏi loài người. "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng" (Ma-thi-ơ 11:11,13). Điều này có nghĩa là Giăng là thầy tế lễ cả trên đất và là đại diện hợp pháp của con người mà Đức Chúa Trời hứa và chuẩn bị sẳn.

Kinh thánh Cựu Ước tiên tri về ông, "Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta" (Ma-la-chi 3:1). "Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đã truyền cho nó tại Hô-rếp, tức là những lệ luật và mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên.Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến.Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy" (Ma-la-chi 4:4-6). Chúa Jêsus phán, "Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến" (Ma-thi-ơ 11:14).

Giăng Báp-tít là Ê-li đến và đưa mọi người đến với Đức Chúa Jêsus Christ bằng cách chuẩn bị cho họ để họ tiếp nhận Ngài. Ông sanh ra trước Chúa Jêsus 6 tháng. Ông làm báp-tem ăn năn cho người ta trong đồng vắng để chuẩn bị đường cho Chúa. Ông cần phải hướng dẫn người ta nhớ lại luật pháp và hệ thống tế lễ trong Cựu-ước để làm cho họ sẳn sàng chấp nhận Cứu Chúa Jêsus Christ. Vì thế ông làm báp-tem cho họ và làm cho họ nhận thấy rằng Cứu Chúa sẽ nhanh chóng đến và sẽ cất đi tất cả tội lỗi của thế gian trong hình thức đặt tay. Báp-tem của Giăng kêu gọi mọi người quay về với Đức Chúa Trời. Vì thế nhiều người đã nghe theo Lời Đức Chúa Trời qua Giăng và từ bỏ thần tượng của họ, trở lại với Đức Chúa Trời, xưng tội lỗi ra,Rồi Chúa Jêsus từ Ga-li-lê đến với Giăng ở sông Giô-đanh để làm Báp-tem bởi Giăng Báp-tít. Chúa Jêsus phán, "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy" Ma-thi-ơ 3:15). Ở đây "mọi sự công bình" trong tiếng Hy-lạp là "dikaiosune" và nó có nghĩa là "công bình, công chính theo luật pháp" Nghĩa là Chúa Jêsus cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội của họ trong phương cách hoàn toàn công chính. Để giải thoát tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ cách hoàn toàn công chính , Chúa Jêsus đã phải cất tất cả tội lỗi của họ "qua việc đặt tay" theo giao ước, mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong Cựu-ước. Cách thích hợp nhất cho Ngài để cất lấy tội lỗi của loài người là chịu Báp-tem từ Giăng. Vì Chúa Jêsus đã cất lấy tất cả tội lỗi của nhân loại qua Báp-tem của Ngài, qua ngày sau Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng. "Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29) Chính Giăng đã đến để thực hiện Báp-tem cho Chúa Jêsus bằng cách đặt tay. Ngay lúc Giăng đặt tay của ông lên đầu Chúa Jêsus Christ, tất cả tội lỗi của thế gian đã chuyển qua Ngài theo như luật của Đức Chúa Trời.

Thứ ba, Ngài chịu đóng đinh vì sự tha tội của chúng ta. Trước khi trút hơi thở cuối cùng Ngài phán, "Xong rồi" (Giăng 19:30) Ngài đổ tất cả huyết ngài ra vì công giá tội lỗi của chúng ta. Và Ngài đã sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba, và thăng thiêng. Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian cách hoàn toàn bởi Báp-tem và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá.

Sứ đồ Phao-lô nói, "Đấng Christ chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh" (1 Cô-rinh-tô 15:3). Bây giờ, bạn đã hiểu cách mà con sinh tế được dâng lên để chuộc tội lỗi trong thời Cựu-ước, và tại sao cái bóng của sự tốt lành sẽ đến không?

Phải đặt tay trước khi giết con sinh tế. Nếu người ta bỏ qua việc đặt tay trên sinh tế khi dâng của lễ, thì người ấy sẽ không được tha thứ tội vì sự vô luật pháp của người ấy. Đức Chúa Trời không bao giờ nhận của lễ vô luật. Bỏ qua việc đặt tay trước khi dâng của lễ là chống lại với luật của Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đến thế gian để làm sạch tất cả tội lỗi của chúng ta bởi sự công chính của Ngài (RM 518) Công việc công chính của Ngài là việc Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít để nhận lấy tội lỗi của thế gian và chịu đóng đinh để trả công giá của tội lỗi. Ngài đến bởi Báp-tem và Thập-tự-giá. Nhưng tiếc thay, hầu hết các Cơ-đốc-nhân chỉ biết nữa phần của việc công chính của Ngài. Chúng ta nên biết toàn phần của Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Tin Ngài mà bỏ qua phần quan trọng của Phúc Âm là vô luật và vô ích.

Sứ đồ Giăng làm sáng tỏ toàn phần của Phúc Âm của Ngài trong thư tín thứ nhất của ông. "Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết" (1 Giăng 5:6).

