Tin tức bằng Video từ Cộng Tác Viên
  • Nếu bạn là một Cộng tác viên muốn tải video của bạn lên “Tin tức bằng Video từ Cộng tác viên", xin tải video của bạn lên YouTube trước hết. Và rồi ấn vào nút “Đường dẫn Video” bên dưới. Bài đăng của bạn sẽ chỉ được xem sau khi chúng tôi phê duyệt.
  • Nếu bạn không phải là cộng tác viên, xin ấn vào nút “Đăng ký Cộng Tác Viên” để đăng ký.
NO. 121
NéstorNéstor O Salgado, Argentina
1012 Views • 2021-05-06
NO. 120
Gerson Elias de Carvalho, Brasil
988 Views • 2021-04-26
NO. 119
Gerso Gama, Brasil
1022 Views • 2021-04-21
NO. 118
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
1060 Views • 2021-04-20
NO. 117
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
980 Views • 2021-04-20
NO. 116
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
1030 Views • 2021-04-20
NO. 115
Gerso Gama, Brasil
1038 Views • 2021-04-20
NO. 114
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
1038 Views • 2021-04-19
NO. 113
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
1176 Views • 2021-04-14
NO. 112
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
1236 Views • 2021-04-12
NO. 111
Jasmin Trimborn, Germany
1246 Views • 2021-04-08
NO. 110
Pr Jaime Teixeira, Brazil
2290 Views • 2021-03-18