Học về Đền Tạm

Học về Đền Tạm


The Tabernacle

Đền tạm là bóng của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên và bất cứ ai tin Ngài. Chúa chúng ta là chủ nhân của Đền tạm. Ngài là Cứu Chúa, là Đấng tẩy sạch tất cả tội lỗi của mọi người một lần đủ cả, và trong cùng lúc, Ngài là sinh tế cho nhân loại.

Dù dân Y-sơ-ra-ên phạm tội mỗi ngày, bởi sự đặc tay của họ trên đầu con sinh không tì vít trong sân Đền tạm theo hệ thống tế lễ, họ có thể chuyển tội của họ qua vật tế lễ. Đó là cách mà những người tin vào chức vụ của thầy tế lễ và sinh tế được ban cho theo hệ thống tế lễ có thể nhận được sự tha tội, tẩy sạch tất cả tội lỗi của họ và trở nên trắng như tuyết. Cũng một thể ấy, bởi tin vào Báp-tem và sự hy sinh của Chúa Jêsus, thực thể của Đền tạm, dân Y-sơ-ra-ên và những ai trong chúng ta là người Ngoại bang tất cả được mặc lấy phước hạnh của sự tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta và được sống với Chúa mãi mãi.

Không chỉ dân Y-sơ-ra-ên nhưng tất cả những người Ngoại bang cũng có thể được giải thoát khỏi tội lỗi của họ chiũ bởi tin Chúa Jêsus, Chúa của Đền tạm. Đền tạm dạy cho chúng ta món quà của sự tha tội mà Đức Chúa Trời ban cho bất cứ ai tin. Như thế, Đền tạm chính nó là thực thể của Đức Chúa Jêsus Christ.

Chúa Jêsus trở nên Cứu Chúa của tội nhân. Mọi tội nhân, bất cứ anh/chị ấy là ai, đều có thể trở nên vô tội chỉ bởi tin Báp-tem của Chúa Jêsus, Huyết Ngài trên Thập-tự-giá và chân lý chính Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể được giải thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi đức tin của chúng ta trong chỉ xanh, tím và đỏ – nói cách khác, bởi tin Báp-tem của Chúa Jêsus, Huyết Ngài và Thần tánh của Ngài. Chúa Jêsus là cái cổng của Thiên đàng.

Công vụ 4:12 nói, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Không một ai khác ngoài Chúa Jêsus có thể cứu tất cả con người ra khỏi tội. Không có Đấng cứu rỗi nào ngoài Chúa Jêsus. Giăng 10:9 nói, “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” 1 Ti-mô-thê 2:5 nói, “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.” và Ma-thi-ơ 3:15 nói, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.” Tất cả những câu Kinh thánh này làm chứng cho lẽ thật này.

Chúa Jêsus đến trên đất trong xác thịt của con người, và bởi chịu Báp-tem (chỉ xanh) và đổ huyết Ngài ra (chỉ đỏ), Ngài đã cứu tội nhân. Như thế, Chúa Jêsus trở thành cái cửa cứu rỗi cho tất cả tội nhân. Như thể cái cửa của sân Đền tạm được thêu dệt bởi chỉ xanh, tím và đỏ thì Chúa Jêsus đến trong thế gian, trước nhất để cất tất cả tội lỗi của thế gian Ngài đã chịu Báp-tem nơi Giăng Báp-tít. Vì thế, Ngài trở thành sinh tế, Chiên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29).

Thứ hai, sau khi nhận tất cả tội lỗi của tội nhân qua Báp-tem của Ngài, Ngài chết thế cho họ và ban đời sống mới cho những ai tin nhận Ngài. Thứ ba, Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Sáng thế ký 1:1 nói, “Ban đầu Đức Chúa Trời đựng nên trời và đất.” Và Sáng thế ký 1:3 nói, “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” Chúa Jêsus không ai khác hơn là Đức Chúa Trời của Ngôi Lời, là Đấng đã tạo dựng nên toàn vũ trụ và mọi vật ở trong đó bởi Lời của Ngài.

Đức Chúa Trời phán với Môi-se phải làm một cái cửa của sân Đền tạm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Chúa Jêsus, Ngài chính là Đức Chúa Trời, đã hoàn thành công việc của Ngài để làm nên sự công chính cho tội nhân bởi đến thế gian này trong xác thịt của con người và cứu dân Ngài ra khỏi tất cả tội lỗi của họ qua Báp-tem và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá. Ba chức vụ này là phương cách mà Đấng Christ đã cứu tội nhân, và chúng là chứng cớ của lẽ thật này.

Sứ đồ Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 4:4-6, “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” Lời này chỉ tỏ sự cứu chuộc khỏi tội lỗi được làm nên bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn.

Qua sự khảo sát tỉ mỉ của chúng ta về Đền tạm, chúng ta phải nhận ra lẽ thật đúng, và như thế sẽ được phước trong sự tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta.


Chọn các hạn mục dước đây để xem những hình ảnh của Đền Tạm và đọc các bài giảng liên quan đến mỗi hình.