Chúng ta sanh ra trong bản chất tội lỗi, và phạm tội cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta không thể làm gì ngoại trừ phạm tội và chúng ta không thể trốn thoát khỏi sự đoán phạt. Toàn thể nhân loại chúng ta đều được định trước là đến địa ngục. "vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 5:20, Giăng 3:16).

Con Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian này như Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngài nhận tất cả tội lỗi thế gian khi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít ở sông Giô-đanh. Là đại diện của nhân loại, Giăng đặt tay của ông trên đầu Chúa Jêsus, và ngay lúc ấy, tất cả tội lỗi của thế gian chuyển qua Chúa Jêsus. Vì thế Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem của Ngài và mang chúng đến Thập-tự-giá. Ngài để tất cả huyết thánh của Ngài như công giá của tội lỗi, và chuộc tất cả tội lỗi của thế gian cách hoàn toàn.

Vì Ngài kêu lớn tiếng, "Mọi việc đã được trọn!" trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên Thập-tự-giá. Điều gì đã được Chúa Jêsus làm trọn? Tất cả tội lỗi và sự đoán phạt của nó đã được làm trọn bởi việc công chính của Ngài, nói cách khác, chúng ta được tha tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá. Đức Chúa Jêsus Christ cất bỏ tất cả tội lỗi của thế gian khoản 2.000 năm trước, và tôn phong một đường mới và sống (Hê-bơ-rơ 10:20). Hiện nay là thì giờ ân điển của Ngài. Hể ai tin nhận Báp-tem của Ngài và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá thì có thể được tha hết tất cả tội lỗi của người ấy, và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh (Công vụ 2:38). Ha-lê-lu-gia!

Và chúng ta có thể nói gì nữa! Có nhiều câu Kinh Thánh xác định Báp-tem của Ngài là hành động công chính tuyệt đối của Chúa Jêsus vì sự cứu rỗi của chúng ta (Ma-thi-ơ 3:13-17, 1 Phi-e-rơ 3:21, Giăng 6:53-55, Ê-phê-sô 4:5, Ga-la-ti 3:27, Công vụ 10:37, v.v)

Bạn có tin Lẽ thật này không? Bạn có vô tội trong lòng không? Chúa Jêsus có cất đi tất cả tội lỗi của bạn từ khi mới sanh ra của bạn cho đến nay không? Ngài có cất tất cả tội lỗi của bạn ngay bây giờ và cho đến hơi thở cuối cùng của bạn cách đây 2.000 năm không? Thế thì bạn có hoàn toàn được nên thánh bởi tin vào Báp-tem và huyết Ngài không?

Cơ-đốc-giáo ngày này nên phục hồi Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Hể ai muốn biết về Phúc Âm của Nước và Thánh Linh cách chi tiết hơn, xin đừng ngần ngại liên hệ với New Life Mission. Bạn có thể nhận được những quyển sách in và sách điện tử của Mục sư Paul C. Jong miễn phí.

quyển 1: "Bạn đã bao giờ được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh chưa? "
quyển 2: "Trở về với Phúc Âm Cuả Nước và Thánh Linh "
quyển 3: "Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh "
quyển 5: "Chúa Chúng Ta Trở Nên Sự Công Chính CỦa Đức Chúa Trời (I) "
- Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma
quyển 6: "Chúa Chúng Ta Trở Nên Sự Công Chính CỦa Đức Chúa Trời (II)"
- Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma
quyển 7: Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( I )
- Giải kinh và bài giảng theo sách Khải huyền
quyển 8: Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( II )
- Giải kinh và bài giảng theo sách Khải huyền
quyển 9: ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ ( I )
quyển 10: ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ ( II )
quyển 11: Những nguyên lý cơ bản của Đấng Christ
- Đức tin theo bài Tín điều các Sứ đồ
quyển 12: Phát triển thuộc linh nhóm 1 của Paul C. Jong
- Phúc âm Ma-thi-ơ (I)
quyển 13: Phát triển thuộc linh nhóm 2 của Paul C. Jong
- Phúc âm Ma-thi-ơ (II)
quyển 14: Phát triển thuộc linh nhóm 3 của Paul C. Jong
- Thư Giăng thứ nhứt (I)
quyển 15: Phát triển thuộc linh nhóm 4 của Paul C. Jong
- Thư Giăng thứ nhứt (II)
quyển 16: Từ Cắt Bì Thuộc Thể Ñến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (I)
- Những Bài Giảng theo Thư Ga-la-ti
quyển 17: Từ Cắt Bì Thuộc Thể Ñến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (II)
- Những Bài Giảng theo Thư Ga-la-ti
quyển 18: Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (I)
- Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (I)
quyển 19: Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (II)
- Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (II)
quyển 20: Ăn Thịt Ta và Uống Huyết Ta
- Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (III)
quyển 21: Sự Quan Hệ Giữa Chức Vụ Của Chúa Jêsus Và Giăng Báp-Tít Ðược Chép Trong Bốn Sách Phúc Âm