Những người đã đọc sách của chúng tôi gởi các nhận xét sách như sau. Hy vọng của chúng tôi là qua chúng, tất cả các bạn có thể cùng chia sẻ cho nhau ân điển của Đức Chúa Trời mà điều đó có thể làm cho chúng ta nhận được sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.
  • No.
  • Subjects
  • Country
  • Reader's Name
  • Views
  • Date